| KAUPUNKI - STADEN

Kolumn: Grankulla bra rustad för kommande utmaningar

Efter 2017, då stadens invånarantal ökade snabbt, kom 2018 som ett mer typiskt år för Grankulla, skriver stadsdirektör Christoffer Masar i sin kolumn.

Under året blev endast 21 småhus färdiga jämfört med 187 bostäder 2017. Stadens befolkning minskade måttfullt med 25 personer från 9626 invånare i slutet av 2016 till 9601 i slutet av 2018. Befolkningsutvecklingen var med andra ord –0,3 procent. Men när man räknar med den starka ökningen 2017 är den genomsnittliga befolkningsökningen 2017–2018 1,1 procent. Det här går helt i linje med den nya stadsstrategins målsättning på en genomsnittlig befolkningsökning på ca 1 procent.

Grankulla stads bokslut för 2018 uppvisar slutligen ett överskott på ca 3,2 miljoner euro, vilket är klart bättre än budgeterat. Detta är ett gott resultat i en situation där stadens sammanräknade skatteintäkter stannade under motsvarande tal för 2017 och markförsäljningen inte utföll som planerat, trots högkonjunkturen. Det positiva resultatet kom även i ett läge där två tredjedelar av Finlands kommuner gjorde negativt resultat. Resultatet utan engångsposter är ca 1,6 miljoner euro på plus. Det handlar om först det andra strukturellt positiva bokslutet under det här årtiondet.

Bokföringsperiodens goda resultat är summan av många faktorer. Eftersom Villa Breda försenades hann avskrivningsnivån 2018 inte stiga som planerat i budgeten utan avskrivningarna underskred till och med en aning motsvarande nivå 2017 (2017: 7,4 miljoner mot 2018: 7,2 miljoner). Statsandelarna sjönk till cirka –2,3 miljoner mot ca –0,8 miljoner euro 2017, men de var ändå nästan 0,4 miljoner euro bättre än förutsett.

Det totala skatteutfallet var ca 69,15 miljoner jämfört med ca 69,27 miljoner 2017. En konservativ skatteintäktsprognos ledde till att även denna negativa skatteintäktsutveckling överskred de budgeterade förutsedda intäkterna klart.

Stadens allmänna utgiftsutveckling var även 2018 ganska måttligt. De externa verksamhetsutgifterna ökade med ca 1,9 procent och underskred en aning befolkningsökningen på 2,4 procent 2017. Den absoluta ökningen av de externa verksamhetsutgifterna är bara ca 1,7 procent från bokslutet 2015 till bokslutet 2018. Alla sektorer lyckades för sin del underskrida budgetnivån. I ett korttidsperspektiv bidrog fördröjningen av Villa Breda till att hålla nere utgifterna, särskilt inom social- och hälsovårdssektorn och kostservicen, i och med att rekryteringen och personalkostnaderna i anslutning till Villa Breda realiserades endast för några månader i slutet av året. Den fulla utsträckningen av de kostnader som Villa Breda ger upphov till kommer vi att se först i bokslutet 2019.

Hotet som social- och hälsovårdsreformen utgör mot stadens ekonomi och eventuellt tjänster avvärjdes åtminstone för stunden när reformen, precis som under den förra regeringsperioden, dramatiskt föll under slutet av regeringsperioden. Grankulla är bra rustad att svara på kommande utmaningar tack vare två på varandra följande strukturellt positiva bokslut och skuldfrihet.

Glad påsk!

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *