| KAUPUNKI - STADEN

Pia Höglund: Större vaccineringstäckning än i grannkommunerna

Tjänsterna på Grankulla hälsovårdscentral har förnyats på grund av coronaepidemin och vårdskulden som den orsakat, skriver ledande överläkare Pia Höglund. Målet för utvecklingen är bra och högklassiga samt lättillgängliga hälsotjänster både nu och i framtiden.

Den första förändringen innebär att man kommer snabbare till vården. Teammodellen togs i bruk i början av 2021 och köerna på mer än en månad till läkaren försvann så småningom. När köerna försvunnit gick man över till en verksamhetsmodell som innebär att vården börjar från första kontakten och man kunde därmed slopa den traditionella tidsbeställningsverksamheten.

En vårdansvarig för varje klient

Vårdens kontinuitet tryggas i hvc:s teammodell genom att varje klient vid den första kontakten får en vårdansvarig. Patienten tar därefter i hälsofrågor i första hand kontakt med sin vårdansvariga. Den vårdansvariga lutar sig mot teamets stöd och kompetens och patienten kan vid behov smidigt slussas vidare till läkare, fysioterapeut eller psykiatrisk sjukskötare. Den vårdansvariga tar i praktiken reda på vad för slags vård patienten behöver och då sköts patientens ärende smidigt.

Brådskande ärenden sköts samma dag och icke-brådskande kan man få en bra start på redan samma dag som patienten tar kontakt. Indelningen i brådskande och icke-brådskande har upphört eftersom vården för alla patienter inleds genast. Beroende på hur belastat systemet är kan en del icke-brådskande ärenden skjutas över till de kommande dagarna men i praktiken har de långa köerna till läkarmottagningarna försvunnit.

Maisa.fi försnabbar

Ibruktagandet av Apotti-systemet har tidvis lett till köer i vårt telefonsystem. Samtidigt har vi ändå kunnat ta i bruk klientportalen Maisa.fi. Kontakter via Maisa.fi har vi kunnat svara snabbt på, i bästa fall inom en timme efter en förfrågan. Användningen av Maisa i hälsofrågor har ökat snabbt redan under den första månaden. Förra veckan kom 15 % av kontakterna via Maisa.

Pop med distansmottagning

Coronapandemin har å sin sida stärkt både patienternas och hälsovårdspersonalens beredvillighet att uträtta hälsoärenden på distans. En telefonmottagning ersätter idag redan 20-60 % av besöken i öppensjukvården och ärenden uträttade via Maisa inklusive bildkonsultationer ökar ytterligare möjligheten för distansvård. Videomottagning används i synnerhet i den psykiatriska vården, där många patienter i första hand önskar distansmottagning med vårdpersonalen.

Virusvarianter oroar

Coronapandemin håller just nu på att plana ut men vi måste fortfarande vara beredda på överraskningar. Det som oroar är hur smittsamma nya varianter av coronaviruset är och om vaccinerna är effektiva också mot de nya varianterna. Just nu är skyddet mot virusvarianterna bättre först efter två vaccindoser så det är fortfarande motiverat och aktuellt att följa restriktioner och anvisningar såsom att använda mask, lätt söka sig till coronatestning och bara resa om det är helt nödvändigt eller frivillig karantän och testning efter en resa. Vaccinet lönar det sig i alla fall att ta eftersom sjukdomsförloppet sannolikt är mildare om man trots vaccinering blir sjuk.

Större coronavaccineringstäckning än i grannkommunerna

Coronavaccineringen i Villa Junghans är öppen dagligen och vaccineringstakten ökar till sommaren. Vi har framskridit bra med vaccineringarna och jag är speciellt glad över Grankullabornas positiva inställning till coronavaccinet. Vi är den första kommunen i Nyland där vaccineringstäckningen för första dosen för över 50-åringar är mer än 80 %. I Grankulla har 49 % av invånarna fått den första dosen och 15 % har fått den andra dosen (läget 4.6.21). Vaccineringstäckningen har varit utmärkt i alla åldersgrupper och på grund av det här och Grankullas åldersstruktur har de yngre åldersklasserna fått vänta på sin tur lite längre än i grannkommunerna. Jag är tacksam för att Grankullaborna tålmodigt orkat vänta på sin tur. En vaccingeringstäckning på mer än 80 % är en viktig gräns med tanke på epidemins spridning. Ju fler och ju yngre åldersklasser som uppnår den här gränsen desto större är sannolikheten att få bukt på epidemin.

Personalens teamanda har burit under våren

Personalen har tidvis varit oroväckande belastad under våren på grund av mycket att göra och många utvecklingsprojekt. I synnerhet i samband med att Apotti togs i bruk i slutet av april ville vi ändå undvika att begränsa tjänsterna så vi inte för vår del orsakar att vårdskulden växer och flyttar ärenden till framtiden. Teamanda, bra utvecklingsstöd och i sista hand förstående klienter har hjälpt vidare under bråda dagar.

Det som oroar just nu är de långtidssjukdomar och psykiska problem som på grund av coronapandemin inte diagnosticerats och behandlats. För att uppnå hälsovinster vore det av största vikt att identifiera de som har en kännbart förhöjd risk att insjukna i diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar och kunna tillsammans med patienten fundera på vilka sätt det är möjligt att ändra på levnadsvanorna. Läkemedelsbehandling stöder starkt både i preventivt syfte och som ren behandling mot sjukdomen. Men om man inte tar itu med grundorsakerna blir resultaten svaga eller kortvariga. När det gäller vårdbesluten för de äldsta betonas framför allt att stöda funktionsförmågan och en god livskvalitet istället för att fokusera på enstaka laboratorievärden eller tiden mellan kontrollerna. Förändringen kräver att vi vid sidan av att följa God medicinsk praxis-rekommendationerna också lyssnar lyhört på klienterna och förstår helhetssituationen. I det här jobbet befinner vi oss i kärnan av allmänmedicinen.

PIA HÖGLUND,

LEDANDE ÖVERLÄKARE

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *