| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Lider du av diabetes eller hjärtsjukdom?

Vid Grankulla hälsocentral har vi skötare som har specialutbildning i vården av diabetes eller hjärtsjukdomar. Deras arbete omfattar att ge handledning och att följa upp egenvården.

Både hos oss här i Grankulla och över allt i Finland står hälsovården inför stora förändringar. Grankulla hälsocentral har inte bara Grankullaborna att ta hand om, utan dessutom ca 800 invånare från andra kommuner.

Då klientantalet är stort är det särskilt viktigt att samarbetet och arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper fungerar bra på hälsocentralen. Anställda med olika utbildning och kompetens bidrar alla till den expertis som står till klienternas förfogande. I praktiken innebär det här att det finns en klar arbetsfördelning mellan hälsovårdarna, diabetes- och hjärtskötarna samt läkarna, och att resurserna därmed utnyttjas optimalt.

Ur klientens synvinkel innebär det i sin tur att hen får den vård och hjälp som behövs vid rätt tidpunkt: de som behöver det tas emot vid jouren samma dag, medan mindre brådskande fall bokas in på egna tider. Oftast tänker man kanske att vården inleds med att man reserverar tid till läkaren, men i själva verket inleds bedömningen av vårdbehovet redan under telefonsamtalet, och det kan ofta leda till att klienten hänvisas till skötarens mottagning som en inledande åtgärd.

Egenvård och livsstilscoaching

Egenvården vid diabetes och hjärtsjukdomar består bland annat av att äta hälsosamt och motionera, att sluta röka och att använda alkohol med måtta, att sova tillräckligt och sköta om sin mentala hälsa. Målet är att uppnå bästa möjliga balans i vården. På mottagningen behandlas bland annat medicineringen, hur klienten själv genomför och följer med egenvården, viktkontroll och eventuella individuella problem.

Målet är att klienten ska hålla sig frisk och leva ett bra liv, att sjukdomsförloppet kan bromsas eller avstannas och att klienten mår bra i sitt vardagsliv. Vårdens resultat bedöms och tider för uppföljning reserveras i samråd med klienten. Vid behov finns läkaren inom räckhåll. Handledning till en sund livsstil ingår som en central del i egenvården.

Ungefär hälften av läkarna i Finland bedömer själva att de har tillräckliga kunskaper för att ge livsstilshandledning. I detta sammanhang är tidsbristen ett större problem som gör att merparten av läkarna bedömer att de inte har tid att sätta sig in tillräckligt i klienternas situation i samband med mottagningarna. Handledning i sunda vanor ingår i hälsovårdarnas, diabetes- och hjärtskötarnas arbete och de har också bättre tidsresurser för att stödja klienterna i att ändra sina vanor. En god helhetsvård för patienten bygger på läkarens medicinska expertis i kombination med den individuella sakkunnighandledning och rådgivning som skötarna ger patienterna.

E-service hjälper

Idag har Grankullaborna dessutom tillgång till nya och innovativa redskap för uppföljning av hälsotillståndet och som stöd i egenvården. Tack vare digitaliseringen finns det redan flera olika e-tjänster inom hälsovården.

Vi vill uppmuntra Grankullaborna att dra nytta av dessa tjänster, och vi kommer också att öka handledningen som gäller de e-tjänster vi redan nu erbjuder: via grankulla.fi har stadens invånare tillgång till det nationella patientdataarkivet Mina Kanta-sidor (kanta.fi) och till Duodecims eHälsogranskning och – coaching, samt till Omahoitokirjasto, som tillsvidare finns bara på finska. Andra tjänster som erbjuds är bl.a. god medicinsk praxis-rekommendationerna för patienter i Duodecims webbtjänst terveyskirjasto.fi och HNS webbplats Psykporten (mielenterveystalo.fi), som ger information och redskap för hur man värnar om sin egen och sina närståendes hälsa. Webbplatserna är väl värda ett besök.

 

Vem ska vårda mig?

Vem ska egentligen sköta om mig? De bästa resultaten når vi när alla jobbar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Vars och ens förmåga till egenvård är av avgörande betydelse som komplettering till de hälsovårdstjänster som tillhandahålls av sakkunnigt yrkesfolk.

Man ska naturligtvis följa de vårdinstruktioner, t.ex. medicinering och rehabilitering, man har fått för de sjukdomar eller funktionsnedsättningar man har, men man kan också märkbart påverka sin egen hälsa, sin funktionsförmåga och sitt allmänna välbefinnande genom att granska sin egen livsstil och vid behov ändra sina vanor.

De olika e-hälsotjänsterna är till hjälp då man kartlägger sina riskfaktorer, och de erbjuder också andra redskap för egenvård samt ger stöd då man vill ändra sina vanor. Tjänsterna är lättillgängliga och kan användas precis då det passar användaren bäst. Ändå finns det situationer då vi absolut behöver besöka hälsocentralen för att få personlig hjälp och konkret stöd från sakkunnigt yrkesfolk.

Skötarna har då sina egna uppgifter och läkarna har sina. Här i Grankulla har vi ett bra mångprofessionellt samarbete och klienterna har tillgång till bästa möjliga vård då de behöver den. Vårt gemensamma mål är att upprätthålla en välfungerande hälsocentral trots omställningarna i landets hälsovård.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *