| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Modiga initiativ krävs för att uppnå kolneutralitet

Grankullas målsättning är att staden ska vara kolneutral år 2035. Det här arbetet styrs av den resurssmarta färdplanen, som fullmäktige godkände 2020.

 

Med färdplanen strävar man både efter regional kolneutralitet och en minskning av utsläpp kopplade till exempelvis konsumtion och som uppkommer utanför stadens gränser. Stadens har förutom kolneutralitet som mål att också minska konsumtionen av naturresurser till en globalt hållbar nivå och trygga stadens viktiga naturvärden samt förebygga att naturens mångfald utarmas. Grönområdena och bevarandet av dem har en stor roll i att uppnå kolneutralitet: cirka 8 % av utsläppen på stadens område binds vid trädbeståndet och annan växtlighet och jorden i synnerhet i myrområdena utgör betydande kolreserver.

Den resurssmarta färdplanens viktigaste målsättningar är kopplade till trafiken, byggnader, energikonsumtion och -produktion, livsmedel och konsumtion av naturresurser. För att vi ska uppnå färdplanens mål bör vi till exempel:

  • minska trafikutsläppen med 90 % från dagens nivå
  • minska energikonsumtionen i stadens fastigheter med 25 %
  • få lokal förnybar energiproduktion via exempelvis värmepumpar och solfångare att täcka 20–30 % av byggnadernas uppvärmning
  • producera solenergi så den täcker 20% av stadens elbehov
  • halvera konsumtionen av produkter från djur och minska svinnet av ätbar mat med 70 %

Varje sektor i staden gör varje år upp ett eget program för att uppnå målen i färdplanen. Till exempel har man gjort upp en separat tioårsplan för att i stadens fastigheter uppnå en energiminskning med 25 %, förverkligandet av planen börjar redan i år.

Graniacceleratorn stödjer för sin del förverkligandet av färdplanen och erbjuder stadsborna en möjlighet att öva på klimatsmarta val i vardagen. Genom att delta i acceleratorn kan man för sig själv eller sin familj göra upp en färdplan för att minska klimatutsläpp och användningen av naturresurser. Man testar i en månad på de hållbara levnadssätt som valts ut på färdplanen. Deltagarna får information och uppmuntran av samarbetsföretag. Familjerna som provkörde Graniacceleratorn 2019 minskade sina klimatutsläpp med i snitt 26 %.

Här är hälsningar från en Grankullafamilj som är med i acceleratorns provkörning, som pågår som bäst: ”Vår familj har gillat experimentet. Det har varit ett verkligen roligt projekt och startverkstaden var trevlig och behövdes. Det kändes bra att göra upp färdplanen med tonåringarna och fundera på vad vår familj kan förändra i vår vardag. Färdplanen finns på kylskåpsdörren och påminner oss om vad vi förbundit oss vid. Det är lätt att fortsätta efter det här.”

Det är viktigt att staden granskar sitt klimatarbete ur en synvinkel för övergripande hållbarhet. För det här krävs mätare som beaktar hur verksamheten påverkar alla delområden i en hållbar utveckling (ekologi, sociala sammanhang, ekonomi) under en tillräckligt lång tid. Man måste också som en del av stadens styrning i realtid kunna följa hur man uppnår målen. Vi bygger just nu på ett system för att årligen synliggöra förverkligandet av den resurssmarta färdplanen för stadens del och göra arbetet genomskinligt.

Att uppnå kolneutralitet kräver modiga initiativ och nya slag av samarbete av hela staden. Stadens gymnasieelever har visat riktningen och klimatledarskap. De startade 2019 rörelsen Fridays for Future i Finland. Som en liten kommun skulle vi kunna vara en testplattform för hållbar livsföring och visa hur världens lyckligaste stad också kan vara en modellstad för globalt hållbar livsföring. Men en del av färdplanens målsättningar är mycket marknadsberoende och kräver för att kunna förverkligas kraftigare statsstyrning än idag. Klimatsmarta val bör understödas starkare genom exempelvis beskattning. Sporrar av rätt sort underlättar och möjliggör hållbara val i vardagen både för familjer och individer.

Ett kolneutralt Grani förverkligas genom samarbete. På individnivå är det lätt att starta en förändring mot hållbarare livsföring genom att mäta sitt eget kolfotspår till exempel med hjälp av Sitras livsstilstest.

CHRISTOFFER MASAR, STADSDIREKTÖR

ANNA SJÖVALL, MILJÖEXPERT

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *