| KAUPUNKI - STADEN

Planläggingsöversikt 2015-2016

Planläggningsöversikten görs upp en gång om året och innehåller en beskrivning av de planprojekt som är aktuella eller påbörjas inom kort i Grankulla och i Nylands förbund. De projekt som blir aktuella efter a tt planläggningsöversikten kommit ut kungörs i tidningen Kaunis Grani och på stadens webbplats, och intressenterna informeras om dem separat per brev.

Ilmoitus


Ilmoitus

Landskapsplanläggning

Nylands förbund är landskapets utvecklare, vars verksamhetsområde omfattar 26 kommuner och sträcker sig från huvudstadsregionen till Hyvinge i norr, Hangö i väst och Lovisa i öst.

Nylands förbund planerar markanvändningen inom sitt verksamhetsområde som helhet, över kommungränserna, och utarbetar landskapsplaner. Landskapsplanen är en översiktlig plan över markanvändningen, som förmedlar de riksomfattande målen för områdesanvändning samt sammanjämkar lokala mål med mål på landskapsnivå. Planen tjänar som ledning när generalplaner och detaljplaner utarbetas.

 

Aktuella landskapsplaner

Etapplandskapsplan 4 för Nyland: Beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland pågår som bäst. Syftet med planen är att stödja en hållbar konkurrensförmåga och välfärd i Nyland.

Planen kommer att vara mer strategisk än de tidigare landskapsplanerna. Den slår fast de stora gemensamma utvecklingslinjerna i fråga om följande teman: näringar och innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer.

Planutkastet var framlagt under början av år 2015. Målet är att planförslaget ska läggas fram under början av 2016 samt att planen ska godkännas av landskapsfullmäktige före utgången av 2016.

 

Helsingforsregionens markanvändningsplan (Masu 2050) och trafiksystemsplan (HJL)

Grankulla stad deltar i huvudstadsregionens gemensamma markplanering. Den markanvändningsplan jämte bostadsstrategi som avsiktsförklaringen om markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen 2012–2015 förutsätter har utarbetats i nära samarbete med beredningen av Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ 2015).

Målet är att utifrån de här planerna förhandla fram åtgärderna och resurserna i följande avsiktsförklaring 2016–2019 bl.a. för att kunna rikta in investeringarna. Dessutom ska man skissa upp utvecklingen på längre sikt (2040 och 2050+) så att den framtida samhällsstrukturen i regionen kan tryggas enligt principerna för hållbar utveckling.

HRT:s styrelse godkände HLJ 2015 den 3.3.2015 å HRT-kommunernas vägnar. Helsingforsregionens samarbetsmöte (HSYK) godkände för sin del 24.3.2015 Helsingforsregionens markdispositionsplan 2050 (MASU 2050) samt Helsingforsregionens bostadsstrategi 2025 och beslutade att sända planerna till kommunerna för godkännande. Stadsstyrelsen i Grankulla godkände planerna 10.6.2015.

Ilmoitus


Ilmoitus

 

Aktuelt i Grankulla

Utvecklingsbilden för markanvändning och boende 2015 Utvecklingsbilden är en översiktlig strategisk beskrivning av den framtida markanvändningen samt de faktorer som inverkar på den och de ändringar markanvändningen orsakar.

Utvecklingsbilden utarbetas för varje fullmäktigeperiod och uttrycker fullmäktiges syn på utveckling av staden. I utvecklingsbilden beaktas bl.a. befolkningsutvecklingen, hållbarheten och utvecklingsbehoven i servicen, arbetsplatsernas utveckling, befintliga markanvändningsplaner, den omgivande områdesstrukturen, eventuella projekt samt allmänna samhälleliga trender. Utvecklingsbilden gäller för åren 2015–2040. På så sätt överensstämmer den tidsmässigt med den nuvarande gemensamma planeringen i huvudstadsregionens kommuner.

Stadens mål beträffande befolkningstillväxten är 10 000 invånare fram till 2020 och 12 000 invånare fram till 2040. Avsikten är att iaktta hela huvudstadsregionens årliga tillväxtmål, som är 1 procent per år. Målet är att bevara Grankullas livskraft och behärskade tillväxt samt inverka positivt på stadens åldersstruktur och göra bostadsutbudet mångsidigare, med beaktande av stadens särdrag. Fullmäktige godkände utvecklingsbilden för markanvändning och boende 2015 den 21 september 2015.

 

Markdispositionsplanen för Grankulla

I markdispositionsplanen presenteras Grankullas principer för utveckling av samhällsstrukturen och markanvändning, fastslås utgångspunkter och mål för planläggningen samt anvisas områden för olika funktioner.

Markdispositionsplanen (MASU 2) godkändes i fullmäktige 13.12.2004. Avsikten är att under åren 2015–2016 undersöka möjligheterna att ändra principerna i ovan nämnda markdispositionsplan, granska hur tidsenliga de gällande detaljplanerna är och vilka ändringsbehov de föranleder samt bereda uppdaterade principer för hur ovan nämnda ärenden ska överföras till detaljplaneringen genom beslutsprocessen.

 

Aktuella detaljplaner och planändringar

Kauniainen-kaavoituskatsaus2
1. Åboledens område: Lämpliga alternativ för markanvändning undersöks, varefter målen för planändringen sätts upp. Mer information: Marko Lassila

2. Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område: Målet är att möjliggöra att en andra ishall byggs i området. Planeringen fäster särskild vikt vid områdets naturvärden och trafikarrangemang, och vid att planen anpassas till omgivningen. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2015. Målet är att lägga fram planutkastet under våren 2016. Mer information: Matti Salminen

3. Båtlänningsgränden, en del av kvarter 1052: Syftet är att se över byggrätten och antalet byggplatser i kvarter 1052. Förslaget till ändring av detaljplanen var framlagt 21.1–20.2.2014. Planläggningsprocessen har delats på två efter att förslaget godkändes. Kungörelsen om att detaljplaneändringen som gäller Sailogrändens område trädde i kraft gjordes 18.8.2015. Behandlingen av förslaget till ändring av detaljplanen som gäller resten av området har skjutits fram till år 2016 p.g.a. förhandlingar om markanvändningen. Mer information: Johanna Määttälä

4. Tallbackavägen 2: Målet är att tillgodose tillbyggnadsbehoven vid Mäntymäen koulu och att uppdatera detaljplanen så att den motsvarar nuvarande behov. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2015. Målet är att lägga fram planutkastet i början av år 2016. Mer information: Matti Salminen

5. Brandkårensvägen 9-11: Målet är att ändra användningsändamålet för den nuvarande brandstationstomten till boende. Brandstationen som finns på tomten föreslås bli skyddad. Inledandet av detaljplaneändringen kungjordes 19.9.2005. Arbetet med detaljplaneändringen har varit avbrutet tills vidare. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på hösten 2005 och kommer att uppdateras i samband med att planeringsprocessen sätts igång igen. Målet är att lägga fram planutkastet under våren 2016. Mer information: Marko Lassila

6. Stationsvägen 13: Målet är att ändra användningsändamålet för tomten till boende i flervåningshus. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på våren 2015. Målet är att lägga fram planutkastet i början av år 2016. Mer information: Matti Salminen

7. Gallträsk, södra; en del av kvarter 43 samt park- och gatuområden: Målet är att planera bostadsbyggande som passar in i villastaden och ta hänsyn till områdets natur- och landskapsvärden samt kulturhistoriska värden. Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen för Gallträsk, södra 15.12.2014. Beslutet har överklagats i Helsingfors förvaltningsdomstol. Stadsstyrelsen bestämde 25.2.2015 med stöd av § 201 i markanvändnings- och bygglagen att ändringen av detaljplanen träder i kraft för de delar av området som besvären inte kan anses gälla. Mer information: Marko Lassila

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *