| KAUPUNKI - STADEN

Miljöchefen: Varje träd sparas om det är möjligt

Gallringen av träd i Junghans skogsparti har både förbryllat och förargat stadsborna. I ett brev till Kaunis Grani är Grankulla miljöförening ytterst kritisk till trädfällningen.

Säkerhet, barkborren, trädsjukdomar och dålig kondition, räknar miljöchef Anna-Lena Granlund upp som orsaker till gallringen i Junghansskogen.

Bredvid Junghans skogsparti löper en grusväg för fotgängare och i skogen finns en stig. Färska stubbar och sågspån vittnar om att gallring skett. En del av de fällda träden, främst björkar och granar, var stora. Istället för de avverkade träden planteras nu 65 lövträd, vilket är tre gånger mer än vad som gallrades bort. Trädplantorna, almar och ekar, är cirka en meter höga och omges av skyddsnät.

Grankullas miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt berättar om orsakerna till gallringen på Junghans skogsområde. Hon konstaterar att det finns tre grundpelare man följer i Grankullas skogsvård och -avverkning:

1. Så många träd som möjligt bör bevaras på stadens område bland annat för att bevara Grankullas framtoning.

2. Staden värnar särskilt om enskilda vackra träd, grupper av träd och skogsdungar, ädla löv- och barrträd samt träd som har en unik form eller ett speciellt växtsätt.

3. Träd och trädgrupper som klart skyddar mot vind, luftföroreningar, buller och andra störningar bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

– Stadens primära mål är att på de områden staden äger bevara så många livskraftiga träd som möjligt, säger Granlund-Blomfelt. För att försäkra oss om att träd inte fälls i onödan gör staden en besiktning av trädens kondition och riskbedömningar. Så gjordes också i Junghansskogen. I besiktningen deltog stadens trädgårdsproffs och en utomstående trädexpert, vars specialkompetens är trädbesiktningar i stadsmiljö.

Miljöföreningen frågade i sitt brev till tidningen om man gjorde provborrningar?

– I besiktningen användes bland annat mikroborrningsteknik, som lämpar sig särskilt för träd i stadsmiljö.

Med stöd av besiktningsresultaten beslutade Grankulla samhällstekniska utskott enhälligt i maj 2020 (57§) att fälla de träd som föreslogs gallras bort.

– Träden fälldes under vintern 2021 med hjälp av en kran så att de kvarvarande träden inte skadades. Utskottet förpliktigade staden att plantera nya träd istället för dem som fälldes. Planteringen pågår nu, säger Granlund-Blomfelt.

Varför fälldes så många friska träd frågar Grankulla miljöförening?

Det går enligt Granlund-Blomfelt inte alltid att se hur ett träd mår från stubben eller där trädet kapats. En del av kapningsställena för träden i Junghansskogen ser friska ut men orsakerna sitter på ett annat ställe i trädet. Till exempel björken lider ofta av vitröta eller sprängticka som får övre delen av stammen att murkna. Inte heller barkborrens framfart syns i stubben eftersom insekten gnager bort sildelen mellan barken och veden och skadar därmed trädets förmåga att ta upp vatten och näring. Trädet torkar och som en följd angrips trädet av blånadssvamp och till slut dör trädet. En död gran eller ädelgran måste fällas eftersom den inte tål stormar.

– I besiktningen kom det fram att en del av granarna och ädelgranarna i Junghansskogen led av torka på grund av barkborrens framfart. En stor björk var frisk där man sågade men lutade så kraftigt att den därför måste fällas. Den led också av bakterieläcka från stammen vilket är ett tecken på att stammen är murken högre upp. En del av björkarna hade massor av torra kvistar medan granarna var kraftigt utglesade, hade gångar eller skador i stammen. Sjukdomar, hög ålder och vädret orsakar utglesning, säger Granlund-Blomfelt.

Granlund-Blomfelt betonar att avverkningen av träden i dåligt skick i Junghansskogen skedde främst av säkerhetsskäl. På stigen genom skogsområdet och på gångvägen rör sig alla slags människor varje dag: de promenerar, rastar hunden, går till dagis, skolan eller jobbet också när det är busväder. Staden kan inte riskera att ett träd faller utan förvarning. Under de senaste åren har träd fallit överraskande i Grankulla. Skadorna var som tur är bara materiella. I Esbo och Nurmijärvi har fallande träd däremot lett till några dödsfall.

 

Avverkning och skogsvård i Grankulla

Staden fäller träd i dåligt skick och som konstateras vara farliga på gatugrönområden, i parker och tätortsskogar. Till stadsträdgårdsmästaren och underhållsträdgårdsmästarens arbete hör att granska trädens skick och ändringar i konditionen. Invånarna kan också anmäla observationer om akuta lägen.

Staden uppdaterar sin naturvårdsplan vart tionde år. Större skötselavverkning och gallring görs enligt den. Planen för 2022–2031 håller på att slutföras varefter samhällstekniska utskottet godkänner den. Stadsborna fick kommentera planen när man började bereda den i maj 2020. Utkastet blev klart i mars i år och då informerades om planen på stadens webbsidor och i Kaunis Grani. Planen offentliggörs på webben när den är godkänd.

Trädfällning på detaljplanerat område regleras av 128 § i markanvändnings- och bygglagen. Enligt den kräver trädfällning tillstånd oavsett om det berör stadens eller privatägda tomter och marker. Lagen förutsätter tillstånd för miljöåtgärder för trädfällning och det i sin tur förutsätter en trädbesiktning av stadsträdgårdsmästaren eller underhållsträdgårdsmästaren.

Du kan bekanta dig med trädfällning och stadens skogsvårdsplan på webben på kauniainen.fi/sv:

Privatpersoner: Boende och miljö > Byggnadstillsynen > Trädfällning i Grankulla

Stadens skogsvård: Boende och miljö > Gator och grönområden > Skogar och övriga grönområden

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *