| PÄÄKIRJOITUS - LEDAREN

Finn Berg om bokslutet 2015

Stadsstyrelsen godkände vid sitt senaste möte Grankulla stads bokslut för 2015 och överlämnade det till revisorerna för granskning.

Vid en första anblick kan man tro att resultatet för år 2015 är tillfredsställande. Årets överskott 1,59 milj. € är skenbart bättre än underskottet – 1,54 milj. € år 2014.

En närmare analys visar att så inte är fallet.

I resultatet ingår försäljning av tomtmark för 7,0 milj. €. Utan denna försäljningsintäkt skulle bokslutet uppvisa ett underskott på – 5,6 milj. €.

Skatteintäkterna har sammantaget ökat en aning men den kommunala inkomstskatten, som 2013 steg 3,5 % och 2014 5,2 %, uppvisar för första gången en minskning med – 0,5 % €.

Försämringen beror på ökad arbetslöshet, pensioneringar och moderata löneförhöjningar och någon märkbar förbättring av den kommunala inkomstskatten torde knappast ske innan den finska ekonomin kommit på fötter.

Statsandelarna har för sin del kontinuerligt sjunkit år 2013 med -17 %, år 2014 med – 31 % och år 2015 med – 84,7 %. Någon förändring till det bättre kan inte heller förväntas.

Glädjande är dock att stadens förvaltning, samhällsteknik och bildningsväsende under 2015 kunnat hålla sina fastslagna budgetramar. Kostnaderna inom dessa verksamhetsområden har endast stigit med 0,6 % från år 2014 medan kostnaderna inom social- och hälsovården ökat med 7,5 %.

Den bestående förändring när det gäller stadens skatteinkomster och den drastiska minskningen av statsandelarna till 0,3 milj, € innebär att Grankulla under de närmaste åren måste anpassa kostnaderna till den rådande inkomstnivån oberoende av vad regeringen besluter om social- och hälsovårdsreformen.

Det gäller nu för stadens personal och förtroendevalda att ansvarsfullt omorganisera verksamheten att svara mot de ekonomiska ramarna och noggrant överväga alla nya investeringar.

Finn Berg
Stadsstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *