| YLEINEN - ALLMÄN

Energikrisen märks också i julbelysningen

Julbelysningens omfattning minskas och belysningsperioden är kortare i Grankulla i år.

Byggchef Tomi Salminen konstaterar att kommuntekniken förnyat gatubelysningen med energieffektiv LED-teknik redan 2020.

– Det här möjliggör att belysningen dämpas med 40 % nattetid. Dämpning har använts överallt frånsett övergångsställena sedan belysningen förnyades, säger han.

Under Samhällstekniska utskottets möte i slutet av oktober gick man igenom de andra utskottens energisparförslag.

– De mest kritiska månaderna med tanke på elektricitetens höga pris och att trygga att energin räcker kommer att vara november 2022–mars 2023. Det viktigaste vore därmed att förverkliga åtgärder som sänker energikonsumtionen i synnerhet under de här månaderna. Alla branschers, anställdas och kommuninvånares aktiva insatser behövs för att planera och förverkliga åtgärderna, säger Salminen.

Fastigheternas uppvärmning, ventilation och annan elförbrukning slukar mest energi och därmed finns den mest verkningsfulla sparmöjligheten just här. Samhällstekniska utskottet gav redan i september anvisningar om att genast starta energisparåtgärder i fastigheterna. Om de andra utskottens energisparande åtgärder beslutar varje utskott självständigt.

Det här innebär bland annat att kultur- och fritidsutskottet beslutar exempelvis om sparåtgärder i slalombacken i vinter.

Vad för slags energisparande åtgärder har Grankullaborna föreslagit? Läs: grankulla.fi/stadsstyrelsens protokoll.  

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *