| KOULUT - SKOLAN

Pekplattor i småbarnsfostran

Inom ramen för projektet Koko Hela Grani har mobila appara- ter börjat användas även i småbarnsfostran.

Hösten 2014 skaffade man de första pekplattorna till specialdagvården. Tack vare specialbarnträdgårdslärarnas entusiasm och positiva inställning började användningen av mobila apparater sprida sig till andra daghemsgrupper.

De fick sina första pekplattor (iPads) under slutet av året. För att lära sig att använda apparaterna har man deltagit i kurser och följt det värdefulla arbete som gjorts i Kyrkslätt redan i fyra års tid. Utöver pekplattor har nästan alla daghemsgrupper tillgång till smarttelefoner.

De skaffades ursprungligen för uppföljning i realtid av barnens vårdtider och närvaro, men de har också möjliggjort smidigare kontakter och kommunikation mellan grupperna med hjälp av t.ex. Whatsapp. Trygghetskänslan ökar, när man kan informera hela daghemmet snabbt om en överraskande händelse.

Det primära vid bruket av mobila apparater inom små- barnsfostran och förskola är växelverkan och sättet hur man möter barnet. I arbetet för att motarbeta ojämlikhet är det viktigt att främja varje barns mediefärdigheter. Som bäst utgör mediefostran en naturlig del av vardagen.

Användningen av mobila apparater bygger på de mål som satts upp för verksamheten: Vad vill man uppnå, och vilka metoder stöder strävan att uppnå målen? Apparaterna kan användas som redskap i verksamheten eller stöd för barnens individuella behov, men de kan aldrig ersätta äkta växelverkan, närhet och sensitivitet. Apparaterna kan dock erbjuda en kanal för barn att uttrycka sig och bli hörda och sedda.

I de grunder för förskoleundervisningens läroplan som publicerades i slutet av 2014 sägs för första gången att barnen ska få bekanta sig med olika informations- och kommunikationsteknologiska verktyg, tjänster och spel. Läs- och skrivundervisning ges inom den grundläggande utbildningen, men redan i förskolan kan barnen studera många slags medieinnehåll såsom texter, bilder, ljud eller video, eller kombinationer av dessa. Även en som inte kan läsa eller skriva kan producera mediematerial med en mobil apparat.

Målet är bl.a. att uppnå en medieläskunnighet som ger färdigheter att betrakta omvärlden kritiskt, nyfiket och med en ifrå- gasättande attityd. Medvetenheten om det egna sättet att tänka och tolka utvecklas genom att man funderar tillsammans och diskuterar olika tolkningsmöjligheter. I ett av daghemmen har man använt pekplattor inom förskolan till exempel på en skogsutflykt så att barnen fick i uppgift att söka föremål vars namn innehåller s-ljudet. Efter att ha hittat ett sådant föremål fotograferade barnen föremålet med pekplattan. Bilderna diskuterades tillsammans.

Daghemspersonalen använder pekplattor som dokumenteringsredskap och lagrar bland annat foton och videosnuttar på dem. Till exempel Kasabergets daghem har arbetat förtjänstfullt med detta med hjälp av Adobe Voice. Både föräldrarna och barnen har gett god respons på dokumenteringen. Det har inte gått helt utan problem att ta i bruk apparaterna i daghem. En del av personalen har hyst misstro, som vi har behövt bearbeta tillsammans. Pedagogiskt ITstöd har behövts på många punkter. En lärare måste inte nödvändigtvis vara den som först behärskar allt själv; huvudsaken är en nyfiken och öppen attityd. Och visst känns det mäktigt för en sex- åring att få instruera läraren!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *