| KAUPUNKI - STADEN

Stora byggarbeten har påbörjats i Grankulla

Stadsborna bör bereda sig på stora byggarbeten och undantagsarrangemang i trafiken i sommar. Orsaken är byggstarten av stadsbanan. På grund av projektet kommer Tunnelvägen att vara stängd i fem veckor efter midsommar.

Entreprenörerna betonar vikten av säkerhet, eftersom det snart kommer att röra sig mycket lastbilar och annan anläggningsutrustning på Grankullas gator. Detta medför betydande olägenheter för den allmänna trafiken.

– Särskild uppmärksamhet behövs nu i trafiken. Föräldrar till skolelever som snart går på sommarlov bör också påminna sina barn om detta, framhåller staden.

Grankullas största infrastrukturprojekt någonsin, summerar stadens kommunteknikingenjör Elina Keränen de pågående byggarbetena av stadsbanan och relaterade projekt.

Vad kan vi förvänta oss av sommaren i Grankulla, Elina Keränen?

– Under den kommande sommaren och de kommande åren byggas Esbo stadsbaneprojekt i Grankulla. Byggarbetena syns och hörs i stadsbilden, eftersom arbetena orsakar buller, damm och olägenheter för trafiken.

Vilka är stadens egna projekt och hur påverkar de i sommar?

– I samband med stadsbaneprojektet låter staden även bygga cykel- och gångleden Baana och Posttorgets cirkulationsplats.

Vad ska stadens invånare ta hänsyn till när de åker i centrum?

– Man kan nog åka i staden, men på grund av arbeten måste trafiken styras till omvägar. Försiktighet och uppmärksamhet ska alltid iakttas i trafiken.

Stadens invånare bör vara försiktiga

I Grankulla delas arbetet upp i två områdesentreprenader: områdesentreprenad 2 och 3. Områdesentreprenad 2 sträcker sig från Kera till Thurmansparken i Grankulla och områdesentreprenad 3 från Thurmansparken till Björkgård. YIT Infra Oy:s och NRC Group Finland Oy:s arbetskonsortium LEKA ansvarar för områdesentreprenad 2. Entreprenören för områdesentreprenad 3 är Destia.

Projektchef Esa Juhantila önskar att de som rör sig i
närheten av byggplatserna är varsamma.

– Före midsommar byggs främst stödmurar på Helsingforsvägen, Posttorgets cirkulationsplats och stationsområdet, som också påverkar trafikarrangemangen i områdena, berättar arbetskonsortiet LEKA:s projektledare Esa Juhantila om arbetsfaser i områdesentreprenad 2.

– Arbeten görs även på cykel- och gångleden Baana och nära de befintliga spåren. Efter midsommar blir det en fem veckor lång total avstängning av tågtrafiken på byggarbetsplatsen, då gångtunneln vid Tunnelvägen och Fasantunneln stängs av.

Hur har man beaktat säkerheten?

– I projektet fäster vi uppmärksamhet vid säkerhet särskilt genom att planera och genomföra tillfälliga trafikarrangemang på lämpligt sätt. Projektpersonalen uppmanar dock personer som rör sig i området till särskild försiktighet, eftersom byggarbetsplatsen oundvikligen medför tunga transportfordon och arbetsmaskiner i området, framhåller Juhantila.

Lastbilar med några minuters mellanrum

Destias projektledare Mika Kallioväli betonar att lastbilstrafiken blir livlig i områdesentreprenad 3 från Thurmansparken till Björkgård efter midsommar.

– Den mest betydande påverkan på Grankulla under sommaren är den fem veckor långa avstängningen av tågtrafiken som startar efter midsommar, vilket avsevärt ökar lastbilstrafiken på områdets gator jämfört med den normala byggsituationen, säger Kallioväli.

– Materialtransport lämnar och anländer till byggarbetsplatsen med några minuters mellanrum. Området är logistiskt mycket utmanande och det enda alternativet är att använda områdets allmänna gatunät. Som huvudregel styrs lastbilstrafiken från området för områdesentreprenad 3 mot Esbo centrum och inte till exempel mot Grankulla centrum.

Kallioväli fortsätter att det under sommaren också görs en hel del arbeten som orsakar buller såsom borr- och slagpålning samt brytning.

– Alla arbetsfaser som orsakar störningar och ändrade trafikarrangemang meddelas alltid i förväg. Under sommaren påbörjas även arbeten för gångtunneln under Bolagsvägen i området för områdesentreprenad 3. Därför är skejtparken ur bruk från och med 1.8 fram till oktober 2026. Däremot är gångtunneln under Bolagsvägen i bruk under hela byggtiden, med några undantag.

Hur har man beaktat säkerheten?

– Vi fäster uppmärksamhet vid säkerhet i området genom att i förväg meddela om de arbetsfaser som startar och orsakar störningar, förse de pågående byggarbetsplatserna med staket och avgränsa byggarbetsplatserna med varningsskyltar som förbjuder tillträde till dem. Vi har beaktat säkert utförande av arbeten i alla planer för arbetsfaser och i inskolning av all personal som arbetar på byggarbetsplatserna, berättar Kallioväli.

Dessutom har vi vid upprättandet av planer för tillfälliga trafikarrangemang i området strävat efter att hitta det säkraste alternativet för hantering av byggplatstrafiken så att störning i miljön blir så liten som möjligt, fortsätter han.

Under den fem veckor långa avstängningen som börjar vid midsommar kommer Tunnelvägen att stängas av för all trafik. Då kan bussar, cyklister och fotgängare korsa spåren via en tillfällig överfart på Forsellesvägen och Helsingforsvägen. Biltrafiken leds om via en annan väg. Tunneln för gång- och cykeltrafik under Bolagsvägen är i bruk under hela avstängningstiden.

Du kan följa projektet på:

Livekamera

Du kan följa byggandet av Posttorget, den nya Grankulla stationen samt broarna i realtid via webbkameran som installerats av Grankulla stads kommunteknik. Webbkameran verkställs i samarbete med tjänsten Raksakamera.fi. Du hittar kameran på stadens webbplats, under stadsbaneprojektet på adressen www.grankulla.fi/stadsbanan.

Illustrationsvideo

Du kan titta på en illustrationsvideo om stadsbanan på Grankulla stads webbplats på adressen www.grankulla.fi/stadsbanan under fliken Planer och ritningar. Grankullas andel börjar cirka 2:00 minuter in i videon.

Trafikarrangemang

Aktuell information om stadsbanan och trafikarrangemang hittar du på stadens webbplats www.grankulla.fi genom att klicka på ikonen för Stadsbanan eller under Aktuellt Nyheter.

Kaunis Grani

I nästa nummer av Kaunis Grani finns en artikel om trafiksäkerheten vid byggande av stadsbanan. Tidningen kommer ut 13.6.2024.

Projektets webbsidor: www.vayla.fi/sv/esbo-stadsbana

ÖVERSÄTTNING: GRANKULLA STAD

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *