| KAUPUNKI - STADEN

Kaavoituskatsaus 2015-2016

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä Uudenmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksen ilmestymisen jälkeen vireille tulevista hankkeista kuulutetaan Kaunis Grani-lehdessä ja kaupungin Internet-sivuilla sekä ilmoitetaan erikseen osallisille kirjeitse.

Ilmoitus


Ilmoitus

Maakuntakaavoitus

Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toimialue käsittää 26 kuntaa ja ulottuu pääkaupunkiseudulta pohjoisessa Hyvinkäälle, lännessä Hankoon ja idässä Loviisaan.

Uudenmaan liitto suunnittelee toimialueensa maankäyttöä kokonaisuutena yli kuntarajojen ja laatii maakuntakaavat. Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä sovitetaan yhteen maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita. Maakuntakaava toimii ohjeena yleis- ja asemakaavoja laadittaessa.

Vireillä olevat maakuntakaavat

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava: Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnissä. Kaavan tavoitteena on tukea kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla. Kaava tulee olemaan aiempia maakuntakaavoja strategisempi. Siinä määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt.

Kaavaluonnos oli nähtävillä alkuvuodesta 2015. Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee nähtäville alkuvuodesta 2016 ja kaava hyväksytään maakuntavaltuustossa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU 2050) ja Liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ)

Kauniaisten kaupunki on ollut mukana pääkaupunkiseudun yhteisessä maankäytön suunnittelussa. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen 2012–2015 edellyttämä maankäyttösuunnitelma ja siihen liittyvä asuntostrategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) valmistelun kanssa.

Ilmoitus


Ilmoitus

Tavoitteena on näiden suunnitelmien pohjalta neuvotella seuraavan aiesopimuksen 2016–2019 toimenpiteet ja resurssit mm. investointien suuntaamiseksi. Samalla hahmotellaan pidemmän aikavälin kehitystä (2040 ja 2050+) siten, että turvataan seudun yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen mukainen tulevaisuus. HSL:n hallitus hyväksyi 3.3.2015 HSL-kuntien osalta HLJ 2015:n.

Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK hyväksyi 24.3.2015 omalta osaltaan Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman 2050:n (MASU 2050) sekä Helsingin seudun asuntostrategian 2025 ja päätti lähettää suunnitelmat kuntiin hyväksyttäviksi. Kauniaisten kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelmat 10.6.2015.

Ajankohtaista Kauniaisissa

Maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:  Kehityskuva on valtuustokausittain laadittava, kaupunginvaltuuston näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ilmentävä yleispiirteinen ja strateginen kuvaus alueiden tulevasta maankäytöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä maankäytön aiheuttamista muutoksista.

Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palvelujen kestävyys ja kehitystarpeet, työpaikkojen kehitys, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä aluerakenne ja mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset trendit. Kehityskuvan ajanjaksona ovat vuodet 2015–2040, jolloin ajanjakso sopeutuu nykyiseen pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen suunnitteluun.

Kaupungin väestönkasvun tavoitteena on 10 000 asukasta vuoteen 2020 ja 12 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tavoite noudattaa pääkaupunkiseudun yhden prosentin vuosittaista kasvutavoitetta. Tavoitteena on säilyttää Kauniaisten elinvoimaisuus ja hallittu kasvu sekä vaikuttaa positiivisesti Kauniaisten ikärakenteeseen ja monipuolistaa asuntotarjontaa Kauniaisten erityis- ja ominaispiirteet huomioiden. Valtuusto hyväksyi 21.9.2015 Maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:n.

Kauniaisten maankäytön yleissuunnitelma

Maankäytön yleissuunnitelmassa on esitetty Kauniaisten yhdyskuntarakenteen kehitystä ja maankäyttöä koskevia periaatteita, asetettu lähtökohtia ja tavoitteita asemakaavoitusta varten sekä osoitettu eri toimintoja varten varatut alueet.

Maankäytön yleissuunnitelma (MASU 2) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2004. Tavoitteena on tutkia vuosina 2015–2016 em. MASUn periaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta sekä niistä aiheutuvia muutostarpeita ja valmistella päivitetyt periaatteet päätöksentekoon niiden siirtämiseksi asemakaavoitukseen.

 

Vireillä olevat asemakaavat ja asemakaavan muutokset

Kauniainen-kaavoituskatsaus2

1. Turunväylän alue: Alueelle tutkitaan sopivaa maankäyttöä, minkä jälkeen laaditaan kaavamuutoksen tavoitteet. Lisätiedot: Marko Lassila

2. Vanha Turuntie 42 / Jäähallin alue: Tavoitteena on mahdollistaa toisen jäähallin rakentaminen alueelle. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota alueen luontoarvoihin ja liikennejärjestelyihin sekä suunnitelman ympäristöön sovittamiseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2015. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville keväällä 2016. Lisätiedot: Matti Salminen

3. Venevalkamankuja, osa korttelia 1052: Tavoitteena on tarkastella rakennusoikeuden ja rakennuspaikkojen määrää korttelissa 1052. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 21.1.–20.2.2014. Kaavaprosessi on jaettu ehdotusvaiheen jälkeen. Sailonkujan alueen asemakaavan muutos on kuulutettu voimaan tulleeksi 18.8.2015. Asemakaavan muutosehdotuksen vienti hyväksymiskäsittelyyn muun alueen osalta on siirretty vuodelle 2016 maankäyttöneuvottelujen vuoksi. Lisätiedot: Johanna Määttälä

4. Mäntymäentie 2: Tavoitteena on mahdollistaa Mäntymäen koulun laajennustarpeet ja päivittää asemakaava vastaamaan nykytarpeita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2015. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville alkuvuodesta 2016. Lisätiedot: Matti Salminen

5. Palokunnantie 9-11: Tavoitteena on nykyisen paloaseman tontin muuttaminen asuinkäyttöön. Tontilla sijaitseva paloasemarakennus esitetään suojeltavaksi. Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 19.9.2005. Kaavamuutostyö on ollut keskeytettynä toistaiseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittu syksyllä 2005 ja se tullaan päivittämään työn uudelleen käynnistämisen yhteydessä. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville keväällä 2016. Lisätiedot: Marko Lassila

6. Asematie 13: Tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus kerrostaloasumiseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu keväällä 2015. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville alkuvuodesta 2016. Lisätiedot: Matti Salminen

7. Gallträsk, etelä, osa korttelia 43 sekä puisto- ja katualueet: Tavoitteena on kaavoittaa huvilakaupunkiin soveltuvaa asuinrakentamista alueen luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2014 Gallträsk, etelä, asemakaavan muutoksen. Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 25.2.2015 määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla asemakaavan muutoksen osittain voimaan alueelta, joihin valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Lisätiedot: Marko Lassila

8. Kortteli 200 sekä puistoalueet: Tavoitteena on tutkia korttelin 200 käyttötarkoitusta sekä tarkastella rakennusoikeuksien ja rakennusalojen uudelleenjärjestämistä alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot huomioiden. Samalla tutkitaan Kauniaistentien eteläpuolisen viheralueen kehittämistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu syksyllä 2012 ja se tullaan päivittämään uusien tavoitteiden asettelun jälkeen yhdessä hankeen aikataulun määrittelyn kanssa. Lisätiedot: Matti Salminen

Kaavoja voi seurata verkossa

Vireillä olevien asemakaavojen vaiheita voi seurata kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa: www.kauniainen.fi/kaavoitus

Kaavamuutosalueet löytyvät myös kaupungin karttapalvelusta osoitteessa: http://kartat.kauniainen.fi

Maankäytön suunnitteluun liittyvissä asioissa voi kääntyä seuraavien henkilöiden puoleen:

Maankäyttöpäällikkö Marko Lassila, (09) 5056 202
Kiinteistöinsinööri: Johanna Mäntylä, (09) 5056 253
Maankäyttöinsinööri: Matti Salminen, (09) 5056 204

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *