| KAUPUNKI - STADEN

Skolstart för Grankullaelever på torsdag

Skolorna börjar på torsdag. Utgångspunkten är enligt bildningsdirektör Heidi Backman i Grankulla att alla barn kan börja skolåret i vanlig närundervisning.

 

– Helt normalt blir det ändå inte. Vi formulerar för närvarande riktlinjer för skolorna om hur man på olika sätt garanterar hygien- och avståndskrav. Stora samlingar ska man undvika och grupper ska ogärna blandas mm.

Just nu planeras för för olika scenarier, ifall läget förändras. Eftersom undantagsförhållanden inte råder kan skolor inte stängas så där bara.

– Däremot kan kommunerna fatta beslut om stängning av skolor helt eller delvis, ifall smitta plötsligt lokalt skulle börja spridas. Då är det först infektionsmyndigheten i kommunen som fattar beslut om att åtgärder ska vidtas, sedan är det vi som jobbar med utbildning, som verkställer pedagogiska och andra åtgärder, säger Heidi Backman.

Nya restriktioner kan komma snabbt. Också fritidstjänsterna påverkas. Bibliotek, medborgarinstitut, grundläggande konstundervisning, ungdomstjänster, idrottsplatser och kulturtjänster får enligt henne vara alerta och anpassa tjänsterna enligt nya förhållanden.

– Vi får sannolikt leva med mycket ovisshet en lång tid framöver. Och det kommer att behövas mycket nya beslut och snabba beslut om åtgärder, säger hon.

Läs Heidi Backmans kolumn om skolstarten här:

Skolstart i coronatider

Vi har en exceptionell vår bakom oss och en oviss höst framför oss. Länge har man talat om den allt snabbare föränderligheten i samhället och i år har vi som en följd av coronapandemin konkret fått uppleva vad det här i en extremsituation kan handla om.

Från mitten av mars förändrades undervisningen nästan över en natt. Det var en stor omställning att gå från den undervisningsform som utvecklats i maklig takt sedan folkskolan kom på 1800-talet till distansundervisning, självständiga och digitala studier.

Erfarenheterna från våren är mestadels goda, men visst har det varit utmanande. De flesta elever har klarat sig riktigt bra, en del t.o.m. bättre, men vi vet att eventuella problem som uppstått under våren kommer att synas först senare. Våra skolor bereder sig därför på att sätta in sådant extra stöd som kan behövas.

När vi utvärderat specialarrangemangen under våren har vi identifierat vissa framgångsfaktorer, en del nationella, andra lokala.

Finlands tillitskultur har varit en styrka. Det finns i vårt land ett starkt förtroende i relationen hem och skola. Vi är glada och tacksamma över hur hemmen stött sina barn trots att de flesta föräldrar också själva jobbat på distans, och hur man litat på skolans och lärarens arrangemang. När föräldrar och lärare jobbar i samma riktning blir det bäst för barnen.

Allt tyder på att Finlands decentraliserade system bättre än ett centraliserat och hårt reglerat system möjliggjort en snabb övergång till nya arbetssätt. Våra kunniga och självständiga lärare som i internationell jämförelse har en stor pedagogisk frihet kunde snabbt ställa om verksamheten så som det passade deras undervisning och deras elever bäst. Vårt system ger alltså goda förutsättningar för en innovationskultur som behövs när förhållandena är snabbt föränderliga och ovissa. Ett stort tack går till skolornas personal för de insatser som gjorts.

Finlands läroplan, som infördes 2016, betonar bl.a. elevens aktiva roll i sin egen inlärning och betydelsen av digitala lärmiljöer. Det är självklart att vi nu haft nytta av de här betoningarna. I Grankulla har vi också målmedvetet satsat på det digitala och torde höra till de kommuner som har de bäst digitalt utrustade skolorna. Både våra lärare och elever har dessutom vanan att jobba digitalt. För bara några år sedan hade tekniken inte möjliggjort så effektiva distansstudier som vi införde under våren.

Men skolan handlar inte bara om undervisning och inlärning. Skolan ska också vara en trygg social miljö, där man tillsammans med kompisar kan vara fysiskt aktiv och få näringsrik skolmat. Det här har många elever saknat och vi var glada när vi fick tillbaka våra elever till skolan i mitten av maj. Nu i augusti fortsätter närundervisningen som vanligt, naturligtvis med beaktande av hygien och säkerhetsavstånd.

Vi har inget nationellt undantagstillstånd längre, men om coronasituationen förvärras kan lokala eller regionala beslut fattas om skolornas och daghemmens verksamhet. Om så sker har vi nytta av vårens erfarenheter och av ett fortsatt gott samarbete mellan bildningen och vården och mellan hemmen och skolorna.

HEIDI BACKMAN

BILDNINGSDIREKTÖR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *