| YLEINEN - ALLMÄN

Äldrerådet igår och idag – äldrerådet 25 år

Äldrerådet i Grankulla firade 25 år i Villa Breda den 4.10. Hur började äldrerådet? Vad hade det för mål då? Vad har stadens äldreråd för uppgifter idag när även Västra Nylands välfärdsområde har ett äldreråd?

Äldrerådet igår

”De äldres åsikter får inte förbises” – det var en rubrik på en ledare i Helsingin Sanomat 16.9. Ledaren fokuserade på enkäter där man ofta utesluter personer som är över 70 eller 80 år. Om åsikterna hos över 70-åringar utesluts i enkäter kan man få en helt felaktig bild av folkets åsikter. Det leder till mångahanda mätningsfel.

”De äldres åsikter får inte förbises” tänkte säkert också de fullmäktigeledamöter i de svenskspråkiga kustkommunerna och Grankulla stad när de grundade de första äldreråden i slutet av 1990-talet. De äldre ville påverka kommunernas beslutsfattande i ärenden som är viktiga för dem.

Grankulla social- och hälsovårdsutskott grundade äldrerådet 19.11.1997 och godkände samtidigt förhållningsregler för det. Syftet var att rådet skulle vara ett samarbetsorgan för staden och de äldre samt pensionärsföreningarna i området. Verksamheten började 1998.

I förhållningsreglerna definierades rådets sammansättning och uppgifter. Äldrerådet skulle främja samarbete mellan myndigheter, de äldre och pensionärsföreningarna och följa med hur de äldres behov utvecklades. Rådet skulle göra förslag och framställningar samt ge utlåtanden rörande de äldre som stadens olika utskott begärt.

Det första äldrerådets centrala mål var att förbättra de äldres möjligheter att genom rådet påverka kommunens beslutsfattande. Äldrerådet letade aktivt efter centrala äldrefrågor och svar på dem.

Ett av det första äldrerådets viktigaste initiativ till social- och hälsovårdsutskottet gällde att göra upp en utvecklingsplan för äldreomsorgen utifrån en enkät bland kommuninvånarna.

På enkäten svarade 79,9 % av de som var 65 eller äldre. Utvecklingsplanens (1999–2009) mål uppnåddes i början av 2000-talet. Villa Anemone grundades för demenssjuka och ett grupphem grundades på Villa Apollo. Hälsocentralen utvidgades, seniorrådgivningen fortsatte och en gratis servicelinje fick fortsätta på äldrerådets anmodan. Hyresbostäder färdigställdes. Äldrerådets verksamhet och information om det ansågs viktigt.

De första äldrerådens aktiva, sakkunniga och interaktiva verksamhet skapade en god grund för den kommande verksamheten. Rådets uppgifter etablerades och samma principer gäller fortfarande.

Äldrerådet idag

Äldreråden blev lagstadgade 2013 i och med äldreservicelagen och 2015 i kommunallagen. Äldreråden i huvudstadsregionen grundades redan tidigare. Välfärdsområdena, som inledde 2023 ska också ha äldreråd.

Kommunen och välfärdsområdet måste tillsätta ett äldreråd för att säkerställa de äldres påverkningsmöjligheter och se till att det har verksamhetsförutsättningar.

Grankullas äldreråd är ett samarbetsorgan för områdets äldre och de äldre- och pensionärsorganisationer som verkar i området.

Rådet har nio medlemmar. Äldre- och pensionärsföreningarna utnämner fyra medlemmar. Övriga pensionärer representeras av en medlem, samhällsutskottet utnämner en förtroendevald till medlem och välfärdsutskottet två medlemmar. Alla medlemmar har en personlig ersättare. Stadsstyrelsen utnämner en tjänsteinnehavare till medlem och hens ersättare. Denna person är rådets sekreterare.

Äldrerådet har en möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning i ärenden som berör den åldrande befolkning i kommunens och välfärdsområdets olika sektorer. Åtgärder med förebyggande effekter betonas i verksamheten hos både stadens och välfärdsområdenas äldreråd.

Äldrerådet kommer med initiativ, ställningstaganden och ger utlåtanden stadens utskott har bett det om. Äldrerådet anser att det är viktigt att utlåtandebegäran kommer i god tid. På sina initiativ vill äldrerådet få svar för sin uppföljning.

Under sin verksamhetsperiod har äldrerådet gett utlåtanden om stadens planer, program och strategier så att man i dem också tar de äldre i beaktande. Äldrerådet följer med hur tjänster för äldre och hälsovården fungerar och hur målsättningarna gällande äldre i stadens program- och strategiplaner förverkligas.

I initiativ har man fört fram oro för exempelvis järnvägsstationens perrongområde, det hala golvet i köpcentret, tillräckligt med motionsgrupper, hälsokontroller för 70-åringar, återupprättandet av seniorrådgivning och funktionaliteten vid hälsovårdscentralens informationsdisk och återuppringningen. På äldrerådets initiativ har man ordnat konditionskurser för äldre förare och reflexbandsprojekt.

Grankullas egen servicebil har övergått i hela Västra Nylands välfärdsområdes bruk. Precis som det första äldrerådet gäller det också för dagens äldreråd att se till att det i stadens regi finns en egen servicebil för Grankullaborna. För att förebygga en försämring av funktionsförmågan är det viktigt att rörelsehämmade som bor hemma och andra äldre kan delta i verksamheter som är nödvändiga för dem, såsom måltider och motion på Villa Breda.

Äldrerådet samarbetar med rådet för personer med funktionsnedsättning, de har många gemensamma målsättningar: tillgänglighet, trafiksäkerhet, transporttjänster och fungerande hälsovård.

Äldrerådet samarbetar med huvudstadsregionens andra äldreråd. Råden träffas årligen. Man har tillsammans bland annat förhandlat med HRT om rabattbiljetter för seniorer och om att återinföra rabatten på enkelbiljetter. Äldrerådet deltar i landsomfattande tillställningar för äldreråd.

I Grankulla verkar nätverket GeroGrani. Det grundades i staden efter huvudstadsområdets projekt GeroMetro. Det är ett forum för dem som jobbar med äldre och andra aktörer. På så vis löper informationen mellan de olika aktörerna. En representant för äldrerådet är med i nätverket, som samlas några gånger årligen.

Till slut

De äldre ska inte bara ses som en kommande utgift och storkonsumenter av tjänster utan också som en resurs, som frivilliga, experter och förmedlare av tyst kunskap. De individuella skillnaderna hos över 65-åringar är större än i någon annan åldersgrupp. De som fyllt 65 lever i upp till 20–30 år av aktivt liv och de vill påverka sina tjänster och sin boendemiljö.

I Grankulla är ca var femte invånare över 65. Antalet äldre väntas öka, i synnerhet åldersgruppen över 85. Samtidigt ökar också antalet med svår eller medelsvår demenssjukdom.

Det är viktigt att främja hälsa och funktionsförmåga hos i synnerhet de äldre. De förutsätter förebyggande åtgärder inom hälsa, näring, motion, kultur och förmåga att bo hemma. I det här arbetet krävs åtgärder av både staden och välfärdsområdet.

Förebyggande missbrukarvård är viktigt eftersom drickandet bland de äldre ökat oroväckande. I Grankulla är skadligt alkoholbruk bland de äldre vanligt och ett växande problem i synnerhet hos över 75-åriga kvinnor. Speciellt äldre kvinnor upplever mer ensamhet och belastning.

Många tjänster är i huvudsak digitala. Äldrerådet bekymrar sig över hur det går med dem som inte har en möjlighet att använda digitala tjänster eller har anhöriga som kan hjälpa dem.

Grankulla stad har tagit de äldres behov väl i beaktande i sin strategi och sitt äldreprogram. Äldrerådet följer med hur målen uppnås. I planerna märker man att staden uppskattar rådets arbete.

Äldrerådet vill göra sin verksamhet känd och informerar via olika kanaler. Info finns också på stadens webbsida och pensionärsföreningarnas sidor. Infon går också till olika samarbetsgrupper. Man kan till äldrerådet ge förslag om att förbättra sådant som gäller de äldre.

Äldrerådet är ett organ som påverkar och inte har beslutande makt. I skriverier och planer om äldrerådets ställning i Grankulla stad märks att kommunens och välfärdsområdets äldreråds ställning som aktiv aktör blir ännu starkare.

Tack äldrerådets alla aktiva ordförande, mångkunniga sekreterare, medlemmar och ersättare samt samarbetspartners för arbetet de senaste 25 åren!

De äldres åsikter får inte förbises!

RAILI PIRTTIMÄKI, ERSÄTTARE I ÄLDRERÅDET

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Omfattande uppgifter

Äldrerådens uppgifter är omfattande. Kommunen och välfärdsområdet ska ge äldreråden en möjlighet att i olika sektorer påverka planering, beredning och uppföljning i ärenden som berör den åldrande befolkningen. Det är ärenden som:

  • välmåga
  • hälsa
  • delaktighet
  • närmiljön
  • boendet
  • rörelseförmågan
  • utförandet av vardagssysslor
  • tjänster de behöver

I kommunen finns ovannämnda ärenden på äldrerådens ärendelista. För social- och hälsovårdstjänsternas del följer råden med hur de fungerar.

Till välfärdsområdenas uppgifter hör social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster.

Stadsstyrelsen beslutar om äldrerådets samman-sättning, tillsättning och verksamhetsförutsättningar. Verksamhetsperioden är två år.

Äldrerådet i Grankulla firade 25 år i Villa Breda 4.10. Äldrerådets vice ordförande Torolf Hedlund talar.
Äldrerådet i Grankulla firade 25 år i Villa Breda 4.10. Äldrerådets vice ordförande Torolf Hedlund talar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *