| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Arbetet för hälsa och välfärd har fått en rask start i Grankulla

Förra hösten inledde vi raskt arbetet för att främja hälsa och välfärd i Grankulla. Då välfärdsområdena inledde sin verksamhet stannade det förebyggande arbetet huvudsakligen i kommunen som givetvis också ansvarat för det tidigare vid sidan om social- och hälsovårdstjänsterna.

Arbetet för att främja hälsa och välfärd styrs av stadens strategi och vi planerar och genomför det hälsofrämjande arbetet i enlighet med tyngdpunkterna i strategin och utgående från forskningsdata. Grankulla stad har en egen välfärdsplan där tyngdpunkterna för välfärdsarbetet är att:

  1. Främja hälsa och välfärd samt balans i livet
  2. Öka de hälsosamma levnadsvanorna och förbättra funktionsförmågan samt minska på hälsoskillnaderna
  3. Stärka gemenskapen och delaktigheten på det funktionella planet och inom beslutsfattandet (EVA)
  4. Skapa strukturer för hälso- och välfärdsfrämjande arbete och utveckla innehållet i arbetet tillsammans med välfärdsområdet
  5. Utveckla bostadsutbudet så att det är jämlikt och likvärdigt

Undervisning i välmående och positiv pedagogik

Under det gångna året var den största och mest synliga ändringen att undervisningen i välmående startade för lågklasserna. Grankulla har satsat på skyddsfaktorer i fråga om välmående, alltså individens emotionella färdigheter, interaktionsförmåga, social kompetens, tankeförmåga och förmågan att vara närvarande. Genom att öva de här färdigheterna kan vi enligt forskning må bättre, vara lyckligare och förebygga skadligt missbruk och våld.

Det är glädjande att se att även föreningar har velat stödja främjandet av hälsa och välfärd genom att utbilda både tränare och lärare inom hobbyverksamheten. GrIFK ishockey och fotboll, gymnastikföreningen GGF och Grani Tennis som alla hör till den olympiska kommitténs Tähtiseura-föreningar har genom understöd av Mieli Psykisk Hälsa Finland rf och staden valt att delta i ett ettårigt projekt för att öka tränarnas kompetens inom hälsa och välfärd. Dessutom får Grankulla musikinstitut och Grankulla konstskola med hjälp av projektfinansiering utbilda sina lärare i positiv pedagogik.

I fråga om barn under skolåldern fungerar Ekkulla daghem som modell för ett pilotprojekt i positiv pedagogik. Förhoppningen är att varje daghem i Grankulla i något skede i framtiden arbetar utgående från principerna för positiv pedagogik.

Förbättrad kommunikation

Främjandet av hälsa och välfärd är delvis ett ganska osynligt arbete som ändå hela stadens personal jobbar med. Med anledning av det här vill vi ge arbetet för hälsa och välfärd större synlighet och en metod är att välfärdsarbetet får egna sidor på stadens webbplats. På sidorna berättar vi om både strukturer, faktorer, planer och projekt som hör samman med välfärdsarbetet. Dessutom finns där tips om hur invånarna på egen hand kan öka välbefinnandet.

Utöver underhållning fick publiken på GraniAid också se en paneldiskussion om ungas välmående. I panelen deltog Virpi Sarasvuo, Sakarie “Sakke” Ahmed Nuur, Jarno Limnéll och Taru Ikäheimonen.

Välfärdskoordinatorn har också deltagit i olika evenemang där hon berättat om välfärdsarbetet i Grankulla. Senast på GraniAID-festivalen föreläste Taru om ämnet för invånarna.

Organisationerna med!

Organisationerna har en stor roll i det hälsofrämjande arbetet. Därför är en av delområdena inom välfärdsarbetet att utveckla organisationssamarbetet. Med hjälp av en organisationsenkät samlade vi förra hösten in information om organisationerna som har verksamhet i Grankulla, vilka deras utmaningar är men även vad de har för önskemål för samarbetet med staden. I november 2022 ordnade staden det första organisationsforumet och avsikten är att ordna ett forum igen i november 2023. De ivrigaste anslöt sig till organisationsnätverket i Grankulla där vi informerar om vilka bidrag organisationerna kan söka, aktuella ärenden och utbildningar. För tillfället arbetar vi med en organisationsstrategi som kommer att styra samarbetet mellan staden och organisationerna. Vi ordnar en workshop på stadshuset måndag 25.9 kl. 17.30. Alla som är intresserade av förutsättningarna för organisationsarbete är välkomna att delta i workshopen!

Samarbete med olika branscher och tjänstesektorer

Välfärdsarbetet är inte något som en enda människa kan göra ensam, även om det finns en person som koordinerar arbetet. Såväl alla stadens anställda som enskilda kommuninvånare påverkar välbefinnandet hos medlemmarna i det här stadssamhället. Välmående i vardagen består av möten människor emellan, omsorg och stöd. Kommunens tjänster utgör en möjlighet att påverka sitt eget välbefinnande bland annat genom att skapa förutsättningar för motion, kultur, rörelse i naturen, samvaro, delaktighet och påverkan. Var och en av oss vill känna sig behövd, älskad och bli hörd och sedd.

Ankarverksamheten startar under hösten

Ankarverksamheten i Grankulla är ett nytt sätt att ingripa i problem och målsättningen är att bryta marginaliserings- och brottsspiralen bland barn och unga i ett tidigt skede. Ankarverksamheten innebär ett multiprofessionellt samarbete som riktas mot barn och ungdomar (under 18-åringar) för att främja välbefinnande och förebygga kriminalitet. Dessutom syftar ankarverksamheten till att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism. Ankarverksamheten verkställs av ett multiprofessionellt team med experter från polisen, social- och hälsovårdssektorn och ungdomsverksamheten. Ankarverksamheten har som uppgift att erbjuda den unga och familjen individuellt och helhetsbetonat stöd i ett tidigt skede och vid behov hänvisa till andra experter som ordnar med vård, service och stödtjänster.

Uppsökande äldrearbete

Under det här året har vi med stöd av projektfinansiering gjort ett försök med uppsökande äldrearbete. Det är idrottsplanerare Helena Pirvola-Nykänen som ligger bakom idén. Hon funderade på hur vi kan nå äldre människor som inte omfattas av någon serviceform men som ändå kan behöva sällskap och stöd i vardagen. Helena startade i samarbete med församlingarna och Grani Närhjälp en modell som hittills nått ut till över 30 äldre personer som inte omfattas av äldreomsorgen. Projektet upphör i december 2023 och vi överväger hur vi kan fortsätta med gruppen eftersom det finns behov och önskan om en fortsättning.

Vi ligger ännu i startgroparna med många saker och ett flertal idéer finns bara på det tankemässiga planet. Men det klara syftet är att utveckla Grankulla till en gemenskap där invånarna bryr sig om varandra, har en genuin möjlighet att få tjänster som är de rätta för det egna välmåendet och kan påverka välfärdsarbetet i kommunen.

Mer information ges av välfärdskoordinator Taru Ikäheimonen

taru.ikaheimonen@grankulla.fi

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *