| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Reformen av sysselsättningstjänsterna och effekterna i Grankulla

Statsminister Sanna Marins regering slog fast i sina halvtidsöverläggningar våren 2021 att TE-tjänsterna ska föras över till lokalnivå, det vill säga till kommunerna. Riksdagen godkände lagen om att flytta TE-tjänsterna 1.3.2023. Ansvaret för tjänsterna tas över av kommunerna 1.1.2025.

Ministergruppen för främjande av sysselsättning slog 31.8.2021 fast att tjänsterna flyttas över till kommunerna eller till samarbetsområden bestående av flera kommuner. Områdets arbetskraftsbas ska vara minst 20 000 personer.

Vad handlar de här så kallade TE-tjänsterna om, vad har reformen för inverkan på Grankulla och varför skriver jag om det här just nu? TE-tjänsterna är en omfattande samling offentliga sysselsättningstjänster. Just nu ansvarar staten för TE-byråernas verksamhet. Till TE-byråernas tjänster hör bland annat arbetsförmedling, informering och rådgivning, träning, arbetskraftsutbildning och annan omställningsskyddsutbildning. Denna lista är mycket allmän. Lagstiftningen som berör sysselsättningstjänsterna är mycket detaljerad och sett ur kommunens synvinkel för mycket fokuserad på rapportering och byråkrati än egentlig sysselsättande verksamhet.

På grund av reformen förs de här tjänsterna den 1.1.2025 över till kommunerna. Jag skriver om ärendet nu eftersom kommunerna måste komma överens om att bilda samarbetsområden och meddela om dem till Arbets- och näringsministeriet inom slutet av oktober 2023. På grund av kravet på en arbetskraftsbas på minst 20 000 personer har Grankulla stad inte ensam en möjlighet att ordna sysselsättningstjänster. Vi har därför under hela början av hösten tillsammans med Esbo berett och förhandlat om ett gemensamt sysselsättningsområde för Esbo och Grankulla. Det är meningen att Esbo och Grankulla stadsfullmäktige ska godkänna det gemensamma förhandlingsresultatet vid sina möten den 23 oktober.

Det gemensamma sysselsättningsområdet Esbo-Grankulla kommer att fungera på ansvarskommunbasis vilket innebär att TE-byråernas personal övergår i Esbo stads tjänst och att Esbo ansvarar för att tjänsterna produceras. En ny sektion underställd Esbo stadsstyrelse grundas och i den finns fem representanter från Esbo och två från Grankulla. Det här kan anses vara en bra representation för Grankullas del med tanke på att andelen arbetslösa i Esbo och därigenom Esbos andel av den gemensamma budgeten är 40 gånger större än Grankullas andel.

Från 1.1.2025 får kommunerna nya medel för sysselsättningstjänster via den allmänna statsfinansieringen. 50 procent av finansieringen anvisas utifrån befolkning i arbetsför ålder och 50 procent av finansieringen anvisas på basis av antal arbetslösa enligt en bred förståelse av arbetslöshetsbegreppet. Esbo och Grankulla har bestämt att det gemensamma sysselsättningsområdets finansiering bestäms på samma grund. Det här innebär i praktiken att den riktade finansiering till kommunen betalas vidare till sysselsättningsområdet som ansvarar för att tjänsterna produceras och skaffas. Enligt preliminära kalkyler kommer sysselsättningsområdets totalkostnader att uppgå till ca 30 miljoner euro. Grankullas andel av det här är drygt 700 000 euro.

Hur märker en arbetslös Grankullabo av reformen i praktiken? Från början av 2025 får den arbetslösa Grankullabon alla sysselsättningstjänster av det gemensamma sysselsättningsområdet eller dess underleverantörer. Det verkar som att det inte blir ett kontor i Grankulla precis som det i dagsläget inte heller finns en TE-byrå, men tjänster på nära håll finns bland annat lättillgängligt med kollektivtrafiken i Alberga. Tanken med reformen att föra över TE-tjänsterna till kommunerna är att tjänsterna kommer närmare klienterna. Förhoppningen är att när sysselsättningstjänsterna samt kommunens utbildnings- och näringstjänster ordnas av samma aktör stöder tjänsterna målsättningen att arbetssökande snabbare får jobb. Enkelt sagt går det ut på att staden känner sina invånare bättre än den administrativt avlägsnare TE-byrån. Vi har också via finansieringsstrukturen ett starkare intresse och incentiv av att sysselsätta kommuninvånarna och kunna kombinera företagens och stadens egna sysselsättningsbehov med de arbetssökande.

Fördelen med reformen är att städerna får en klart bättre möjlighet än i dag att själva påverka att arbetslösa får jobb, medan nackdelen är att städerna blir klart mer konjunkturkänsliga. Samarbetet med Esbo har börjat bra och jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra.

God fortsättning på hösten till er alla!

CHRISTOFFER MASAR

STADSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *