| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Skolhälsoenkät avslöjar ohälsa bland flickor i högstadiet och gymnasiet

Grundskolans fjärde-, femte-, åttonde- och niondeklassister samt gymnasiets första och andra årets studerande i Grankulla svarade mitt under coronapandemin 2021 på Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät Hälsa i skolan.

För lågklassernas del vittnar resultaten om att eleverna där i huvudsak har det bra. Nästan alla har en hobby och eleverna upplever att de hör till en för dem viktig gemenskap. I lågklasserna har mobbningen också minskat och ensamheten har minskat jämfört med enkäten för två år sedan. I alla årsklasser märks att lärarna möter eleverna mer positivt och är mer intresserade av barnens och ungdomarnas inlärning och välmåga.

Stor oro för högklasserna och gymnasiet

Resultaten på riksnivå för flickor i högklasserna och gymnasiet är oroande. Psykisk ohälsa, sämre levnadsvanor, sexuellt ofredande och utmattning har ökat kraftigt. Samma trend syns i Grankulla också. En liten ökning finns bland pojkarna, men är inte lika markant som hos flickorna.

Just nu kan vi inte svara tillräckligt snabbt på utmaningarna inom den mentala hälsan. Dessutom oroar ökad mobbning och våld i hemmet särskilt i högklasserna vilket i sin tur vittnar om många slag av mental ohälsa bland ungdomar och i familjerna.

En förklarande faktor är utan tvivel coronapandemin, som började precis efter den föregående skolhälsoenkäten. Men det handlar sannolikt om en större samhällelig förändring där allt yngre ska kunna välja sin livsväg allt tidigare. Sociala medier skapar också för sin del tryck och utmaningar för ungdomarna. Dessutom behöver allt fler familjer stöd med barnens uppväxt och utveckling.

Grankullabor ovanligt positiva till rusmedel

I Grankulla oroar också en mångårig positiv inställning till rusmedel både hos ungdomar och vuxna. Det här märks i enkäten fortfarande, men en ny trend är att flickorna berusar sig mer, medan pojkarna blivit nyktrare. Det här vittnar eventuellt om ökad ohälsa hos flickorna. Anmärkningsvärt är att 57 % procent av de minderåriga ungdomarna får alkohol av en familjemedlem, antingen ett äldre syskon eller föräldrarna.

Hur kan vi hjälpa barn, ungdomar, skolor och familjer i Grankulla?

Utskotten har givit sina utlåtanden, sammanfattningarna har fött åtgärder som man i Grankulla vill genomföra. Ungdomsfullmäktige har också kommit med egna förslag i frågan.

I januari fick elever och studerande ta del av enkätens resultat för just deras skola. Resultaten ska dryftas med ungdomarna i vår. Att göra barnen och ungdomarna delaktiga i frågan är ytterst viktigt när lösningar presenteras.

Ett antimobbningsprogram med 14 steg utvecklas i Grankulla i samarbete med skolorna. Programmet utgår från Helsingfors AMP13, som psykolog Vesa Nevalainen utarbetat tillsammans med Helsingfors stad. En del av det omfattande programmet går ut på att lära ut välmåendekompetens.

I och med coronapandemin har det blivit ännu viktigare att stödja också familjer och föräldrar. Staden söker nya lösningar i samarbete med tredje sektorns organisationer. Familjecentralen som öppnar senast i höst erbjuder gratis utrymmen för organisationerna för just sådan här verksamhet.

Att påverka inställningen till rusmedel är något vi lyckas med bara genom att locka med Grankullaföräldrarna i arbetet. Kan vi alla komma överens om att vi inte köper rusmedel till minderåriga? Ungdomarna får nog tag på alkohol i alla fall, så vi föräldrar kan kanske dra vårt strå till den gemensamma stacken?

I och med social- och hälsovårdsreformen lyder elevvården i framtiden under Västra Nylands välfärdsområde. I praktiken innebär det att kuratorer och psykologer fortfarande gör sitt jobb med barn och ungdomar på skolorna.

Taru Ikäheimonen

Granimallin koordinaattori | Koordinator av Granimodellen

Lasten ja nuorten hyvinvointi | Barns och ungas välmående

Vad är enkäten Hälsa i skolan?

THL samlar i enkäten Hälsa i skolan in information om de ungas levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och tjänster i hela landet. Enkäten genomförs vartannat år, det är frivilligt att delta och ungdomarna svarar anonymt under skoltid på enkäten.

I enkäten deltar eleverna i grundskolans fjärde, femte, åttonde och nionde klass, första och andra årets studerande vid gymnasierna samt första och andra årets studerande under 21 år vid yrkesläroanstalterna.

Enkäten genomfördes 1.3–28.5.2021. På grund av corona genomfördes den under en längre tid än vanligt. Det gick att svara i när- och distansundervisning och på finska, svenska, engelska, ryska och nordsamiska.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *