| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Bokslutet 2022, befolkningsutvecklingen och beredskap för framtida investeringar

Stadens bokslut för 2022 är färdigt. Läs nedan stadsdirektörens kolumn.

Grankulla stads bokslut 2022 är färdigt. Det är det sista bokslutet där social- och hälsovården samt skatteintäkterna enligt den så kallade fulla kommunalskattesatsen på 17 % ingår. Från och med 2023 är kommunalskattesatsen inte mer än 4,36 och statsandelarna spelar en betydligt större roll i stadens ekonomi.

Grankullas befolkning ökade 2020 och 2021 med 3,9 respektive 2,2 %. Enligt förhandsuppgifterna var invånarantalet 10 285 i Grankulla i slutet av 2022. Det var en minskning av invånarantalet med 1,1 % jämfört med årsskiftet 2021/2022. År 2020 färdigställdes 289 bostäder och år 2021 121, men år 2022 färdigställdes inte mer än 16 småhus. Förväntningarna på nya bostäder 2023 är också mycket anspråkslösa vilket sannolikt innebär att utvecklingen av invånarantalet fortsätter vara ytterst måttlig eller negativ också 2023.

Enligt den nya stadsstrategin som trädde i kraft i årsskiftet är tillväxtmålet 0,75 %/år, beräknat på ett medeltal på fem år. Vi går över denna målsättningsnivå utgående från de fem senaste årens medeltal, men den kommer att sjunka mot målsättningen på grund av den långsammare befolkningsökningen de närmaste åren. Det är ett långsiktigt och strategiskt jobb att påverka befolkningsökningen. På grund av långa planeringsprocesser är det bra att tänka på att planläggningen som startas i år märks som nya bostäder och invånare till och med i bästa fall först nästa årtionde.

Grankulla stads slutliga bokslut var ungefär plus 3,7 miljoner euro 2022. Överskottet skulle ha varit betydligt större än så om inte staden beslutat sig för att förbereda sig för stora skolinvesteringar genom en investeringsreservering på 10 miljoner euro för finska skolcentrum. Investeringsreserveringen försämrar resultatet 2022 men den upplöses i och med att skolinvesteringen framskrider. Målet är att före midsommar fatta beslut om var den nya skolan ska byggas och hur stor den ska bli.

Det var möjligt att bereda sig för en storinvestering genom att ekonomin sköttes noggrant och för att skatteintäkterna utvecklades utmärkt. Driftskostnaderna 2022 var cirka 86,3 miljoner euro, vilket avrundat innebär en ökning med ca 1,5 miljoner jämfört med föregående årets driftskostnader på ca 84,8 miljoner euro. Ökningen kan anses vara ganska måttlig med tanke på den stora befolkningsökningen 2020-21, en hög inflation och extra utgifter på grund av pandemin. Grankulla skatteintäkter utvecklades exceptionellt väl 2022 och kommunalskatteintäkten ökade med svindlande 18,1 % och i euro med mer än 12 miljoner. Bakom den positiva förändringen låg en rättelse av fel i beskattningen 2021, att Grankullabornas inkomster utvecklades i en mycket positiv riktning och ett bra sysselsättningsläge.

Vi försöker just nu bedöma de närmaste årens och till och med årtiondenas ekonomiska utveckling och investeringsförmåga med hjälp av utomstående experter i form av så kallade investeringssimuleringar. Det är alltid svårt att förutse framtiden och speciellt svårt är det när det finns så många rörliga delar som nu. Till dem hör bland annat riksdagsvalet och ett nytt regeringsprogram, utvecklingen av statsandelarna, kriget i Ukraina, utvecklingen av inflationen och räntenivån samt den finländska och världsekonomin, stadsbaneprojektet och många andra faktorer. Vi strävar efter att trots dessa svårigheter skapa en så realistisk bild som möjligt av stadens ekonomi idag och kommande år så att fullmäktigeledamöterna även i framtiden kan fatta ansvarsfulla beslut som håller för tiden.

En trevlig väntan på våren och kom ihåg att rösta!

CHRISTOFFER MASAR

STADSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *