| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Detaljplaneringen möjliggör strategin

I den årliga detaljplansöversikten finns alla detaljplaner som är anhängiga i Grankulla och en kompakt redogörelse om varje plan.

Innehållet preciseras i planeringsprocessens olika faser, som alltid presenteras för kommunborna för respons. I detaljplaneringen strävar man efter att förena ett otal målsättningar, som ofta står i strid med varandra, och som inte kan förverkligas samtidigt. Slutresultatet är alltid en slags kompromiss. Stadsfullmäktige godkänner alltid detaljplanerna, vilket utgör slutpunkten för en mångårig process i de mest betydelsefulla projekten.

Målet för Grankullas stadsplanering att bevara stadens livskraft och möjliggöra en kontrollerad tillväxt med hänsyn till Grankullas särdrag. Detaljplaneprojekten baserar sig på Grankulla stads utvecklingsbild för markanvändning och boende, som stadsfullmäktige godkände 2015, samt stadsstrategin. Staden siktar på en invånartillväxt på 1 % per år vilket innebär ca 10 000 invånare 2020 och 12 000 år 2040.

Förutom mångsidigt bostadsbyggande behövs bedömning av hur mycket och var offentliga och privata tjänster behövs, uppskattning av jobbutvecklingen, behov för trafiklösningar och hur allmänna samhällstrender påverkar stadens struktur. Staden ska också svara på utmaningarna med klimatförändringen. Det är möjligt att genom stads- och detaljplanering påverka människors val och styra dem i en hållbar riktning. Till exempel kan man möjliggöra att människor ändrar sina vanor för hur de rör sig genom att placera stora nybyggen på ypperliga lägen med tanke på kollektivtrafiken eller på gångavstånd från service och tjänster. Energilösningar och materialval kan man också påverka. Det är också viktigt att dimensionera byggandet rätt, att bygga tillräckligt effektivt på de utvalda ställena så det minskar trycket på följande byggprojekt. Slutresultatet ska alltid vara en trivsam stadsmiljö.

Största delen av Grankulla stad består nu och i framtiden av lummiga småhusområden. Staden stöder bevarandet av den för stadens identitet viktiga villakulturen tillsammans med tomtägarna genom att upprätta skyddsdetaljplaner på frivillig basis. Kulturhistoriskt eller lokalt värdefulla objekt har samlats på finska i filen Byggnadsinventering i Grankulla. Filen används aktivt när man gör upp skyddsdetaljplaner och anpassar detaljplanerna till miljön.

Enligt Grankullas strategi får grönområdena inte minska trots byggandet. Genom det här stöder man intrycket av en grön villastad och bevarar stadens kolsänkor. Man följer med läget med den s.k. grönområdesmätaren. Tills vidare ligger mätaren på plus trots nya projekt. Det här är möjligt genom bra planering och genom att utnyttja tomterna optimalt så det finns yta för gårdsplaner och parker. Om det ändå är ändamålsenligt att utnyttja en liten del av grönområdet för att bygga kompenseras det i ett annat objekt. Förhoppningsvis bevaras och planteras träd även på småhustomter och deras gårdar!

Planeringen av stadshuskvarteret, som ingår i strategin, har väckt mycket intresse och har nu framskridit till fasen för ett detaljplaneförslag. Även detta projekt innehåller många utmaningar som ska passas ihop. Det centrala läget nära affärerna och järnvägsstationen förutsätter effektivare markanvändning än hittills. Den planerade lösningen mitt i området möjliggör samtidigt både Grankullaaktig grönska samt trygga park- och friluftsområden för alla invånare. Detaljplanen ska behandlas vid ett möte för allmänheten och staden kommer att informera aktivt om hur projektet framskrider. Ha en riktigt bra farsdag kommande helg!

MARIANNA HARJU

DIREKTÖR FÖR SAMHÄLLSTEKNIKEN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *