| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Balans i stadens ekonomi år 2027

Jag har vid flera tillfällen skrivit eller berättat i intervjuer om stadens försämrade ekonomiska utsikter. För att vända den ekonomiska trenden till det bättre kommer stadsfullmäktige på sitt sista möte under vårsäsongen den 17 juni att behandla ett ekonomiskt balanseringsprogram för åren 2025–2027.

Stadens ekonomiska situation är sådan att utan särskilda åtgärder skulle resultatet vara ett underskott på flera miljoner euro varje år under perioden 2024–2027 och sannolikt även därefter.

Stadens ekonomiska situation behandlades våren 2024 vid stadsfullmäktiges ekonomiseminarier den 5 februari och den 8 april samt på ett invånarmöte den 22 april. Invånare och fullmäktigegrupper fick också svara på en enkät där man bland annat frågade vilka åtgärder som bör vidtas för att balansera ekonomin. Någon enighet om hur ekonomin ska balanseras nåddes inte, men både fullmäktigegruppernas svar och resultaten från invånarenkäten användes när förslaget till balanseringsprogrammet arbetades fram. Utgångspunkten för balanseringsprogrammet var att stadens ekonomi ska vara i balans igen från och med år 2027.

Stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige var att ekonomin ska balanseras med besparingar på totalt 3,6 miljoner euro under åren 2025–2027. Utöver det höjs kommunalskatten från 4,40 till 4,70 procent. Fastighetsskattesatserna föreslås förbli på lagens tillåtna minimum. Tyngdpunkten i balanseringsåtgärderna ligger på besparingar, som utgör cirka 70 procent av resultatförbättringen, medan skattehöjningen står för cirka 30 procent. Den föreslagna skattehöjningen skulle ge cirka 1,3 miljoner euro i ökade inkomster år 2025 och cirka 1,5 miljoner euro i ökade inkomster år 2027.

Förutom de ovannämnda åtgärderna innehåller förslaget även bland annat ett investeringsstopp för årligen återkommande investeringar. Programmets totala effekt är att resultatet för år 2027 skulle förbättras med över 5 miljoner euro, jämfört med att fortsätta som förut. Slutresultatet vore att staden år 2027 skulle uppnå ett nollresultat, förutsatt att programmet genomförs i sin helhet och att andra bakgrundsantaganden håller. Stadsstyrelsens förslag var inte enhälligt när det gäller skattehöjningen och det är troligt att samma fråga kommer att bli föremål för omröstning i fullmäktige.

Hur är det meningen att besparingarna på 3,6 miljoner euro uppnås? Personalkostnader utgör sammanlagt cirka 60 procent av stadens totala kostnader, så det är oundvikligt att även huvudfokus i besparingsåtgärderna ligger på personalkostnaderna. Personalbesparingar föreslås huvudsakligen genomföras via ett anställningsstopp vid pensioneringar och arbetsplatsbyten. Det är meningen att spara även på köptjänster och andra kostnader, vilket sker bland annat genom att minska stadens fastighetsbestånd. Fastigheter orsakar staden både löpande kostnader och underhållskostnader och på längre sikt även investeringskostnader, så genom att minska fastighetsbeståndet finns möjlighet att uppnå besparingar både på drifts- och investeringssidan.

Målet är att under hösten fatta beslut om vilka fastigheter staden ska avyttra. Detta beslut kommer oundvikligen att vara svårt, men helt nödvändigt i det nuvarande ekonomiska läget. Fler besparingsbeslut kommer att behövas under de närmaste åren för att uppnå ett nollresultat år 2027.

Till slut vill jag gratulera alla nya studenter och andra som tagit examen samt önska alla en solig och avslappnad sommar!

CHRISTOFFER MASAR

STADSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *