| KAUPUNKI - STADEN

Hemvården och vårdhemmet fick bra betyg

Vad tycker hemvårdens klienter och vårdhemmets boende i Grankulla om servi- cen? Det här har blivit utrett i en omfattande enkät.

Responsen är bra. Största delen av dem som svarade gav betyget utmärkt, berömligt eller god för hemvården. Vårdenheten på Villa Breda är man också nöjd med.

Men allt är inte bara positivt: den största utmaningen i hemvården är bristen på kompetenta svenskspråkiga vårdare. Av dem som svarade uppgav 87 procent att de fick service på finska, endast 8 procent på svenska.

– Hemvårdens svenskspråkiga klienter önskar service på sitt eget modersmål men det råder en brist på svenskspråkiga vårdare i huvudstadsregionen, säger chefen för hemvården Maria Seitsamo.

Syftet med undersökningen var att utreda vad klienterna tycker om servicen i hemvården och Villa Breda. På bilden Maria Seitsamo (t.v.) och Lea Pyykkönen.

I rekryteringsskedet väljer man enligt henne i mån av möjlighet alltid en person som kan svenska. Under introduktionen till arbetet betonar man en positiv inställning till svenskan och uppmuntrar att träna och använda språket.

– Staden planerar en svenskspråkig diskussionsgrupp för de anställda. Vi önskar också att klienterna modigt ber om service på svenska om de vill ha det. Vi försöker uppfylla önskemålet om det är möjligt, säger Maria Seitsamo.

Lider av ensamhet

Ensamhet bland äldre är ett riksomfattande fenomen och finns också i Grankulla. 25 av hemvårdens klienter kände sig ensamma ofta eller ganska ofta.

– Vi ska diskutera det här med de olika aktörerna inom äldreomsorgen för att hitta lämpliga åtgärder vi kan göra, säger Maria Seitsamo.

På hemvårdens önskelista finns också önskemål om att samma person alltid kommer hem till klienten. Hemvården har en personal på 20 fastanställda och ett varierande antal vikarier under semestrar och annan frånvaro.

– Vi planerar att dela in hemvårdens personal och klienter i två team, då går en viss vårdare oftare hos samma klienter, säger Maria Seitsamo.

Nöjda boende på Villa Breda

Villa Bredas vårdenhet fick i enkäten skolbetyget 8,2. I kommentarerna fick vårdarna beröm för sitt tålamod under den långvariga renoveringen. Vårdarna och cheferna fick också beröm för sin kompetens och de tackades för gott arbete på vårdhemmet.

– Personalen har inte bytts ut nästan alls under det första året och det har gått att få vikarier, säger vårdhemmets chef Lea Pyykkönen.

Utmaningarna finns inom kommunikationen, enligt Pyykkönen, och därför utvecklar man informationsförmedlingen hela tiden. Mer rörelse, utevistelse och fysiska aktiviteter fanns också på önskelistan.

För att främja utevistelse har man för varje dag utnämnt minst en av dem som kommer till kvällsskiftet på varje grupphem att gå ut med de boende. Det här fungerar bra, anser Lea Pyykkönen.

– Varje grupphem ska få en anslagstavla där utevistelsen anges så att anhöriga, närstående och personal kan se när en boende senast varit utomhus. Även de anhöriga kan föra in på anslagstavlan när de varit ute med en boende.

Lea Pyykkönen berättar att den här anslagstavlan har utvecklats tillsammans med yrkeshögskolan Metropolia.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *