| KAUPUNKI - STADEN

Inför ibruktagandet av Apotti 24.4.2021

Klient- och patientdatasystemet Apotti tas i bruk den 24.4. på Grankulla hälsostation, inom mun- och tandvården och inom äldreomsorgen. Inom socialvården tas det nya systemet i bruk den 6.11.

 

Det är fråga om en omfattande reform när de tidigare patientdata-systemen ersätts med Apotti.

Förberedelserna har pågått redan i över ett år och under de senaste månaderna har personalen fått utbildning och kunnat öva sig i det systemet i praktiken. Det nya systemets funktioner och egenskaper har testats och planerna har gjorts upp inför överföringen av data till Apotti. Detta för att säkra att allt ska fungera när det nya systemet tas i bruk på småtimmarna på lördagen den 24.4.

I Grankulla har hela en femtedel av personalen inom social- och hälsovården utsetts till stödpersoner för ibruktagandet, och de har fått en mer ingående utbildning om programmet. De ger sina kolleger stöd och råd om programmet. Vi är också beredda på att vår kundtjänst tidvis kan bli hårt belastad särskilt under slutet av april, och därför har vi tagit in vikarier för att hjälpa till med arbetet under våren. Tidigare lanseringar har visat att servicen återgår till det normala inom 3-4 veckor.

Maisa ger möjligheter att sköta ärenden på nätet, också för närstående

Övergången till Apotti är en stor förändring främst för social- och hälsovårdens personal. För kommuninvånarna blir den största nyheten den nya tjänsten Maisa. Det är en e-tjänst där man kan sköta sina ärenden med social- och hälsovården oberoende av tid och plats. Anhöriga eller närståendevårdare kan sköta också en närståendes ärenden. Förutsättningen är att den närstående har gett samtycke i Maisa. Man kan dock också i fortsättningen kontakta vårdtjänsterna per telefon eller genom att besöka hälsostationen.

I Maisa kan du:

• sköta dina ärenden oberoende av tid och plats,

• utbyta meddelanden med t.ex. läkare eller skötare,

• fylla i blanketter med förhandsuppgifter och göra en självbedömning samt sköta en anhörigs ärenden,

• se information om tidigare och kommande besök på mottagningen,

• se resultaten från laboratorieundersökningar och bilddiagnostik,

• kontakta socialvården och t.ex. skicka in ansökan (på hösten 2021), och

• gå till tjänsten Mina Kanta-sidor utan separat inloggning.

Personalen inom social- och hälsovården har under de gångna åren varit nära engagerad i arbetet med att utveckla Apotti. Utvecklingsarbetet upphör inte helt i och med att Apotti tas i bruk, eftersom det är fråga om ett ”ungt” system som behöver utveckling också i fortsättningen. Grankulla kommer att aktivt delta i arbetet så att både Apotti och Maisa kan utvecklas på bästa möjliga sätt för Grankullaborna.

Bekanta dig med Maisa på www.maisa.fi

Resultatområdescheferna inför lanseringen

Pia Höglund, ledande överläkare: Den elektroniska klientportalen Maisa erbjuder en lätt kanal för kommunikationen mellan kunden och experterna. Våra förväntningar på Maisa är höga. Inom hälsotjänsterna har vi jobbat mycket för att minska på köerna. För tillfället kan vi svara på alla kontakttagningar inom samma dag och patientens vårdansvariga åtar sig ärendet genast. Hittills har kontakterna skett per telefon. Maisa erbjuder här en alternativ kanal, som inte för kundens del är begränsad till vardag eller tjänstetid. Jag uppmuntrar var och en att ladda ner Maisa-appen och stifta bekantskap med den e-tjänsten.

I början av ibruktagandet uppstår oundvikligen tidvis köer. Vi hoppas invånarna har förståelse för detta och i mån av möjlighet undviker icke-brådskande frågor i lanseringens kritiska veckor i månadsskiftet april-maj.

Anna-Maija Liedenpohja, äldreomsorgschef: Förberedelserna accelererar ju närmare lanseringsdagen kommer. I förberedelserna vi beaktat vilka problemsituationer som kan uppstå och planerat reservrutiner för dem.

Juha Rintanen, ansvarig tandläkare: Till en början kommer det nya systemet att vara långsammare, men vi lär oss, får rutiner och det gör verksamheten snabbare. Inget system är ju helt klart då det lanseras. Det kommer att finslipas, vilket vi ju förberett oss på i processen. Vad fint att vi nu är i detta skede och får börja använda Apotti!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *