| YLEINEN - ALLMÄN

Vanhusneuvosto eilen ja tänään – vanhusneuvosto 25 vuotta

Kauniaisten vanhusneuvosto juhli 25-vuotista taivaltaan 4.10. Villa Bredassa. Miten vanhusneuvoston toiminta alkoi? Mitkä olivat tavoitteet silloin? Mikä on kaupungin vanhusneuvoston tehtäväkenttä nykyään, kun myös Länsi-Uudenmaan alueella on vanhusneuvosto?

Vanhusneuvosto eilen

”Vanhojen mielipiteitä ei saa sivuuttaa ” oli Helsingin Sanomien pääkirjoituksen otsikko 16.9.2023. Pääkirjoitus keskittyi kyselytutkimuksiin, joissa suljetaan usein pois yli 70- ja 80- vuotiaat. Jos yli 70- vuotiaiden mielipiteet sivuutetaan kyselyissä, voidaan saada tyystin väärä kuva kansalaismielipiteestä. Se johtaa monenlaisiin mittausvirheisiin.

”Vanhojen mielipiteitä ei saa sivuuttaa” ovat varmaan ajatelleet ne ruotsinkielisen rannikkoseudun kuntien ja samoihin aikoihin myös Kauniaisten kaupungin luottamushenkilöt, jotka perustivat kuntiin ensimmäiset vanhusneuvostot 1990- luvun lopulla. Ikäihmisten äänellä haluttiin vaikuttaa kunnan päätöksentekoon vanhoille tärkeissä asioissa.

Kauniaisten sosiaali- ja terveyslautakunta perusti vanhusneuvoston 19.11.1997 ja hyväksyi samalla sille toimintaohjeet. Vanhusneuvoston tarkoituksena oli toimia kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimenä. Vanhusneuvoston toiminta käynnistyi 1998.

Toimintaohjeessa määriteltiin vanhusneuvoston kokoonpano ja tehtävät. Vanhusneuvoston tuli edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa ja seurata vanhusten tarpeiden kehitystä.

Vanhusneuvoston toimenkuvaan kuului tehdä aloitteita, ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa kaupungin toimielinten pyytämiä lausuntoja vanhuksia koskevissa asioissa.

Ensimmäisen vanhusneuvoston keskeisenä tavoitteena oli parantaa vanhusväestön mahdollisuutta vaikuttaa neuvoston kautta kunnan päätöksentekoon. Vanhusneuvostossa etsittiin aktiivisesti vanhustyön keskeisiä kysymyksiä ja niihin tarvittavia vastauksia.

Ensimmäisen vanhusneuvoston aloitteista tärkein oli ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle vanhustenhuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta kuntalaisille suunnatun kyselyn pohjalta. Kyselyyn vastasi 79,9 % 65 vuotta täyttäneistä. Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelman 1999–2009 tavoitteet saavutettiin 2000-luvun alkupuolella. Perustettiin Villa Anemone muistisairaille ja Villa Apollon ryhmäkoti. Terveyskeskusta laajennettiin, seniorineuvola jatkoi toimintaansa ja maksuton palvelulinja sai jatkaa vanhusneuvoston vaatimuksesta. Vuokra-asunnot valmistuivat. Vanhusneuvoston toimintaa ja siitä tiedottamista pidettiin tärkeänä.

Ensimmäisten vanhusneuvostojen aktiivinen, asiantunteva ja vuorovaikutteinen toiminta loi vankan pohjan vanhusneuvoston tulevallekin toiminnalle. Vanhusneuvoston tehtävät vakiintuivat ja samat periaatteet pätevät edelleen.

Vanhusneuvosto tänään

Vanhusneuvostoista tuli lakisääteisiä vasta 2013 vanhuspalvelulain perusteella ja 2015 kuntalain perusteella. Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot olivat olleet asialla jo aikaisemmin. Myös vuoden 2023 alusta aloittaneille hyvinvointialueille tuli perustaa vanhusneuvosto.

Kunnan ja hyvinvointialueen on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Kauniaisten vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vanhusneuvostossa on 9 jäsentä. Vanhus- ja eläkeläisyhdistykset nimeävät neljä (4) jäsentä. Muita eläkeläisiä edustaa yksi jäsen. Yhdyskuntavaliokunta nimeää yhden luottamushenkilöjäsenen ja hyvinvointivaliokunta kaksi (2) jäsentä. Kaikille jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää yhden viranhaltijajäsenen, ja tämän varajäsenen, joka toimii vanhusneuvoston sihteerinä.

Vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan ja hyvinvointialueen eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan ikäihmisiä koskevissa asioissa. Sekä kaupungin että hyvinvointialueen vanhusneuvostojen toiminnassa korostuu toimenpiteiden ennalta ehkäisevä vaikutus.

Vanhusneuvosto tekee aloitteita, kannanottoja ja antaa kaupungin toimielinten pyytämiä lausuntoja. Vanhusneuvosto pitää tärkeänä, että lausuntopyynnöt tulevat ajoissa. Aloitteisiin pyydetään vastaukset seurantaa varten.

Toimikautensa aikana vanhusneuvosto on antanut lausuntoja kaupungin suunnitelmiin, ohjelmiin ja strategioihin, jotta niissä on huomioitu myös ikäihmisten näkökulma. Vanhusneuvosto seuraa miten vanhuspalvelut ja terveydenhoito toimivat ja miten kaupungin ohjelma- ja strategiasuunnitelmissa ikäihmisiä koskevat tavoitteet toteutuvat.

Aloitteissa on kannettu huolta esimerkiksi rautatieaseman laiturialueesta, kauppakeskuksen lattian liukkaudesta, liikuntaryhmien riittävyydestä, 70 vuotta täyttävien terveystarkastuksista ja seniorineuvolan palauttamisesta, terveysaseman vastaanoton infopisteen ja takaisinsoittojärjestelmän toimivuudesta. Vanhusneuvoston aloitteesta on järjestetty ikäautoilijan kuntokursseja ja heijastinnauhaprojekti.

Kauniaisten oma palveluauto on siirtynyt koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen käyttöön. Kuten ensimmäisellä vanhusneuvostolla niin nykyiselläkin on ajankohtaista kantaa huolta, että saadaan kauniaislaisten käyttöön oma palveluauto kaupungin toimintana. Toimintakyvyn heikentymisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että kotona asuvat liikuntarajoitteiset ja muut vanhukset voisivat osallistua heille tarpeellisiin toimintoihin, esimerkiksi ruokailuun ja liikuntaan Villa Bredassa.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa, onhan paljon yhteisiä tavoitteita kuten esteettömyys, liikenneturvallisuus sekä kuljetuspalveluiden ja terveydenhuollon toimivuus.

Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kanssa. Yhteisiä kokoontumisia pidetään vuosittain. Yhdessä on neuvoteltu esimerkiksi HSL:n kanssa senioreiden alennuslipuista ja alennuksen palauttamisesta kertalippuihin. Vanhusneuvosto osallistuu valta-kunnallisille vanhusneuvostoille suunnattuihin tilaisuuksiin.

Kauniaisissa toimii GeroGrani-verkosto. Se on perustettu pääkaupunkiseudun GeroMetro-hankkeen jälkeen Kauniaisissa ikäihmisten kanssa toimivien työntekijöiden ja muiden toimijoiden yhteiseksi foorumiksi. Näin tieto kulkee eri toimijoiden välillä. Vanhusneuvoston edustus on tässä verkostossa mukana. Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Lopuksi

Ikääntyvää väestöä ei pidä nähdä vain tulevana kulueränä ja palvelujen suurkuluttajina vaan myös voimavarana, vapaaehtoisina, asiantuntijoina, hiljaisen tiedon jakajina. Yli 65-vuotiailla yksilölliset erot ovat suurempia kuin missään muussa ikäryhmässä. 65 vuotta täyttäneet elävät vielä hyvinkin 20–30 vuotta toimeliasta elämää ja haluavat vaikuttaa palvelu- ja asuinympäristöönsä.

Kauniaisten asukkaista noin joka viides on yli 65-vuotias. Ikääntyneiden määrän on ennakoitu kasvavan, erityisesti ikäryhmistä yli 85-vuotiaiden osuus, samoin vaikeasti tai keskivaikeasti muistisairaiden osuus.

Erityisesti ikääntyneillä terveyden edistäminen ja toimintakyvystä huolehtiminen ovat tärkeitä. Ne edellyttävät ennalta ehkäiseviä toimia, olipa kyse terveydestä, ravitsemuksesta, liikuntamahdollisuuksista, kulttuurista tai kotona selviytymisestä. Tässä työssä tarvitaan sekä kaupungin että hyvinvointialueen toimia.

Ehkäisevä päihdetyö on tärkeää, sillä ikääntyneiden alkoholin käyttö on lisääntynyt huolestuttavasti. Kauniaisissa ikäihmisillä alkoholin haitallinen käyttö on yleistä ja kasvava ongelma varsinkin yli 75-vuotiailla naisilla. Yksinäisyys ja kuormittuneisuus ovat lisääntyneet erityisesti ikääntyneillä naisilla.

Monet palvelut ovat siirtyneet pääasiassa digitaalisiksi. Vanhusneuvosto kantaa huolta siitä, miten tässä ympäristössä selviävät ne, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digipalveluja eikä omaista, joka heistä huolehtisi.

Kauniaisten kaupunki on huomioinut hyvin ikäihmisten tarpeet omassa strategiassaan ja ikäohjelmassa. Vanhusneuvosto seuraa miten tavoitteet toteutuvat. Suunnitelmissa näkyy, että kaupungin päättäjät arvostavat vanhusneuvoston työtä.

Vanhusneuvosto haluaa tehdä toimintaa tunnetuksi ja tiedottaa siitä eri tiedotuskanavia käyttäen. Tietoa löytyy kaupungin nettisivuilta ja eläkeläisyhdistysten omilta sivuilta. Tietoa kulkee myös yhteistyöryhmissä. Vanhusneuvostolle voi tehdä ehdotuksia ikäihmisiä koskevien asioiden parantamiseksi.

Vanhusneuvosto on vaikuttamistoimielin, jolla ei ole päätösvaltaa. Vanhusneuvostojen asemaa käsittelevissä kirjoituksissa ja myös Kauniaisten kaupungin suunnitelmissa näkyy, että tulevaisuudessa kunnan ja hyvinvointialueen vanhusneuvoston vaikuttavuus tulee entistä vahvemmin lisääntymään ja asema aktiivisena toimijana vahvistumaan.

Kiitos aktiivisille ja ikäihmisten asioista kiinnostuneille vanhusneuvoston puheenjohtajille ja monitaitoisille sihteereille, jäsenille ja varajäsenille sekä yhteistyökumppaneille vanhusneuvoston 25-vuotistaipaleella tehdystä työstä!

Vanhojen mielipiteitä ei saa sivuuttaa!

RAILI PIRTTIMÄKI, VANHUSNEUVOSTON VARAJÄSEN

Laaja tehtäväkenttä

Vanhusneuvostojen tehtäväkenttä on laaja. Kunnan ja hyvinvointialueen on annettava vanhusneuvostolle mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön

  • hyvinvoinnin
  • terveyden
  • osallisuuden
  • elinympäristön
  • asumisen
  • liikkumisen tai
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka
  • heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Kunnassa vanhusneuvoston asialistalla ovat edellä mainitut tehtävät, sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta toimivuuden seuranta.

Hyvinvointialueen tehtäväkenttään kuuluvat sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastuspalvelua koskevat asiat.

Kaupunginhallitus päättää vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.
Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

 

Kauniaisten vanhusneuvosto juhli 25-vuotista taivaltaan 4.10. Villa Bredassa. Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Torolf Hedlund puhumassa.
Kauniaisten vanhusneuvosto juhli 25-vuotista taivaltaan 4.10. Villa Bredassa. Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Torolf Hedlund puhumassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *