| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Andra året som bildningskommun

Från början av år 2023 flyttade social- och hälsovårdstjänsterna från kommunen till välfärdsområdet och en ny tid för kommunen stundade. Kommunens roll som befrämjare av invånarnas välfärd kvarstår och man kan med rätta tala om att kommunens roll är förändrad: bildning och välfärd är vår nya huvuduppgift.

Inom bildningssektorn har vi redan ett par år arbetat med att förenhetliga vår sektor och hitta synergier mellan alla de olika tjänsteformer vi producerar. I början av år 2023 flyttade hela bildningens förvaltning in under samma tak i stadshuset – främst för att främja samarbetet mellan våra olika tjänster. Det betyder att alla i förvaltningen för småbarnspedagogiken, utbildningen, kulturen, idrotten, biblioteket, ungdomsarbetet och medborgarinstitutet träffas i vardagen och skapar en helhet där man modigt prövar på nya samarbetsformer. Många nya idéer föds då man möts och löser utmaningar tillsammans.

Som bildningsdirektör är jag stolt och glad över att se vilket flyt arbetet fått i och med vårt arrangemang.

Exemplen på samarbetet är många och jag lyfter enbart några:

Samarbetet mellan daghemmen, skolorna och biblioteket för att, i enlighet med stadens strategi, främja barns och ungas läsande och lärande har intensifierats. Nu finns till exempel Tamburbibliotek i alla våra daghem och gruppbesöken till biblioteket har ökat.

Bibliotekets tjänster är även annars mycket populära i Grankulla. Besökarantalet har på ett år ökat med hela 17 % och barns och ungas boklån med 5 %.

I skolorna arbetar man målinriktat med arbetet mot mobbning och trakasserier. Samarbetet mellan förskole- och nybörjarundervisningen har intensifierats, liksom över huvud taget arbetet med stadieövergångarna. Som ett led i detta vidareutvecklas samarbetet mellan språkgruppernas skolor i fråga om att hitta modeller för att utveckla den enhetliga grundläggande utbildningen.

Svenska skolcentrum, idrotts-, kultur-, och ungdomstjänsterna samarbetar gällande en allaktivitetsplan i anslutning till ungdomsgården. Skolornas eftermiddagsverksamhet ordnas sedan hösten 2023 i vår egen regi. På så sätt kan vi skapa en allt enhetligare skoldag för våra yngsta elever, där trygga och bekanta vuxna arbetar med barnen både under skoldagen och under eftermiddagarna. Under det här läsåret deltar totalt 95 % av eleverna i årskurs 1 och 69 % av eleverna i årskurs 2 i verksamheten.

För skoleleverna ordnas också klubbverksamhet i form av närmare 50 olika Granimodell-klubbar, där såväl stadens egna anställda som föreningsaktiva fungerar som ledare.

Ungdomarna har igen hittat tillbaka till den sanerade ungdomsgården och som bäst samlas närmare hundra unga där kvällstid. Huset har även hittats av bl.a. pensionärsföreningarna, som vi hoppas ska använda huset dagtid, då verksamheten där är lugnare. Alla möjligheter finns för möten mellan barn och unga och t.ex seniorer – varför inte tillsammans träffas i DigiLab och utnyttja de digitala verktyg som finns där?

Idrottstjänsterna förser oss alla med utmärkta möjligheter att röra på oss. Vinterunderhållet har lyckats bra, även om man ibland kämpat med otillräckliga personalresurser.

Kurrerundan-löparevenemanget har återupplivats och i maj hölls det första Grani rör på sig!-evenemanget. Fortsättning följer! Kulturen har samarbetat med HUMAK för att genomföra olika evenemang.

Medborgarinstitutet och dess digra kursutbud är en viktig del av Grankullabornas välfärd. Institutets kundbelåtenhet är mycket hög och kurserna är en viktig del av mångas vardag. De sociala möten som kursverksamheten bjuder på för personer i olika åldrar, i olika livssituationer, med olika bakgrund är oersättliga.

För andra året i rad har bildningsväsendet en egen informationsplanerare, något som ökat vår synlighet betydligt såväl i sociala medier som i mer traditionella kanaler. Det är synnerligen viktigt att informera våra kommuninvånare om vår verksamhet och våra evenemang. Ingen kan väl ha undgått att se kampanjen Ge mig tid?

Ovanstående är enbart ett litet plock i vår digra verksamhet. Jag hoppas jag kunnat förmedla en inblick i hur vi inom bildningsväsendet arbetar för att främja allas välmående.

Med hopp om en skön vår.

MIKAEL FLEMMICH

BILDNINGSDIREKTÖR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *