| KAUPUNKI - STADEN

Kolumn: Bostadsbyggande i Grankulla

Staden är lika med dess invånare.

En levande stad utgörs av invånare i olika ålder, olika livsskeden och kanske hela livscykeln. Genom skatter och sin köpkraft möjliggör invånarna samhällets offentliga och kommersiella tjänster. Grankulla strävar efter att trygga sin strategi för livskraftig utveckling med en årlig befolkningsökning på ca 1 procent. Det här betyder kring 100 nya invånare varje år. Ökningen är inte lika stor varje år – ett år kan tillväxten vara större och nästa år kan det gå neråt. Till exempel i fjol minskade invånarantalet med 25. I år väntar vi oss en måttlig ökning eftersom flera bostadsbyggen blir klara. Grankulla är och förblir en grön villastad men på noggrant utvalda ställen byggs också flervåningshus.

I kvarteret Tribunen i centrum blir 39 bostäder färdiga i maj och därefter kan staden äntligen färdigställa resten av torg- och parkeringsområdena. Mer om detta i tidningen. Istället för före detta Biomedix på Stationsvägen torde 35 höghusbostäder färdigställas nästa år. Vårt största enskilda objekt är området kring Björkgård och byggandet där har börjat. De första höghusbostäderna blir klara nästa år. Totalt kommer det de kommande åren kring 300 bostäder till Björkgård. 15 av dem är egnahemshus och 44 ARA-hyresbostäder. Det låter som stora mängder men projekten tar lång tid. Det går lätt tio år från det man börjar planläggningen till att bostäderna blir färdiga. Detaljplanen för Björkgård godkändes hösten 2012 och planen för centrum våren 2006. När man delar upp bostadsproduktionen över många år jämnas antalet ut och man kommer nära den årliga befolkningsökningen på 1 procent.

Målet är en helhetsbetonad och förutseende planering så att det finns bostäder i hemstaden även för de nuvarande Grankullaborna när deras behov och livssituation förändras. I markanvändningens utvecklingsbild granskas hela stadens område och var olika funktioner ska finnas. Planläggningsprogrammet uppdateras årligen. För ett par veckor sedan godkände stadsfullmäktige Grankullas bostadsprogram. I den samlar man bakgrundsuppgifter om bostadsförhållandena i staden och möjligheter långt in i framtiden för att stödja stadens kommande beslut. Var, när och hur många bostäder behövs för studerande, unga vuxna, seniorer, småfamiljer, stora och ombildade familjer, ensamstående, frånskilda, stödboende eller dem som blivit trötta på att underhålla en stor villa? I praktiken betyder det här alltså mångsidighet:bostäder av olika slag med olika prislapp och storlek, bostäder anpassade till personer med funktionshinder eller vårdbehov, ägo- eller hyresbostäder, bostäder i flervåningshus eller villor.

Ytan i Grankulla är begränsad och därför placeras projekten i den existerande stadsstrukturen så att den kompletteras eller ersätts. Flervåningshusen placeras enligt utvecklingsbilden nära tjänsterna i centrum, ijärnvägsstationernas influensområde och längs med huvudstråken. På så vis främjar man samtidigt hållbara trafikmedel och trafikutsläppen minskar. Man har en mätare, som ingår i strategin, för att följa med grönområdenas area.Målet är att grönområdenas andel i relation till stadens hela area inte minskar. Grönskan är en viktig faktor i den trygga och trivsamma miljön i Grankulla. Det innebär att man behåller träden och underhåller växtligheten även på de effektivt utbyggda tomterna och i kvartersparkerna i anslutning till dem.

I skrivande stund och med all snön denna vinter känns grönskan som ett avlägset minne men vi är på väg mot våren. Låt oss ännu njuta av vintern och Grankullauppfinningen sportlovet!

MARIANNA HARJU

DIREKTÖR FÖR SAMHÄLLSTEKNIKEN

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *