| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kaavoituskatsaus 2016–2017

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä Uudenmaan liitossa vireillä olevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksen ilmestymisen jälkeen vireille tulevista hankkeista kuulutetaan Kaunis Grani -lehdessä ja kaupungin Internet-sivuilla sekä ilmoitetaan erikseen osallisille kirjeitse.

Maakuntakaavoitus

Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toimialue käsittää 26 kuntaa ja ulottuu pääkaupunkiseudulta pohjoisessa Hyvinkäälle, lännessä Hankoon ja idässä Loviisaan. Uudenmaan liitto suunnittelee toimialueensa maankäyttöä kokonaisuutena yli kuntarajojen ja laatii maakuntakaavat. Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä sovitetaan yhteen maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita. Maakuntakaava toimii ohjeena yleis- ja asemakaavoja laadittaessa.

Lisätiedot www.kauniainen.fi/kaavoituskatsaus.

Vireillä olevat maakuntakaavat
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnissä. Kaavan tavoitteena on tukea kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellamaalla. Kaavan tavoitevuotena on 2040. Kaava tulee olemaan aiempia maakuntakaavoja strategisempi. Siinä määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt.

Kaavaluonnos oli nähtävillä alkuvuodesta 2015. Tavoitteena on, että kaavaehdotus tulee nähtäville loppuvuodesta 2016 ja kaava hyväksytään maakuntavaltuustossa keväällä 2017.

Uusimaa-kaava 2050

Uudenmaan uuden kokonaismaakuntakaavan, Uusimaa-kaavan 2050, valmistelu käynnistettiin vuoden 2015 lopulla. Vuoden 2016 aikana Uudenmaan liitossa on hahmoteltu kaavan aikatauluja, tavoitteita ja sisältöjä uudenlaisella otteella.

Ilmoitus


Ilmoitus

Maakuntakaavan kokonaisuus tehdään ensi kertaa kaksiportaisena. Kaava koostuu yleispiirteisestä, pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutukohtaisista vaihemaakuntakaavoista, joilla vastataan seutujen erilaisiin tarpeisiin. Kaava on tarkoitus laatia valmiiksi vielä ennen suunniteltua aluehallinnon uudistusta eli vuosina 2016–2018. Lisätietoja www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu.

Uudenmaan 2. Vaihemaakuntakaava,
Östersundomin alue

Lisätiedot www.kauniainen.fi/kaavoituskatsaus.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma
(MASU 2050) ja liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ)

Helsingin seudun kuntien sekä valtion välisessä MAL-sopimuksessa vuosille 2016–2019 on sovittu, että seudulla jatketaan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelua edellisten suunnitelmien pohjalta. Seudulla toteutettavan MAL 2019 -suunnittelukierroksen tavoitteena on päivittää, syventää sekä konkretisoida olemassa olevia suunnitelmia.

Suunnittelukierros käynnistyy syksyllä 2016 puiteohjelman laadinnalla. Puiteohjelma laaditaan nyt ensi kerran asumisen, maankäytön ja liikenteen yhteisenä. Puiteohjelmassa kuvataan tiiviisti MAL 2019 -suunnittelukierroksen tärkeimmät lähtökohdat, suunnitteluprosessi ja organisointi sekä keskeiset syvennettävät teemat. Puiteohjelma pohjautuu olemassa oleviin suunnitelmiin, toimintaympäristön muutosten asettamiin tarpeisiin sekä seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkään jatkuneeseen seudulliseen yhteistyöhön. Lisätiedot www.helsinginseutu.fi/masu ja www.hsl.fi/hlj.

Ajankohtaista Kauniaisissa

Maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015
Kehityskuva on valtuustokausittain laadittava, kaupunginvaltuuston näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ilmentävä yleispiirteinen ja strateginen kuvaus alueiden tulevasta maankäytöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä maankäytön aiheuttamista muutoksista. Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palvelujen kestävyys ja kehitystarpeet, työpaikkojen kehitys, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä aluerakenne ja mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset trendit.

Kehityskuvan ajanjaksona ovat vuodet 2015–2040, jolloin ajanjakso sopeutuu nykyiseen pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen suunnitteluun. Kaupungin väestönkasvun tavoitteena on 10 000 asukasta vuoteen 2020 ja 12 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tavoite noudattaa pääkaupunkiseudun yhden prosentin vuosittaista kasvutavoitetta.

Tavoitteena on säilyttää Kauniaisten elinvoimaisuus ja hallittu kasvu sekä vaikuttaa positiivisesti Kauniaisten ikärakenteeseen ja monipuolistaa asuntotarjontaa Kauniaisten erityis- ja ominaispiirteet huomioiden.

Valtuusto hyväksyi 21.9.2015 Maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:n. Kehityskuvakohteiden asemakaavoitus tulee vireille normaalin päätöksenteon kautta.

Kauniaisten maankäytön yleissuunnitelma

Maankäytön yleissuunnitelmassa on esitetty Kauniaisten yhdyskuntarakenteen kehitystä ja maankäyttöä koskevia periaatteita, asetettu lähtökohtia ja tavoitteita asemakaavoitusta varten sekä osoitettu eri toimintoja varten varatut alueet. Maankäytön yleissuunnitelma (MASU 2) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2004.

Tavoitteena on tutkia em. MASUn periaatteiden muutostarpeita ja -mahdollisuuksia, voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta sekä niistä aiheutuvia muutostarpeita ja valmistella päivitetyt periaatteet päätöksentekoon niiden siirtämiseksi asemakaavoitukseen.

Vireillä olevat asemakaavat ja asemakaavan muutokset


1. Turunväylän alue
Alueelle tutkitaan soveltuvaa maankäyttöä, minkä jälkeen laaditaan kaavamuutoksen tavoitteet.
Lisätiedot: Marko Lassila

2. Vanha Turuntie 42 / Jäähallin alue, Ak 214
Tavoitteena on mahdollistaa toisen jäähallin rakentaminen alueelle. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota alueen luontoarvoihin ja liikennejärjestelyihin sekä suunnitelman ympäristöön sovittamiseen. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville loppuvuodesta 2016 ja kaavaehdotus keväällä 2017.
Lisätiedot: Matti Salminen

3. Tammikummun alue, Ak 222
Tavoitteena on muuttaa alue asuinkäyttöön. Samalla tutkitaan lähialueisiin liittyvät virkistys- ja luontoarvot sekä Turuntien liikennealueen muuttaminen katualueeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2016. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville vuonna 2017.
Lisätiedot: Matti Salminen

4. Osa korttelia 1052, Venevalkamankuja, Ak 215
Tavoitteena on tarkastella rakennusoikeuden ja rakennuspaikkojen määrää korttelissa 1052. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 21.1.–20.2.2014, jonka jälkeen asemakaavan muutosalue on irrotettu omaksi hankkeeksi laajemmasta kaava-alueesta, joka on muilta osin saanut lainvoiman. Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittely edellyttää maankäyttösopimusneuvottelujen jatkumista.
Lisätiedot: Johanna Määttälä

5. Mäntymäentie 2, Ak 213
Tavoitteena on mahdollistaa Mäntymäen koulun laajennustarpeet ja päivittää asemakaava vastaamaan nykytarpeita. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 27.9.–27.10.2016. Tavoitteena on viedä asemakaavan muutosehdotus hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2016.
Lisätiedot: Matti Salminen

6. Palokunnantie 9–11, Ak 216
Tavoitteena on nykyisen paloaseman tontin muuttaminen asuinkäyttöön. Tontilla sijaitseva vanha paloasema esitetään suojeltavaksi. Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 19.9.2005. Kaavamuutostyö on ollut keskeytettynä toistaiseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittu syksyllä 2005 ja se tullaan päivittämään työn uudelleen käynnistämisen yhteydessä. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville keväällä 2017.
Lisätiedot: Marko Lassila

7. Osa korttelia 49, Bredantie 15–17, Ak 217
Tavoitteena on muuttaa alue pääosin kerrostaloasumiseen. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 27.9.–27.10.2016. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville keväällä 2017.
Lisätiedot: Matti Salminen

8. Asematie 13, Ak 212
Tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus kerrostaloasumiseen. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 18.10.–17.11.2016. Tavoitteena on viedä asemakaavan muutosehdotus hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2017.
Lisätiedot: Matti Salminen

9. Osa korttelia 92 sekä katu ja virkistysalueet, Ak 218
Tavoitteena on saattaa asemakaava toteuttamiskelpoiseksi osoitteissa Pohjoinen Suotie 1–3 ja Pohjoinen Heikelintie 10–12 huomioimalla alueen kulttuurihistorialliset ja luontoarvot. Yleisten rakennusten korttelialue muutetaan asumiseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2016. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville keväällä 2017. L
isätiedot: Matti Salminen

10. Kaupungintalon alue, Ak 221
Tavoitteena on muuttaa korttelin 8 tontin 16 (Kauniaistentie 10) ja korttelin 210 tontin 3 (Junghansinkuja 3) asemakaava ensisijaisesti asumiseen sekä palveluja ja kaupungin hallintotilat mahdollistavaksi. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös korttelin 8 tonttien 12 ja 13 (Junghansinkuja 4 ja 6) lisärakentamismahdollisuudet sekä korttelin 210 tontin 2 (Junghansinkuja 1) ulottuvuus ja toimintojen sijoittuminen sekä virkistys- ja katualueiden aluevaraukset ja toiminnot. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2016. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville vuonna 2017.
Lisätiedot: Marko Lassila

11. Kortteli 200 sekä puistoalueet, Ak 206
Tavoitteena on tutkia korttelin 200 käyttötarkoitusta sekä tarkastella rakennusoikeuksien ja rakennus-alojen uudelleenjärjestämistä alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot huomioiden. Samalla tutkitaan Kauniaistentien eteläpuolisen viheralueen kehittämistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu syksyllä 2012 ja se tullaan päivittämään uusien tavoitteiden asettelun jälkeen yhdessä hankkeen aikataulun määrittelyn kanssa.
Lisätiedot: Matti Salminen

12. Helsingintie 10 (Raamattuopisto), Ak 220
Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että kaava mahdollistaa Raamattuopiston nykytoimintojen kehittämisen lisäksi asuinkerrostalotontin erottamisen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2016. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville alkuvuodesta 2017.
Lisätiedot: Matti Salminen

Kaavoitushankkeiden seuranta

Vireillä olevien asemakaavojen vaiheita voi seurata kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa:
http://www.kauniainen.fi/asemakaavat
Kaavamuutosalueet löytyvät myös kaupungin karttapalvelusta osoiteessa:
http://kartat.kauniainen.fi

Yhteystiedot

Maankäytön suunnitteluun liittyvissä asioissa voi kääntyä seuraavien henkilöiden puoleen:
maankäyttöpäällikkö
Marko Lassila, p. (09) 5056 202, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
maankäyttöinsinööri Matti Salminen, p. (09) 5056 204, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
kiinteistöinsinööri Johanna Määttälä, p. (09) 5056 253, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kauniaisissa
20.10.2016
Kauniaisten kaupunki
Maankäyttöyksikkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *