| KAUPUNKI - STADEN

Staden har en ny strategi, varför behövs den? Partierna svarar

Kommunallagen förutsätter att fullmäktige ser över strategin för kommunen med jämna mellanrum. Vi frågade partierna i fullmäktige varför det behövs en ny strategi. Läs svaren här. Läs även intervju med stadsdirektören på webben.

 

Här är frågorna:

Nina Colliander-Nyman, Mikko J. Salminen, Tapani Jääskeläinen och Juha Pesonen var med och beslutade om den nya strategin.

Varför behövs en ny strategi?

Vad är strategins viktigaste mål?

 

Hur kommer stadsborna i framtiden att märka linjedragningarna i den nya strategin?

 

Hur ser Grankulla ut om 10 år?

 

 

SFP, fullmäktigegruppens ordförande Nina Colliander-Nyman:

1. I början av varje fullmäktigeperiod är det viktigt att den nya fullmäktigeförsamlingen tillsammans får göra upp en gemensam strategi för de kommande fyra åren. Strategin skall sedan styra det arbete som politikerna gör i styrelsen, fullmäktige och utskotten. Strategin skall även implementeras hos och förverkligas av stadens alla tjänstemän. För invånare och potentiella invånare är det viktigt att veta med vilken strategi kommunen kommer att utvecklas.

2. Målsättningen med strategin är att sammanföra de olika politiska grupperingarnas åsikter till ett och samma dokument. Inför varje kommunalval gör de politiska partierna upp valprogram, som skall ligga som grund för den gemensamma strategin. Den godkända strategin skall sedan styra både beredningen och beslutsfattandet under de närmaste fyra åren.

3. Förhoppningsvis kommer Grankullaborna att kunna notera att staden tack vare den nya strategin fortfarande om fyra år är en levande tvåspråkig villastad med högklassig service och en välskött ekonomi. Dagvård och skola kommer, i.o.m. den stundande social- och hälsovårdsreformen, att höra till kommunernas mest centrala uppgifter framöver, vid sidan av planeringsfrågorna.

4. Grankulla är om 10 år fortfarande en självständig kommun. Stadens kännetecken är, i en allt mer exploaterad omgivning, villastaden med en högklassig service, en stark ekonomi och en levande tvåspråkighet. I Grankulla trivs man, från vaggan till graven.  

 

Samlingspartiet, fullmäktigegruppens ordförande Mikko J. Salminen:

1. Varje samfund, må sedan vara ett företag, en förening eller en kommun behöver en verksamhetsplan på längre sikt för att fungera effektivt i verksamhetsmiljön som förändras hela tiden. Strategin uppdateras, beroende på verksamhetens natur, två gånger i året eller en gång vart fjärde år eller något mitt emellan. I kommunen är en gång vart fjärde år en naturlig cykel.

2. Se till så att resurserna utnyttjas maximalt för att producera mervärde. Ju mindre det ros och hopas, desto effektivare ageras det. För att mäta att målsättningarna i strategin uppnås, vilket ska ske med jämna mellanrum, har vi valt två mätare: nöjda invånare och nöjda arbetstagare. Inom företagen kunde den första motsvara nöjda kunder och endast en nöjd arbetstagare som leds på ett bra sätt kan vara effektiv och skapa mervärde för kunderna/invånarna.

3. Förhoppningsvis i form av bättre service och det betyder inte enbart de tjänster som kommunen erbjuder utan den service som finns i Grankulla. Världen omkring oss har förändrats till ett 24/7-samhälle och därför kommer bl.a stadens lokaler att utnyttjas mera genom att samfund och företagare erbjuds använda dem också annars än under tjänstetid. 24/7!

4. 10 år är en kort tid vid utvecklingen av ett samhälle. Under de senaste 10 åren har Grankulla centrum i det närmaste varit en byggarbetsplats. I framtiden kommer byggprojekten att skötas mycket effektivare.

 

De gröna, fullmäktigegruppens ordförande Juha Pesonen:

1. Grankulla är en kär hemstad för sina invånare och bland de finländska kommunerna en sällsynt framgångssaga där ett centralt läge, en trevlig miljö, bra service och en sund ekonomi går hand i hand. Verksamhetsmiljön förändras dock hela tiden och faktorerna som leder till framgång måste hela tiden uppdateras. Den kommunstrategi som kommunallagen förutsätter är den nya fullmäktigeförsamlingens syn på de viktigaste val och värderingar med vars hjälp Grankulla leds under de närmaste åren.

2. Natur- och miljövärden har fått en större roll än tidigare i den nya strategin. Vi vill bevara villastadens gröna omgivning och närheten till naturen också i framtiden. Dessutom tar Grankulla ett stort steg i sina klimatmål genom att tidigarelägga målet att bli kolneutralt till senast år 2035, vilket De gröna föreslog redan under budgetbehandlingen.

3.  Om vi lyckas förankra strategin i stadens vardag, märks det först i tillvägagångssätten. Strategin betonar en öppenhet inom förvaltningen och delaktighet från invånarnas sida vid utvecklingen av servicen som berör dem. Det här bör synas i form av en öppnare informationsgång, invånarkvällar och enkäter.

4. Grankulla är fortfarande en unik, trevlig och grön småstad. Om man redan nu kunde se gator och flygfoton från år 2028 skulle förändringarna säkert märkas som en aningen tätare bebyggelse bland annat i närheten av centrum och järnvägsstationen. Å andra sidan betyder en kontrollerad tillväxt att Grankulla också i framtiden är en liten stad och ett alert samhälle med en moderat utveckling, ett Grankulla som de nuvarande invånarna i tiden har flyttat till.

 

SDP,  fullmäktigeledamoten Tapani Jääskeläinen:

1. Det är nödvändigt att då och då granska och precisera planer och mål eftersom tid och miljö förändras till och med mycket snabbt nuförtiden. En annan orsak kunde vara att vi har en ny och alert stadsdirektör vars tankar det lönar sig att lyssna på.

2 . Det viktigaste målet är att stärka vår ställning som den naturnära och attraktiva staden i huvudstadsregionen.

3. Våra skolor bibehåller sin höga nivå, vi sköter om att nivån på äldrevården är bra och via planläggningen ser vi till att fastighetsexploatörer inte får makt i Grankulla.

4. Till största delen som i dag, men centrum får fler våningshuskvadratmetrar, men ändå måttligt. Samtidigt ersätts några av dagens trevåningshus av hisshus med 4 våningar eller fler. Hissar byggs också i gamla hus samtidigt som de också annars moderniseras.

 

Sannfinländarna, Kauniaisten Perussuomalaiset ry:s ordförande Jarkko Huttunen:

1. De presenterade planläggninsprojekten skulle leda till en betdydande förändring i Grankullas stadsbild. Ormhuset är för massivt. Byggnaden är inte “attraktiv” för invånarna. Förutom i kärncentrum bör våningshusbyggandet hållas så lågt som möjligt. Grankulla är redan ett tätt samhälle. Grankulla är redan nu Finlands näst tätaste stad efter Helsingfors. Det pågår en byggboom i Grankulla redan nu med flera projekt. Enbart byggande av höghus erbjuder inte ett mångsidigt bostadsbestånd. Grankulla bör bevaras som en trädgårdsstad.

2. Parkområden bör helst inte bebyggas. Småhustomter bör inte förändras till höghustomter.

3. Grannarnas åsikter bör höras vid planeringen.

4. Vi hoppas att Grankulla behåller sin ställning och sin betydelse som trädgårdsstad.

 

Kristdemokraterna, stadsfullmäktige Pauli Tuohioja:

1. Alla samfund som söker förnyelse måste hela tiden fråga sig själv hurudant det vill vara i framtiden för att tjäna invånarna i samfundet på bästa sätt. Förnyelse är ett ständigt pågående tillstånd.

2. I strategin finns de viktigaste målen samlade och strävan är att främja dem på ett likvärdigt sätt. Jag väljer dock att lyfta fram de som berör familjernas välmående, barnens utbildning och vården av de äldre. Jag motiverar valet med att staden är till för människorna, när de mår bra, mår staden bra.

3. Förhoppningsvis så att de strategiska målen förändras från ord till handling. Även så att de uppställda målen presenteras aktivt för stadsborna och att man den vägen möjliggör att kommuninvånarnas respons leder till ändrade prioriteringar.

4. Grankulla har fortfarande vågat bibehålla sin trädgårdsaktiga prägel och har byggt framtiden framförallt genom att tänka på stadsbornas trivsel. Barnens skolor är moderna, både när det gäller byggnader och undervisningsmetoder. Samarbetet mellan språkgrupperna är tätare än i dag.

Översättning: Jan Snellman

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *