| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Besvär fördröjer sannolikt köpcentrets tilläggsbygge

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslags besvär över renoverings- och bygglovet för tilläggsbygget till Köpcentrum Grani innebär – ifall det inte återtas – högst sannolikt att centrum inte blir färdigt i början av 2018 såsom planerat.

Handelslaget besvärade sig om bristfällig parkering kring köpcentret en dag före besvärstiden löpte ut den 7 oktober.

Nu är köpcentrets ägare VVT Kiinteistösijoitus, Kesko, småföretagarna i köpcentret och Grankullaborna ordentligt upprörda.

Alla önskar att bygget kunde starta så att centrum äntligen kunde bli färdigt efter åratal av dröjsmål.

Tågordningen är nu den att staden bereder ett genmäle för Helsingfors förvaltningsdomstol (HFD) som behandlar det och därpå avgör fallet. Avgörandet kan antingen bli att HFD förkastar besvären eller att det beordrar byggnadstillståndet att behandlas på nytt.

HFD:s beslut kan överklagas ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Eller så kan det också gå så att besvärsrätten måste ansökas om skilt.

Behandlingstiden för ett tidigare besvärsfall om ett byggnadslov som hade beviljats av staden var sju månader (besväret förkastades). Och fallet drevs inte vidare till HFD.

Vad säger de inblandade?

Kaunis Grani kontaktade de inblandande parterna för en kommentar. Av de tillfrågade svarade Grankulla stad, Kesko, VVT Kiinteistösijoitus och Varuboden Osla.

Grankulla stad

Här deras motiveringar och reaktioner, vi börjar med Grankulla stad och direktören för samhällstekniken Marianna Harju:

”Staden bereder omsorgsfullt ett officiellt utlåtande efter att ha fått begäran om utlåtande från Helsingfors förvaltningsdomstol. I det här skedet kan man konstatera följande:

Det finns en gällande detaljplan för centrumområdet, och parkeringsbehoven och ‑arrangemangen har undersökts noga i de bakgrundsutredningar som gjordes vid planläggningen. Till dessa delar har man inte ansökt om undantag från planbestämmelserna, och därmed har inget undantag heller beviljats.

Den bindande parkeringsnormen i anknytning till byggrätt för affärsbyggnader går ut på att det ska anläggas 1 bilplats för varje 45 m2 våningsyta. Detta är mer än den allmänna praxisen i köpcenterprojekt i närområdet.

Vid behandlingen av bygglovet har förutsättningarna för beviljandet av lov undersökts noga, och de har uppfyllts.

I översiktsplanen för centrum, som grundar sig på den gällande detaljplanen, har områdets trafikregleringar planerats i sin helhet med siktet uttryckligen inställt på att centrumområdet ska byggas färdigt. Några enstaka p-platser flyttas i och med en ny placering av byggnader, men antalet minskar inte och det finns inget behov att ändra den grundläggande lösningen.

Missnöjet med hur trafikarrangemangen fungerar och bilplatsernas tillräcklighet beror till stora delar på att utbyggnaden av området ännu pågår. När området blir klart, blir bilplatserna fler än nu och då möjliggörs också en mer fungerande parkeringsövervakning.

Vi har fått vänta alltför länge på att stadens centrum ska bli färdigt, och det är verkligen beklagligt om projektet fördröjs ytterligare.

Det är också beklagligt att staden inte har blivit kontaktad tidigare i detta ärende så att det hade möjligt att rätta till de missförstånd som ingår i besvären.”

VVT Kiinteistösijoitus VD Jukka Lehtola:

”Besvären är en stor besvikelse. Vi har jobbat hårt och använt en massa tid på utvidgningsprojektet. Målet har varit att skapa moderna, fungerande och mångsidiga ramar för att utöka servicen i Grankulla. Hur besvären påverkar projektets tidtabell är i det här skedet svårt att uppskatta. En anledning till oro är också att hela projektet i värsta fall inte alls förverkligas.”

Keskos områdeschef Antti Palomäki:

”I åratal har vi försökt få en K-supermarket som är utöver det vanliga till Grankulla och vi beklagar verkligen att projektet försenas pga besvären. Jag hoppas att Grankulla stads ledning kan lösa det här på ett för invånarna tillfredställande sätt.”

Varuboden-Oslas VD Hannu Krook, varför besvär och vem ligger egentligen bakom det?

Varuboden-Osla är bekymrat över köpcentrumområdets säkerhet och funktionalitet. Bland bygglovsbeslutets bilagor fanns en trafikplanering från år 2008 då områdets enda dagligvaruhandel var Valintatalo. Varuboden-Oslas S-market har verkat på området sedan år 2010. Bara i S-market handlar på årsnivå 750 000 kunder.

Det största hindret och den största källan till missnöje för våra ägarkunder har varit trafik- och parkeringsarrangemangen som redan nu upplevs som farliga och besvärliga.

Områdets alla aktörer, medräknat de nya företag som kommer med utvidgningen av köpcentret, kommer att lida om trafiken och parkeringen inte fungerar. Efter utvidgningen kan man räkna med att att besökarmängderna i köpcentret till och med fördubblas, vilket betyder att trafikplaneringen från 2008 måste uppdateras.

Området har för få parkeringsplatser och beklagligtvis används en del av dem som långtidsparkering, vilket betyder att de inte betjänar köpcentrets kunder. Vi vill att parkeringsarrangemangen ses över så att de blir kundvänliga och på bästa sätt betjänar grankullabornas behov.

Parkeringsplatserna måste bli säkrare och mer lättillgängliga för kunderna.

Den nuvarande takparkeringen upplevs som svår och farlig. I den nya planen åker man in och ut via en ramp också i utvidgningsdelens takparkering. När man åker till och från takparkeringen är man tvungen att korsa en väg för lättare trafik och sikten från rampen är inte optimal. Dessutom går trafiken på rampen åt två håll vilket gör det besvärligt. I den nya planen ska parkeringsplatserna fördubblas vilket betyder ännu mer mötande trafik.

Eftersom det inte gjorts någon plan för trafikarrangemang som tar i beaktande säkerheten och funktionaliteten under byggnadsfasen så har vi föreslagit att områdets alla aktörer skulle vara med och planera ett fungerande och säkert trafik- och parkeringsarrangemang vid Grani köpcentrum.

Kunderna är på nätet mycket upprörda och hotar med att bojkotta Grani S-market. Oroar det dig?

Kunderna har rätt att uttrycka sin åsikt.

Vi strävar efter att sköta butikens service och utbud även i framtiden och hoppas att vi på det sättet kan svara på våra kunders behov.

Generellt sett kan vi bara konstatera att människor ofta drar slutsatser utan att bekanta sig med själva saken.

Annat som du i det här skedet vill säga?

I olika skrifter har Varuboden-Osla kritiserats för att vi med besväret vill försöka förhindra att en konkurrent kommer till köpcentret.

På nästan alla orter där vi har butik finns vi bredvid våra konkurrenter, så vi är vana vid konkurrens och vi anser att det ökar strömmen av kunder och möjliggör för kunderna att fritt välja i vilken butik de vill handla.

Med besvärsanförandet vill vi försäkra oss om att alla köpcentrets kunder i framtiden har trygga och smidiga trafik- och parkeringsarrangemang – på så sätt är både företagare och kunder nöjda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *