| KOULUT - SKOLAN

Tavoitteena laaja-alainen sivistys

Uusi perusopetuksen lukuvuosi alkoi viime viikolla ja toi mukanaan myös paljon puhutun uuden opetussuunnitelman eli suunnitelman siitä, miten opetus koulussa järjestetään.

Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin Opetussuunnitelman perusteisiin, jotka uudistetaan noin kymmenen vuoden välein.

Kunnat opetuksen järjestäjinä laativat paikallisen tuntijaon ja opetussuunnitelman näiden pohjalta. Paikallinen opetussuunnitelma ohjaa valtakunnallisten tavoitteiden ja paikallisten painotusten ja tehtävien toteuttamista. Paikallisella opetussuunnitelmalla luodaan yhtenäinen perusta ja suunta päivittäiselle koulutyölle.

Opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa ja ohjaa koulujen toimintaa. Se edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa koulutuksellista jatkumoa.

Valmisteltu yhdessä

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma on valmisteltu ja laadittu yhteistyössä koulujen henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Se linjaa koulun kasvatustyötä, opetusta, oppimisen arviointia sekä tukea, ohjausta ja oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä.

Kauniaisten perusopetuksen opetussuunnitelma täydentää valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja.

Lukuvuosittain laadittava toimintasuunnitelma täsmentää, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan lukuvuoden aikana.
Paikallisen opetussuunnitelman ja toimintasuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Kolme vuosiluokkaa

Uuden opetussuunnitelman ydin on yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurin luominen. Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Se jäsentyy kolmeen vuosiluokkakokonaisuuteen:
• Vuosiluokat 1–2: Koululaiseksi kasvaminen
• Vuosiluokat 3–6: Oppijana kehittyminen
• Vuosiluokat 7–9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen
Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon.

Arviointi muuttuu

Oppimisen arviointi muuttuu ja monipuolistuu. Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä.

Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä, edistymistä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti.

Arviointi on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista, ja se kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Oppimisen ja työskentelyn arviointi ovat oppiaineissa tehtävää arviointia. Kouluissamme kehitetään ja pilotoidaan uusia arvioinnin tapoja ja työvälineitä. Myös käyttäytymisen arviointi muuttuu.

Laaja-alainen sivistys

Laaja-alainen sivistys ja mielekäs oppiminen edellyttävät, että oppilas hahmottaa, miten asiat liittyvät toisiinsa ja elämään, ja millaisia kokonaisuuksia ne muodostavat. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi peruskoulussa toteutetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Oppimiskokonaisuuksien kautta oppilaat saavat kiireettömästi keskittyä laajempaan kokonaisuuteen useamman oppiaineen näkökulmasta. Niiden tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita.

Oppimiskokonaisuuksia

Alkavana lukuvuonna jokaisen Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen oppilaan opiskeluun sisältyy vähintään kaksi monialaista oppimiskokonaisuutta (MOK).

Lukuvuoden 2016–17 teemamme on ”Sisulla tulevaisuuteen” ja jokaisella luokkatasolla on tähän teemaan liittyvä oppimiskokonaisuus. Vuosiluokkien välistä yhteistyötä teemme huhtikuussa 2017 ”Suomi 100 vuotta” -oppimiskokonaisuudessa.
Lisäksi toteutamme perinteisiä oppimiskokonaisuuksiamme, kuten 9.lk:n ”Minun juureni”.

OPS:in käyttöönotto

Lukuvuonna 2016–17 kaikilla vuosiluokilla on jo käytössä uuden opetussuunnitelman yleinen osa, esimerkiksi arvoperusta, oppimiskäsitys, laaja-alainen osaaminen, oppimisympäristöt ja työtavat, oppimisen arviointi.

Mäntymäen koulussa luokilla 1–6 uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön kokonaisuudessaan heti. Kasavuoren koulussa luokat 7–9 siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan porrastetusti seuraavien lukuvuosien aikana.

Kauniaisten suomenkielisen perusopetuksen kantavana ajatuksena on luoda lapselle ja nuorelle ehyt koulupolku vuosiluokilla 0–9.
Perusopetus on olennainen osa lapsen ja nuoren arkea.

Koulussa ollessaan lapsi ja nuori kasvaa turvallisessa, yksilön erilaisia taitoja ja valmiuksia kehittävässä ilmapiirissä kohti aikuisuutta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *