| YLEINEN - ALLMÄN

Samarbete i huvudstadsregionen

I Grankulla ordnades i november 2015 ett gemensamt möte för huvudstadsregionens handikappråd, där man behandlade bl.a. den nya kommunallagen, trafiksäkerheten, tillgänglighetsfrågor gällande västmetron samt offentlig väg- och husbyggnadsverksamhet.

Efter beslut av mötet utarbetades ett uttalande om HRT:s och VR:s tillgänglighetslösningar samt en skrivelse om invaparkeringstillstånd och bötespraxis till det riksomfattande handikapprådet för vidarebefordran till inrikesministeriet. Dessutom kom man överens om att kontakta Aalto-universitetets institution för arkitektur angående det nuvarande utbildningsprogrammets innehåll, som har anknytning till alla tillgänglighetens delområden. Målet är att samordna olika organisationers sakkunskap och erfarenhetsgrund samt lagparagraferna. Samtliga delområden i byggandet av ett trivsamt och fungerande samhälle utgår från ett friktionsfritt samarbete mellan beställare, planerare och byggare.

Kauniaisten vammaisneuvosto toimii kuntatasolla, mutta on aktiivisesti yhteistyössä pääkaupunginseudun muiden kuntien vammaisneuvostojen kanssa. Pääkaupunkiseudun vammaisneuvostot kokoontuivat Villa Bredassa marraskuussa. Handikapprådet i Grankulla verkar på kommunnivå men samarbetar också aktivt med de övriga kommunernas handikappråd i huvudstadsregionen. Huvudstadsregionens handikappråd höll ett gemensamt möte i november på Villa Breda. Handikapprådet i Grankulla verkar på kommunnivå men samarbetar också aktivt med de övriga kommunernas handikappråd i huvudstadsregionen. Huvudstadsregionens handikappråd höll ett gemensamt möte i november på Villa Breda.

Helsingfors handikappråd stod värd för samarbetsseminariet den 3 mars. Merja Heikkonen, generalsekreterare för det riksomfattande handikapprådet, redogjorde för framtida implementeringar av lagstiftningen, såsom ratificeringen av FN-konventionen om funktionsnedsättning, vårdreformen, kommunallagen och tillgänglighetsdirektivet (EAA).

Ytterligare teman var den nya diskrimineringslagen och dess praktiska tillämpning, såsom tillgängliga banktjänster, informationspraxis i kollektivtrafiken osv.

Konsultativa tjänstemannen Jaana Huhta talade om förändringar som förslaget till förnyad handikapplagstiftning innebär i fråga om avgiftspolitik, subjektiva rättigheter och ålderspolitik.

Nordiskt samarbete

Den 9 mars ordnades ett nordiskt seminarium, Disability Policies and the Impact of UNCRPD in the Nordic Region, som ett inslag i programmet för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2016. Seminariet öppnades av familje- och omsorgsminister Juha Rehula. Sakkunniga och företrädare för olika ministerier i Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland, Färöarna, Grönland och Åland presenterade översikter över nuläget i handikappolitiken i sina länder och områden samt den inverkan som FN-konventionen om funktionsnedsättning haft på attityder, mänskliga rättigheter och konkreta aktiviteter. FN-konventionen har ratificerats av 162 länder. Alla nordiska länder har undertecknat konventionen, och den har redan ratificerats av Norge, Sverige, Danmark, Färöarna och Grönland. Island, Finland och Åland förbereder ratificeringen.

IlmoitusAvslutningsseminarium 10.3.2016 för Finlands handikappolitiska program VAMPO 2010–2015

För seminariets öppningsanförande stod riksdagens 2:a vice talman Paula Risikko. Hon belyste VAMPO-projektets olika faser under årens lopp, såsom den handikappolitiska redogörelsen jämte åtgärder, samarbetet mellan ministerier och organisationer samt strävan efter ett både fysiskt och mentalt tillgängligt samhälle. Det är fråga om tillgänglighet i en vid bemärkelse – också i fråga om attityder. Experten Stina Sjöblom från THL gick igenom VAMPO-slutrapporten Hur har åtgärderna för att främja delaktighet och likabehandling förverkligats 2010–2015?
www.vane.to

Marketta Forsell
ordförande
Handikapprådet i Grankulla

Snart tre årtionden

Grankulla har haft ett handikappråd sedan 1989. Dess uppgift är att verka som sakkunnig- och samarbetsorgan samt intressebevakare på handikappfältet och att främja tillgängligheten på bred basis. Därtill tar rådet initiativ, ger utlåtanden och följer aktivt stadens planering, beslutsfattande och åtgärder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *