| KAUPUNKI - STADEN

Nu startar byggandet av stadsbanan i Grankulla

Från och med nu börjar byggandet av stadsbanan synas på allvar i Grankulla. De första stoppen i tågtrafiken sker i maj och efter midsommar blir det totalstopp i tågtrafiken under fem veckor. Motsvarande stopp på fem veckor har planerats också för 2025 och 2026. Även övrig trafik påverkas.

– Det här påverkar kraftigt trafiken i Grankulla, säger stadens kommunteknikingenjör Elina Keränen som kommer att vara sysselsatt av projektet flera år framöver. Vi bad henne och kommunteknikchef Jarkko Riipinen svara på ett antal frågor för att reda ut begreppen.

När börjar stadsbanebygget i Grankulla?

– Esbo stadsbana samt Kustbansbanan och Posttorgets rondell i dess anslutning på Grankulla stads område byggs i två olika entreprenadhelheter, områdesentreprenaderna 2 och 3. För områdesentreprenad 3:s del börjar jobbet med att skydda och fälla träd. Trädfällningen sker i mars. Tidtabellen för områdesentreprenad 2 preciseras, men även där börjar arbetet i mars.

När märks det på allvar i stadsbilden?

– Invånarna och trafikanterna märker mycket snart att arbetena börjar bl.a. genom trafikarrangemang medan arbetena pågår och ökad trafik till byggena. Stadsbanans byggplatser kommer också att höras eftersom arbetet orsakar buller. För arbete som bullrar ansöker entreprenören om miljötillstånd av NTM-centralen.

Vad gör man, dvs. vad bygger man?

– Järnvägen får två nya spår, järnvägsstationens perronger, trappor och andra strukturer förnyas. Fasanvägens underfart breddas och vid Bolagsvägens underfart byggs en helt ny bro vid sidan av den gamla. Den gamla underfarten försvinner när den nya underfarten är klar. Norr om Tunnelvägen i korsningen av Stationsvägen och Tunnelvägen byggs Posttorgets rondell och busshållplatserna söder om Tunnelvägen flyttas in under järnvägen. Dessutom byggs cykel- och gångvägen Kustbansbanan och det görs ändringar i vattenförsörjningen, fjärrvärmen och kabeldragningen.

Hur påverkar det här Granbornas liv?

– Det blir smidigare att röra sig och järnvägskapaciteten ökar. Grankulla station blir mer hinderfri eftersom perrongen höjs till samma nivå som tågen och en hiss tar upp en från gatan till perrongen. Under bygget blir det trafikstopp på järnvägen, omvägar och andra trafikarrangemang. Kollektivtrafiken ändras, men HRT och staden informerar mer om detta i vår. Tålamod kommer att krävas av alla i trafiken eftersom trafikarrangemangen berör alla från och med nästa sommar.

Påverkar projektet andra områden än centrum?

– Ja, arbetet sker längs med hela sträckningen Alberga-Köklax och i Grankulla längs hela järnvägen. Mest påverkas stadsborna naturligtvis där den övriga trafiken korsar järnvägen såsom vid underfarterna.

När är allt klart i Grankulla?

– I sin helhet är allt klart 2028, men för Grankullas del är de största arbetena vid järnvägen klara 2026.

Hur påverkar byggandet tågtrafiken?

– För att man överhuvudtaget ska kunna jobba har man planerat stopp i trafiken vilket innebär att tågen inte alls går under dessa perioder mellan Alberga och Köklax. De första stoppen sker i maj och innebär att tågen i maj inte går söndag kl. 04 – måndag kl. 04. Ett längre, fem veckors tågstopp blir det efter midsommar, 24.6-29.7.2024. Likadana femveckorsstopp blir det också 2025 och 2026. HRT ersätter tågtrafiken med bussar. HRT informerar om ersättningstrafiken i vår.

Och biltrafiken?

– Det som påverkar trafiken mest är att Tunnelvägen årligen stängs av för trafik för fem veckor efter midsommar. Stoppen på fem veckor gäller åren 2024, 2025 och 2026. I år gäller detta 24.6–29.7.2024. Den del av Tunnelvägen som går under järnvägen är stängd helt för trafik och det påverkar genomfartstrafiken. Under stoppet måste man köra via Björkgård eller Ring II. Därför bör man undvika onödig genomfart. Posttorgets rondell som byggs norr om Tunnelvägen leder också till avvikande trafikarrangemang.

Och fotgängare och cyklister?

– Under midsommarstoppet är Tunnelvägen avstängd också för fotgängare och cyklister. Bolagsvägens gångtunnel är i bruk hela tiden och under midsommarstoppet byggs en tillfällig övergång över järnvägen för fotgängare och cyklister via Forsellesvägen och Helsingforsvägen.

Kostar Grankulla 27,5 miljoner

  • Esbo stadsbana är en del av utvecklingen av huvudstadsregionens kollektivtrafiksystem, och samtidigt en del av den snabba tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors. I projektet byggs två tilläggsspår intill de nuvarande spåren mellan Alberga och Köklax.
  • Kostnadsprognosen för Esbo stadsbana är cirka 330 miljoner euro. Städerna Esbo och Grankulla har för avsikt att tillsammans genomföra en kvalitetskorridor för cykeltrafik (Banan) längs hela sträckan för banprojektet Alberga–Köklax.
  • Fullmäktige i Grankulla har tidigare beslutat att stadens andel av byggkostnaderna för stadsbanan inte får överstiga 27,5 miljoner euro. Byggandet av en anslutningsparkering har tagits bort från järnvägsprojektet. Byggandet av en eventuell parkeringsanläggning på stadens bekostnad kommer att avgöras senare när järnvägsprojektet är klart. I samband med järnvägsprojektet kommer det dock att göras förändringar i det befintliga anslutningsparkeringsområdet.

Källa: Trafikledsverket, Grankulla stad

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *