| KAUPUNKI - STADEN

Ungdomarna flyttar in, fullmäktige ut

Ungdomsgården flyttar enligt stadsstyrelsens beslut till stadshusets fullmäktigesal i december. Ungdomen har ett behov av större temporära utrymmen än de nuvarande utrymmena vid biblioteket. Fullmäktigemöten hålls vid Villa Junghans, tills ungdomsgårdens sanering är färdig.

 

– Av stor vikt var att utrymmena skulle vara centralt placerade och tillräckligt stora, för att alla intresserade unga skall kunna besöka dem och gärna också möjliggöra småskalig kaféverksamhet. Fullmäktigesalen fyller dessa kriterier. Symboliskt ser jag det också som ett väldigt fint beslut av stadens politiker, att vara villiga att flytta fullmäktigemötena för att ge utrymme för ungdomen. Det signalerar samtidigt att stadshuset inte är till bara för tjänstemän och politiker, utan för våra invånare, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Det blev två omröstningar i frågan; först om ärendet skall remitteras till ungdomsutskottet för ny behandling – och efter att rösterna föll för en fortsatt behandling i stadsstyrelsen – om det nya ungdomsutrymmet skall flytta till köpcentret eller till stadshusets fullmäktigesal. Stadsstyrelsen röstade 4-2 för fullmäktigesalen.

Hög användningsgrad 

Stadens strategi utgår från att stadens fastigheter skall ha en hög användningsgrad, som betyder att staden i första hand då man söker utrymmen för stadens verksamhet, skall försöka hitta lokaler i stadens egna fastigheter. 

Christoffer Masar och nya ungdomslokalen i bakgrunden.

– Fullmäktigesalens användningsgrad är speciellt kvällstid väldigt låg. Eftersom det var möjligt att hitta en fungerande alternativ för ungdomsgården i stadens fastigheter, som fyllde de viktigaste kriterierna och som också ungdomsfullmäktige konstaterat att är ett fungerande alternativ, ansåg jag och stadsstyrelsens majoritet det inte var befogat eller i linje med stadens strategi att hyra utomstående utrymmen till en årskostnad på kring 60 000 euro. Stadsstyrelsen beslöt däremot föreslå ett anslag på 6 000 euro till budgeten 2020, som ungdomsledarna och unga får använda till att inreda fullmäktigesalen så att den ska bli mera trivsam för de unga, berättar Masar.

 Osäkerhet kring skatteinkomsterna

Som hela kommunfältet, så handlar de största osäkerhetsmomenten också i Grankulla för tillfället om skatteinkomsternas utfall. 

– Skatteintäkterna har i år för hela kommunfältets del fallit långt under tidigare prognoser och vi vet inte ännu heller med säkerhet hur dåligt skatteutfallet kommer att bli i år och ifall situationen korrigeras nästa år. Resultatet för år 2019 kommer högst troligen att visa ett kraftigt underskott. P.g.a. osäkerhetsmomenten gällande skatteintäkter år 2019 är det också ännu svårare att prognosticera hurdana skatteintäkterna blir år 2020. Vi utgår därför från försiktighetsprincipen och har uppskattat skatteintäkterna runt 2 miljoner euro lägre än vad Kommunförbundet förutspått för vår del år 2020, säger Masar.  

 Trots dessa orosmoment har jag och stadsstyrelsen utgått från att staden håller inkomstskattesatsen på samma nivå som år 2019, och inte gått inför några större besparingar i tjänsterna. 

– Förslaget till stadsfullmäktige utgår faktiskt från tilläggssatsningar både på barn och seniorer, i form av nya vakanser till bl.a. småbarnspedagogiken och Villa Breda. Ifall budgeten håller och skatteintäkterna utvecklas åtminstone i enlighet med vår sänkta prognos, så skulle år 2020 resultat vara kring 1 milj. euro positivt. Men detta sker endast under de förutsättningar att de planerade tomtförsäljningarna och markanvändningsavtalsersättningarna som budgeterats blir av.

 Som sammanfattning kan enligt Masar sägas  att från kommuninvånarnas perspektiv så betyder budgeten för år 2020 att skattesatserna hålls på nuvarande nivå och servicenivån bibehålls eller till och med förbättras. 

– Konjunkturernas och speciellt skatteintäkternas utveckling under de kommande åren kommer att bli avgörande för om vi kan bibehålla nuvarande servicenivå med ikraftvarande skattesatser, säger han.

 Vilka är de viktigaste investeringarna?

 – Den enskilt viktigaste investeringen är saneringen av ungdomsgården, som påbörjas 2020 och enligt planerna ska bli klar år 2021. Det är totalt sett frågan om en stor investering på över 7 miljoner euro. Övriga större investeringar år 2020 är moderniseringen av svenska skolcentrents kemi- och fysiksalar, cirka 1,2 milj. euro,  samt en investering att förnya stadens gatubelysning med energieffektivare LED-belysning, 650 000 euro, säger Masar.

Fullmäktige behandlar budgeten den 11 november.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *