| KAUPUNKI - STADEN

Trafikledsverket: Projektet Esbo stadsbana inleds

Trafikledsverket, Esbo stad och Grankulla stad har den 14 januari undertecknat ett avtal om genomförande av Esbo stadsbana.

Genomförandeavtalet för Esbo stadsbana har undertecknats och det omfattande samprojektet mellan Trafikledsverket, Esbo och Grankulla inleds. Syftet med projektet är att förbättra servicenivån inom när- och fjärrtågstrafiken. Projektet inleds med byggnadsplanering och därefter stundar ett byggskede som kommer att pågå i flera år.

Projektet gör det enligt verket möjligt att utveckla närtågstrafiken i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Karis samt fjärrtågtrafiken i riktning mot Åbo så att den motsvarar det växande passagerarantalet.

Esbo stadsbana är också den första sträckan av den snabba tågförbindelsen Helsingfors–Åbo (den s.k. Entimmesbanan).

Inom projektet byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax intill de nuvarande spåren.

– Dessutom förbättras utrustningsnivån på åtta stationer och anslutningsparkeringsområdena utvecklas. I samband med projektet genomförs också separata objekt i städerna, såsom en kvalitetskorridor för cykling längs banan, sägs det i ett pressmeddelande.

Projektet genomförs under åren 2020–2028. Insamlingen av utgångsuppgifter i anslutning till byggnadsplaneringen har redan börjat. I projektområdet görs markundersökningar och mätningar i slutet av år 2020. Byggplaneringen som grundar sig på den järnvägsplan som godkändes 2015 inleds i början av år 2021 och pågår i cirka två år. Enligt den nuvarande uppskattningen kommer man att börja bygga i slutet av år 2021.

– Esbo stadsbana byggs i närheten av livligt trafikerade trafikleder. Byggtiden är lång eftersom byggandet måste planeras så att tågtrafiken och den övriga trafiken störs så lite som möjligt, förklarar projektchef Tommi Rosenvall i meddelandet.

Esbo stadsbana är ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Esbo stad och Grankulla stad. Projektet har också överenskommits i MBT-avtalet för Helsingforsregionen. Projektets kostnadskalkyl är 275 miljoner euro, som alla parter också har förbundit sig till som projektets pristak. Kostnaderna fördelas lika mellan staten och städerna (Esbo 40 %, Grankulla 10 %).

I projektets planeringsskede har man också fått EU-stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF, Connecting Europe Facility). Kostnadskalkylen för projektets byggnadsplanering är 22 miljoner euro, för vilket Europeiska kommissionens CEF-kommitté har beviljat ett understöd på 50 procent (11 miljoner euro).

Svår fråga för staden

Stadsfullmäktige i Grankulla godkände i november efter en lång behandling stadsbanan. Villkoret var att Grankulla inte behöver delta i kostnader som överskrider 27,5 miljoner euro och att övriga parter i avtalet godkänner Grankullas krav. Övriga parter är Esbo och Trafikledsverket.

Via projektet får Grankulla bl.a. vid Tunnelvägen en ny järnvägsbro och underfart, som både funktionellt och estetiskt är bättre än nuvarande, nya anslutningsparkeringshus, två nybyggda underfarter och bl.a. bullerskydd för nästan hela Grankullasektionen av banan.

Utöver det här bygger Grankulla stad i samarbete med Esbo stad en cykelled i närheten av banan som ett separat projekt, där priset för Grankulla blir cirka 2,5 miljoner euro utöver baninvesteringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *