| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Mitt i förändringarna

De centrala målsättningarna 2021 utkristalliseras inom social- och hälsovårdsväsendet i tre områden: bekämpning av Covid-19-pandemin, ibruktagandet av klient- och patientdatasystemet Apotti samt deltagandet i Västra Nylands social- och hälsovårds-projekt.

Coronapandemin skapade en situation som man snabbt måste reagera på. Den tvingade oss till smidigt samarbete, att skapa helt nya praxis, att förutse och lära oss nytt. Nationella och lokala restriktioner samt förändrade sätt att fungera har påverkat allas vardag. Man har velat skydda i synnerhet de äldre för smitta. På grund av coronan har viktiga kontakter till nära släkt och vänner inte kunnat uppehållas på samma sätt som förut. Social isolering har orsakat oro och ensamhet. Coronavaccineringarna har nu börjat och det inger nytt hopp. Grankullas vaccineringstidtabell, som följer de nationella riktlinjerna, slås fast i januari.

På grund av coronaepidemin sköts ibruktagandet av Apotti upp till i vår. Det innebär att vi i vår sektor i början av året jobbar hårt med att utveckla verksamheten och utbilda oss. Omsorgsfulla förberedelser är en förutsättning för att ibruktagandet lyckas bra. Ett gemensamt datasystem för social- och hälsovårdsväsendet stödjer ännu bättre snabb tillgång till vård samt god vård och omsorg för Grankullaborna.

Social- och hälsovårdsreformen har förberetts länge och har framskridit trots pandemin. I Västra Nylands social- och hälsovårdsprojekt (2020–22) förbereder vi oss på reformen tillsammans med nio andra västnyländska kommuner. Vi håller på att sätta igång ett brett samarbete som omfattar bland annat Framtidens social- och hälsocentral och kunskapsbaserad ledning.

Det gemensamma målet för alla stadens aktörer är att öka Grankullabornas välmående och hälsa samt minska hälsoskillnaderna. Evidensbaserad kunskap är en viktig utgångspunkt när man planerar åtgärder som stödjer välmående. Vi deltar i vår tillsammans med de andra huvudstadskommunerna – Helsingfors, Esbo, Vanda – i en välfärdsenkät. Med hjälp av den följer man med förändringar i hälsa och välmåga i olika åldersgrupper (över 20-åriga Grankullabor). Enkäten är en fortsättning på Finsote-undersökningen våren 2018. Enkäten skickas till 2000 slumpvis utvalda personer och genom att svara på den försäkrar du dig om att just din åldersgrupps uppfattningar kommer fram.

Året 2021 är på många sätt viktigt och också krävande. Vi behövs allihop och vi ska fokusera på det väsentliga och med rätt inställning.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *