| KOULUT - SKOLAN

Läroplanen är grunden, ger riktllinjerna

Inom den grundläggande utbildningen inleddes förra veckan en ny termin, som förde med sig också den mycket omtalade nya läroplanen. En läroplan är en plan som beskriver hur undervisningen ordnas i skolan.

I Finland bygger läroplanerna för den grundläggande utbildningen på de läroplansgrunder som utarbetas av Utbildningsstyrelsen och förnyas ungefär vart tionde år.

Kommunerna som utbildningsanordnare gör upp den lokala timfördelningen och läroplanen utgående från läroplansgrunderna. Den lokala läroplanen styr arbetet för att uppfylla de nationella målen och genomföra de lokala uppgifterna och satsningarna.
Läroplanen är ett strategiskt och pedagogiskt verktyg som styr skolornas verksamhet och anger riktlinjerna det dagliga skolarbetet. Den utgör grunden för en fortlöpande utveckling av undervisningens kvalitet och stärker kontinuiteten i utbildningen.

Gemensam beredning

Läroplanen för den grundläggande utbildningen har beretts och tagits fram i samarbete med skolornas personal, eleverna och vårdnadshavarna.
Den styr såväl det pedagogiska arbetet och undervisningen som utvärderingen av och stödet för inlärningen samt samarbetet mellan hem och skola. Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Grankulla kompletterar det centrala innehållet, målen och riktlinjerna i de nationella läroplansgrunderna.

Skolans värdegrund beskrivs i skolans läsårsplan och i den lokala utvecklingsplanen. Den diskuteras årligen och revideras vid behov. Skolan följer det bildningspolitiska programmet för Grankulla stad: levande tvåspråkighet, barns och ungas välbefinnande samt föregångare i metropolområdet. Skolan följer också Grankulla stads tvåspråkighetsprogram.

Den finlandssvenska identiteten och samhörigheten är en viktig del av skolans verksamhetskultur.

Värdegrundsdiskussionen är fortgående i all verksamhet, och värdegrunden påverkar även skolans val av samarbetspartner. Värdegrunden diskuteras aktivt i lärarkåren och genomsyrar skolans elevsyn, undervisning, bedömning och utvärdering. Skolan tar elevens bakgrund i betraktande för att förbereda hen för en heterogen, föränderlig värld där hens värdegrund styr många val. Skolan strävar efter att utveckla elevens sociala samvete, etiska tänkande och ansvarstagande. Utvärderingen av det praktiska arbetet kring värdegrunden och synen på lärandet sker vart tredje år, i samband med den stora utvärderingen (edu-ZEF).

Bedömningen förändras

Bedömningen av inlärningen förändras och blir mer mångfasetterad. Skolan har en avgörande betydelse för hurdan uppfattning eleverna bildar av sig själva som människor och lärande individer. Bedömningen styr och uppmuntrar eleverna i studierna samt utvecklar deras förutsättningar till självvärdering. Elevernas lärande, arbetssätt, framsteg och uppförande bedöms från olika synvinklar.

Utvärderingen är fortlöpande och övergripande. Bedömningen av lärandet och arbetet sker inom ramen för läroämnena. Våra skolor utvecklar och pilottestar olika bedömningssätt och arbetsredskap. Även bedömningen av elevernas uppförande förändras.

Skolan arbetar för att de nationella målen för undervisning och fostran ska uppfyllas på lokal nivå genom att
• utveckla skolsamarbetet inom närområdet, både mellan olika skolstadier och över språkgränserna, bland annat i syfte att stärka jämlikheten i våra skolsammanhang.   
• samarbeta med intressenter och aktörer på lokal nivå för att främja företagsamhet, etiskt tänkande, ekologisk medvetenhet samt sunda levnads- och konsumtionsvanor.
• knyta an till den starka kulturbakgrund som finns i Grankulla tack vare stadens unika historia och genom att fortsätta att utveckla traditionerna i trädgårdsstaden Grankulla.
• ta vara på de möjligheter som finns inom kulturen i Grankulla.
• ta vara på de möjligheter idrottsverksamheten och det mångsidiga idrottsutbudet Grankulla erbjuder.
• aktivt delta i de olika evenemang och tillställningar huvudstadsregionen erbjuder.
• lyfta fram Grankulla som en del av ett större sammanhang och genom att medvetandegöra den mångfald och de olika livsmiljöer som finns i vårt samhälle.

Undervisning i närmiljön

Specifika projekt, arbetsformer och aktörer tas upp i läsårsplanen. Genom ovannämnda arbetsformer förankras skolan och undervisningen i närmiljön. Livslångt lärande och mångsidig kompetens betonas.

Skolspecifika tyngdpunktsområden planeras, diskuteras och fastställs årligen. De utvärderas en gång per läsår. I skolans utvärderingsplan finns närmare information om tillvägagångssättet. Elever och vårdnadshavare informeras om tyngdpunktsområden via läsårsplanen och i samband med föräldramöten.

Via föreningen Hem & Skola samt under föräldrakvällar och utvecklingssamtal ges vårdnadshavarna en inblick i skolans verksamhetskultur och en möjlighet att göra sin röst hörd gällande skolans utvecklingsarbete. Information om skolans vardag och händelser delges vårdnadshavare och elever via skolans hemsidor eller andra kommunikationskanaler som finns tillgängliga för ändamålet.

Eleverna i varje årskurs deltar i mångvetenskapliga lärområden, vilka preciseras i de enskilda skolornas läsårsplaner. Tema och inlärningsmål väljs med skolans värdegrund i åtanke.

Mångsidiga arbetssätt och lärmiljöer värdesätts i undervisningen. Dessa diskuteras, utvärderas, dokumenteras samt används som stöd för utveckling. Riktlinjerna för jämlikhet behandlas i skolans jämställdhetsplan.

Kunskapen är en central del av undervisningen men det finns andra kompetenser och färdigheter som också är en del av elevens lärande. Utgångsläget för skolarbetet är lärarens elevsyn, och syn på lärandet vilket ska stöda eleven.

Till lärarens uppgift hör att handleda eleven, att använda varierande arbetssätt i olika lärmiljöer samt att ge eleven en sund värdegrund.
Även då eleven arbetar självständigt följer läraren med elevens arbetsprocess och kan vid behov stöda och handleda hen. Utvärderingen är en naturlig del av processen och elevens lärande vägs mot mål som läraren synliggör för eleven under processen.

Införande av läroplanen

Under läsåret 2016–17 tillämpar alla årskurser redan den nya läroplanens allmänna del, som handlar om bl.a. värdegrunden, synen på lärande, en bred kompetens, lärmiljöer och arbetssätt.

I Granhult, åk 1–6, införs den nya läroplanen genast i sin helhet. I Hagelstamska skolan börjar årskurserna 7–9 tillämpa den nya läroplanen stegvis under de följande läsåren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *