| - Historia

Grankulla apotek 100 år

Stadens äldsta fortfarande fungerande företag, Grankulla apotek, fyller i år hedervärda 100 år. Apotekets kärnverksamhet är densamma trots att man flyttat hela fyra gånger.

När apoteket slog upp sina dörrar den 2 december 1914 hette det Esbo Apotek Grankulla. Den första apotekaren Georg Jansson hade av senaten fått tillstånd att öppna apoteket i den glest bebyggda landsortssocknen Esbo, men hade i stället yrkat på att få öppna nära stationen och kyrkan i det växande villasamhället Grankulla med ”ett stadsliknande centrum”. Esbo apotek Grankulla, senare Grankulla apotek – Kauniaisten apteekki, började betjäna sina i gaveln på den villa apotekare Jansson låtit bygga, i närheten av järnvägsstationen.

Apoteket blev ett viktigt landmärke för köpingen och villabyggnaden med sina stora trädgårdar var ett praktexempel på det tidsenliga idealet att bo i ett villasamhälle.

Bilden från kundutrymmet är tagen under de senare årtiondena då apoteket ännu fungerade i trävillan. Man ser tydligt att kassa-apparaten har förnyats, dess föregångare var en stor, utsmyckad apparat med vev.

Apoteksbyggnaden är i två våningar, av trä och försedd med många verandor och balkonger. Huvudfärgen är gul, knutarna, fönsterbågarna, pelare och verandornas och balkongernas räcken är vita. Framför allt kan en förbipasserande inte låta bli att fästa uppmärksamheten vid det vita staketet, som bildar en fortsättning på byggnaden och den vackra grinden samt den, från denna i rät vinkel stående ståtliga spaljén med sina klängväxter. Detta är verkligen en sällsynt syn så här invid landsvägen.

Så här skrev hortolog Jenny Elfving i sin bok Suomalaista puutarhataidetta (Finländsk trädgårdskonst) från år 1929. Apotekare Janssons trädgård är en av de femton ”konstnärliga trädgårdarna” hon beskriver i boken.

När Grankulla apotek började sin verksamhet tillverkades nästan alla läkemedel för hand på apoteket; år 1914 kom endast två procent av receptläkemedlen från läkemedelsfabriker. Andelen ökade så småningom och på 1960-talet beräknas de fabrikstillverkade läkemedlen redan ha uppgått till 90 procent av receptmedicinerna. Apotekets farmaceuter minns att de främst tillverkade hostmediciner, magmediciner, salvor och piller. Man gjorde dessutom mycket mediciner för djur.

Arbetet på det gamla apoteket var fysiskt ansträngande när man sökte stora mängder läkemedel från källaren. Jourplikten medförde natturer och åtminstone en natt hade man inbrott och efter det var jourhavandena alltid två. Stämningen på apoteket var emellertid fin och man kunde känna sig trygg, minns farmaceuterna.

Arbetet skulle göras raskt. På 1950-talet skulle assistenten hinna tillverka tio recept i timmen. I Grankulla måste man också ta tågtidtabellerna i betraktande, då t.ex. de läkemedel dr. Zacharias behövde på sin mottagning skickades till honom med tåg. Detta beroende på att hans omfattande patientkrets stäckte sig från Alberga ända till Kyrkslätt.

Under närmare 60 år hann fyra apotekare lotsa villaapoteket.

Apotekets tid i gamla köpcentret

När tillverkningen av lä- kemedel minskade, började apotekspersonalens uppgifter anta en alldeles ny karaktär. Sjukförsäkringslagen förnyades i slutet av 1960-talet och år 1970 trädde systemet med direktersättning av läkemedelsinköp på apoteken i kraft. Apotekspersonalens uppgift var nu att också sköta en del av arbetet som hörde till beviljandet av sjukförsäkringsersättningen.

1972–2001. Apoteket flyttade till det s.k. Sparbankshuset år 1972 och samma år blev Grankulla stad.

I början av 1970-talet inleddes också en reform, som innebar en märkbar ändring i apotekspersonalens yrkesorientering och yrkesbild. Folkhälsolagen från år 1972 fäste uppmärksamheten framför allt vid hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar. På 1970-talet började man i allt högre utsträckning betona vikten av den läkemedelsrådgivning apotekets farmaceutiska personal ger. Utgående från en lagändring i början av 1980-talet t.o.m. förpliktades apotekspersonalen att försäkra sig om att läkemedelsförbrukaren är medveten om hur läkemedlet används på ett riktigt och tryggt sätt.

Apoteket var beläget i det gamla köpcentret i 29 år.

Kyrkovägen – och framtiden

År 1999 höll man redan på att bygga det nya köpcentret, vilket innebar att det gamla skulle rivas. År 2001 flyttade apoteket till sina nuvarande lokaler i det så kallade Tornhuset vid Kyrkovägen, till utrymmen som blivit lediga efter Alko.

Grankulla apotek är stadens äldsta fortfarande verksamma företag. Under 100 år har mycket förändrats, men det viktigaste har bestått.

– Det bästa i Grankulla apotek är mänskorna: personalen och i synnerhet kunderna, säger provisor Riikka Renko-Kaski.

– Kunderna kommer till oss för att här råder en atmosfär av positiv utveckling och utbildning, av att vi håller oss à jour, är energiska och effektiva och betjänar sakkunnigt och vänligt.

– Grankullaborna vill att den egna stadens tjänster består, och vi vill att våra kunder är oss trogna. Av alla saker vi satsar på är kundbetjäningen den absolut viktigaste, konstaterar RenkoKaski.

Den nuvarande apotekaren Hannes Wahlroos är av samma åsikt.

– Ifall vi lyckas hålla kunderna nöjda har vi också möjlighet att fira 200-årsjubileum om 100 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *