| KAUPUNKI - STADEN

Stadsfullmäktige tar ställning till det finska skolcentret i augusti

Stadsstyrelsen sammanträdde i juni till ett extra möte för att diskutera det finska skolcentret och beslutade då att föreslå för fullmäktige att det finskspråkiga skolcentret för förskoleundervisning och klasserna 1–6 ska placeras på området där simhallen nu finns. Nu går frågan vidare till fullmäktige.

Skolfrågan, som är en jätteinvestering i Grankullamått mätt, behandlas i fullmäktige den 28.8. Vad exakt kommer fullmäktige då att få ta ställning till stadsdirektör Christoffer Masar?

– Beslutet kommer att vara ett principbeslut, där fullmäktige egentligen fastslår två nyckelsaker som utgångspunkter för de kommande skolinvesteringarna. För det första så fastslås det område där den nya skolbyggnaden kommer att byggas och för det andra fastlås för vilka årsklasser nya skolan planeras och byggs.

Enligt honom finns i detta planeringsskede endast preliminära siffror, men prislappen för ett nytt skolcenter för förskoleundervisning och årskurserna 1–6, med totalt över 700 barn, ligger enligt senaste uppskattningen runt 40 miljoner euro.

– Därpå kommer kostnaderna för rivande och nybygge av Kasavuori-skolans så kallade A-flygel. Totalkostnaden för den investeringen beror framför allt på vilka alla funktioner kommer dit samt hur stor nya flygeln blir.

Två alternativ fanns

Stadsfullmäktige hade redan tidigare fattat beslut om att det finns två alternativ för skolbygget: simhallstomten eller Sahara. Varför går staden nu inför simhallstomten?

– Det visade sig efter noggrannare mark- och planläggningsundersökningar att simhallstomten både storleksmässigt och med tanke på byggkostnaderna är det klart bättre alternativet.

Det har rått delade meningar om hur stort det finska skolcentret ska bli, dvs. ska det även inkludera högstadiet. Nu stannar staden, enligt stadsstyrelsens förslag, för att planera skolcentret som en skola för förskoleundervisning och årskurserna 1–6 i grundskolan.

Det finns enligt Masar goda argument och för- samt nackdelar för de båda huvudalternativen. Bland beslutsfattarna finns de olika åsikter om huruvida en enhetsskola i sig är ett bra alternativ eller inte. Men det verkar utifrån ärendets politiska behandlingar så här långt enligt honom ha uppstått en klar konsensus bland beslutsfattarna om att det nya skolcentret inte får vara för stort.

– Tjänstemannakåren har föredragit en enhetsskola, men både jag och den övriga tjänstemannaledningen är tacksamma ifall vi av fullmäktige får en klar linjedragning enligt vilken vi kan gå vidare, fastän det inte skulle motsvara vårt förslag.

Klart i slutet av årtiondet?

I bästa fall kan det nya skolcentret enligt Masar vara klart i slutet av årtiondet.

– En av huvudorsakerna till att det kommer att vara en så lång process är att byggandet kommer att kräva en ny detaljplan för området, och detaljplaneprocesserna är långa. Beslut om påbörjande av detaljplaneringsprocessen kommer att föras till stadsstyrelsen för godkännande, bara stadsfullmäktige gjort principbeslutet om området dit skolan kommer att byggas, säger han.

Här ska skolcentret byggas enligt förslaget från stadsstyrelsen. Fullmäktige tar senare i augusti ställning i frågan. I samband med byggprojektet kommer placeringen av simhallen att utredas i anslutning till skolbyggnaden, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Vad händer med Mäntymäki-byggnaden?

– Det är ännu för tidigt för att säga vad kommer att hända med Mäntymäki-skolans byggnad. Alla alternativen är ännu i detta skede “på bordet”. Det som åtminstone från stadsdirektörssynvinkel är klart är att vi i vår nya ekonomiska verklighet efter vårdreformen kritiskt måste se över vilka byggnader staden har råd att fortsättningsvis äga och uppehålla.

Stadsstyrelsen förutsätter att den uppdaterade projektplanen för Kasavuoris A-flygel ska gå vidare till beslutsfattande. Enligt lokalcentralens nuvarande uppskattning så går det till år 2029 före nya A-flygeln är färdig, men mycket beror enligt Masar både på byggnadsmassans storlek och beslutsprocessernas smidighet.

Simhallen utreds

I samband med byggprojektet kommer placeringen av simhallen att utredas i anslutning till skolbyggnaden. Simhallen hör till en av de få idrottsfaciliteter som kan användas av nästan alla Grankullabor för lågtröskelmotion och har därmed också en viktig roll som välfärdsfrämjare.

– Sanningen är samtidigt tyvärr den att oberoende av skolinvesteringarna och nya skolcentrets placering så är nuvarande simhall på slutrakan av sin livscykel. Erfarenheter från bl.a. Esbo av renoveringar av motsvarande simhallar är inte hoppingivande, så den mest sannolika slutsatsen är oberoende av vilka beslut görs gällande skolorna att en ny simhall i något skede måste byggas. Prislappen på en ny simhall av motsvarande storlek ligger enligt preliminära uppskattningar på över 15 miljoner euro. Planerings- eller byggnadsmässigt finns det inte hinder för att bygga en ny simhall i anslutning till skolbyggnaden. En större utmaning är huruvida staden ekonomiskt samtidigt klarar av både de stora skolinvesteringarna och en ny simhall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *