| PÄÄKIRJOITUS - LEDAREN

Vid kaffekoppen

Stadsstyrelsens ordförande Finn Berg presenterade i förra numret av tidningen de risker som vårdreformen kan medföra för Grankulla. Jag ska inte upprepa dem här utan fokuserar på en presentation av den separata lösningen för huvudstadsregionen.

Regeringen beslutade i början av april att Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla ges möjlighet att utarbeta ett gemensamt förslag till separat lösning för huvudstadsregionen, alltså en lösning som avviker från den riksomfattande modellen. Beredningen av den separata lösningen har pågått sedan april under ledning av stadsdirektörerna.

Som resultat av beredningen har ett principbeslut framlagts för godkännande av stadsstyrelserna i de fyra städerna i månadsskiftet augusti-september. Principbeslutet innehåller ett förslag till statsrådet om gemensam beredning av den separata lösningen. Stadsstyrelserna i alla fyra städer har enhälligt godkänt förslaget.

Kärnan i det gemensamma förslaget är att ett eget vårdområde för huvudstadsregionen ska inrättas genom lag. Vårdområdet ska svara för bastjänsterna inom social- och hälsovården i huvudstadsregionen och också ha möjlighet till egen serviceproduktion. Bastjänsterna inom social- och hälsovården betyder i detta sammanhang nästan alla social- och hälsovårdstjänster utom den specialiserade sjukvården och de mest krävande socialtjänsterna.

Den här modellen ger de stora städerna i huvudstadsregionen möjlighet att fortsättningsvis ha egen serviceproduktion inom bastjänsterna. Tanken är dock inte att utesluta privata serviceproducenter inom social- och hälsovården.

För Grankullas del skulle det här betyda att social- och hälsovårdstjänsterna i fortsättningen administrativt sett produceras som en del av motsvarande tjänster i Esbo. Samma modell kunde eventuellt också tillämpas i Kyrkslätt. Trots att tjänsterna administrativt sett ordnas av Esbo, orsakar detta inte nödvändigtvis någon förändring ur invånarnas perspektiv. Tack vare den separata lösningen kunde vi också i fortsättningen ha mycket starkare inflytande över social- och hälsovårdstjänsterna än inom den riksomfattande modellen, där alla nyländska kommuners social- och hälsovårdstjänster överförs på det massiva landskapet Nyland.

I fråga om finansieringen utgår stadsdirektörernas förslag från att den separata lösningen ska vara neutral med avseende på det övriga Finland. Med andra ord bör vård- och regionförvaltningsreformen inte användas som motivering för regionalpolitiska överföringar från Nyland till andra delar av landet.
I skrivande stund vet vi ännu inte hur statsrådet förhåller sig till det gemensamma förslaget från städerna i huvudstadsregionen.

***

Tjänsteberedningen av budgeten för 2017 är inne på slutrakan. Budgeten behandlas i stadsstyrelsen i oktober och i fullmäktige den 14 november. Trots förtjänstfullt arbete från sektorernas sida och trots alla våra sparåtgärder verkar det som om vi inte helt kommer att kunna uppnå de gränsvärden som fullmäktige i april fastslog för årsbidraget. I praktiken betyder det här att stadsdirektörens budgetförslag sannolikt kommer att utgå från en kommunalskatt på 16,75 procent, dvs. en höjning på 0,25 procentenheter jämfört med den nuvarande nivån.

En del potentiella markförsäljningsinkomster som har skjutits upp till 2017 innebär att budgeten för året inte kommer att uppvisa ett så stort underskott som vi tidigare uppskattade, men resultatet utan engångsposter tyder ändå på ett oroväckande strukturellt underskott som måste lösas under de närmaste åren. Vårdreformen bidrar med en extra krydda till arbetet med att få ekonomin i balans, men exakt vad konsekvenserna blir får vi se när reformen framskrider.

I början av november kommer en omfattande invånarenkät att postas till ett slumpmässigt urval bestående av 2000 Grankullabor över 16 år som har plockats ur befolkningsegistret. Enkäten utreder vilka servicefaktorer Grankullaborna anser viktigast och hur nöjda invånarna är med stadens tjänster. Vi hoppas att så många som möjligt av dem som får enkäten tar sig tid att svara på den. Staden tar med tacksamhet emot respons från invånarna, eftersom den utgör värdefull information både då vi utvecklar vår verksamhet och då vi omarbetar stadens strategi under 2017.

Ha en trevlig höst!

Christoffer Masar
stadsdirektör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *