| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Planläggningsöversikten 2016–2017

Planläggningsöversikten görs upp en gång om året och innehåller en beskrivning av de planprojekt som är aktuella i Grankulla och i Nylands förbund.

De projekt som blir aktuella efter att planläggningsöversikten kommit ut kungörs i tidningen Kaunis Grani och på stadens webbplats, och intressenterna informeras om dem separat per brev.

Landskapsplanläggning

Nylands förbund är landskapets utvecklare, vars verksamhetsområde omfattar 26 kommuner och sträcker sig från huvudstadsregionen till Hyvinge i norr, Hangö i väst och Lovisa i öst. Nylands förbund planerar markanvändningen inom sitt verksamhetsområde som helhet, över kommungränserna, och utarbetar landskapsplaner. Landskapsplanen är en översiktlig plan över markanvändningen, som förmedlar de riksomfattande målen för områdesanvändning samt sammanjämkar lokala mål med mål på landskapsnivå. Planen tjänar som ledning när generalplaner och detaljplaner utarbetas.

Mer information www.grankulla.fi/planlaggningsoversikt.

Aktuella landskapsplaner
Etapplandskapsplan 4 för Nyland

Beredningen av etapplandskapsplan 4 för Nyland pågår som bäst. Syftet med planen är att stödja en hållbar konkurrensförmåga och välfärd i Nyland. Planens målår är 2040. Planen kommer att vara mer strategisk än de tidigare landskapsplanerna. Den slår fast de stora gemensamma utvecklingslinjerna i fråga om följande teman: näringar och innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer.

Planutkastet var framlagt under början av år 2015. Målet är att planförslaget ska läggas fram under slutet av 2016 samt att planen ska godkännas av landskapsfullmäktige under våren 2017.

Nylandsplanen 2050

Beredningen av den nya helhetslandskapsplanen för Nyland, Nylandsplanen 2050, inleddes i slutet av 2015. Under 2016 har Nylands förbund arbetat med planens tidsschema, mål och innehåll med nya utgångspunkter.

För första gången utarbetas helheten med landskapsplanen i två faser. Planen består av en översiktlig och långsiktig strukturplan som preciseras av regionala etapplandskapsplaner, som svarar mot olika behov i regionerna. Tanken är att slutföra planen ännu innan den planerade regionförvaltningsreformen, dvs. under åren 2016–2018. Mer information www.uudenmaanliitto.fi/sv/regionplanering.

Etapplandskapsplan 2 för Nyland,
Östersundomområdet

Mer information www.grankulla.fi/planlaggningsoversikt.

Helsingforsregionens markanvändningsplan (MASU 2050) och trafiksystemplan (HLJ)

I MBT-avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner för åren 2016–2019 har parterna kommit överens om att fortsätta med den gemensamma planeringen av markanvändning, boende och trafik med utgångspunkt i de tidigare planerna. Planeringen av MBT 2019 som nu inleds i regionen har som mål att uppdatera, fördjupa och konkretisera de befintliga planerna.

Planeringen inleds på hösten 2016 då ett ramprogram görs upp. Detta är första gången ett gemensamt ramprogram görs upp för boende, markanvändning och trafik.
Ramprogrammet ger en koncis beskrivning av de viktigaste utgångspunkterna för planeringen av MBT 2019, av planeringsprocessen och hur den är upplagd samt de teman som framför allt ska fördjupas. Ramprogrammet grundar sig på de befintliga planerna, på de behov som uppkommer till följd av förändringar i verksamhetsmiljön, samt på det väletablerade samarbetet inom regionen i anslutning till markanvändning, boende och trafik. Mer information www.helsinginseutu.fi och www.hsl.fi/hlj.

Aktuellt i Grankulla

Utvecklingsbilden för markanvändning och boende 2015
Utvecklingsbilden är en översiktlig strategisk beskrivning av den framtida markanvändningen samt de faktorer som inverkar på den och de ändringar markanvändningen orsakar. Utvecklingsbilden utarbetas för varje fullmäktigeperiod och uttrycker fullmäktiges syn på utveckling av staden. I utvecklingsbilden beaktas bl.a. befolkningsutvecklingen, hållbarheten och utvecklingsbehoven i servicen, arbetsplatsernas utveckling, befintliga markanvändningsplaner, den omgivande områdesstrukturen, eventuella projekt samt allmänna samhälleliga trender.

Utvecklingsbilden gäller för åren 2015–2040. På så sätt överensstämmer den tidsmässigt med den nuvarande gemensamma planeringen i huvudstadsregionens kommuner. Stadens mål beträffande befolkningstillväxten är 10 000 invånare fram till 2020 och 12 000 invånare fram till 2040. Avsikten är att iaktta hela huvudstadsregionens årliga tillväxtmål, som är 1 procent per år. Målet är att bevara Grankullas livskraft och behärskade tillväxt samt inverka positivt på stadens åldersstruktur och göra bostadsutbudet mångsidigare, med beaktande av stadens särdrag.

Fullmäktige godkände utvecklingsbilden för markanvändning och boende 2015 den 21.9.2015. Detaljplaneringen av de objekt som ingår i utvecklingsbilden inleds genom gängse beslutsprocesser.

Markdispositionsplanen för Grankulla

I markdispositionsplanen presenteras Grankullas principer för utveckling av samhällsstrukturen och markanvändning, fastslås utgångspunkter och mål för planläggningen samt anvisas områden för olika funktioner. Markdispositionsplanen (MASU 2) godkändes i fullmäktige 13.12.2004.

Avsikten är att undersöka behovet och möjligheterna att ändra principerna i ovan nämnda markdispositionsplan, granska hur tidsenliga de gällande detaljplanerna är och vilka ändringsbehov de föranleder samt bereda uppdaterade principer för hur ovan nämnda ärenden ska överföras till detaljplaneringen genom beslutsprocessen.

Aktuella detaljplaner och planändringar


1. Åboledens område
Lämpliga alternativ för markanvändning undersöks,
varefter målen för planändringen sätts upp.
Mer information: Marko Lassila

2. Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område, ak 214
Målet är att möjliggöra att en andra ishall byggs i området. Planeringen fäster särskild vikt vid områdets naturvärden och trafikarrangemang, och vid att planen anpassas till omgivningen. Målet är att lägga fram planutkastet under slutet av 2016 och att planförslaget läggs fram under våren 2017.
Mer information: Matti Salminen

3. Ekkullaområdet, Ak 222
Målet är att ändra användningsändamålet till bostadsbruk. Samtidigt kartläggs de kringliggande områdenas rekreations- och naturvärden samt möjligheten att ändra Åbovägens trafikområde till gatuområde. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2016. Målet är att lägga fram planutkastet under 2017.
Mer information: Matti Salminen

4. En del av kvarter 1052, Båtlänningsgränden, Ak 215
Syftet är att se över byggrätten och antalet byggplatser i kvarter 1052. Förslaget till ändring av detaljplanen var framlagt 21.1–20.2.2014. Efter det har området i där ändringar ska göras lösgjorts från ett större planområde som i övrigt redan har vunnit laga kraft. För att förslaget till ändring av detaljplanen ska kunna föras vidare för godkännande måste förhandlingarna om markanvändningsavtalen fås klara.
Mer information: Johanna Määttälä

5. Tallbackavägen 2, Ak 213
Målet är att tillgodose tillbyggnadsbehoven vid Mäntymäen koulu och att uppdatera detaljplanen så att den motsvarar nuvarande behov. Förslaget till ändring av detaljplanen var framlagt 27.9–27.10.2016. Målet är att förslaget till ändring av detaljplanen ska kunna föras vidare för godkännande under slutet av 2016. Mer information: Matti Salminen

6. Brandkårsvägen 9–11, Ak 216
Målet är att ändra användningsändamålet för den nuvarande brandstationstomten till boende. Brandstationen som finns på tomten föreslås bli skyddad. Inledandet av detaljplaneändringen kungjordes 19.9.2005. Arbetet med detaljplaneändringen har varit avbrutet tills vidare. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på hösten 2005 och kommer att uppdateras i samband med att planeringsprocessen sätts igång igen. Målet är att lägga fram planutkastet under våren 2017.
Mer information: Marko Lassila

7. En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, Ak 217
Målet är att ändra användningsändamålet till boende i flervåningshus. Utkastet till ändring av detaljplan var framlagt 27.9–27.10.2016. Avsikten är att lägga fram planförslaget under våren 2017.
Mer information: Matti Salminen

8. Stationsvägen 13, Ak 212
Målet är att ändra användningsändamålet för tomten till boende i flervåningshus. Förslaget till ändring av detaljplanen var framlagt 18.10–17.11.2016. Målet är att förslaget till ändring av detaljplanen ska kunna föras vidare för godkännande i början av 2017.
Mer information: Matti Salminen

9. En del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden, Ak 218
Målet är att göra detaljplanen genomförbar på adresserna Norra Mossavägen 1–3 och Norra Heikelvägen 10–12 genom att beakta områdets naturvärden och kulturhistoriska värden. Kvartersområdet för allmänna byggnader ändras till boende. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2016. Målet är att lägga fram planutkastet under våren 2017.
Mer information: Matti Salminen

10. Stadshusområdet, Ak 221
Målet är att ändra detaljplanen för tomt 16 i kvarter 8 (Grankullavägen 10) och tomt 3 i kvarter 210 (Junghansgränden 3) så att tomterna primärt används för boende och för placering av tjänster och stadens förvaltningslokaler. I samband med detaljplaneändringen undersöks också potentialen för tilläggsbyggande på tomterna 12 och 13 i kvarter 8 (Junghansgränden 4 och 6) samt dimensionerna för tomt 2 i kvarter 210 (Junghansgränden 1) och placeringen av funktioner på tomten, samt reserveringarna och funktionerna för rekreations- och gatuområden. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2016. Målet är att lägga fram planutkastet under 2017.
Mer information: Marko Lassila

11. Kvarter 200 och parkområden, Ak 206
Målet är att se över bruksändamålet för kvarter 200 samt undersöka möjligheterna att omstrukturera byggrätterna och byggnadsytorna med beaktande av områdets kulturhistoriska värden och landskapsvärden. Samtidigt undersöks möjligheterna att förbättra grönområdet söder om Grankullavägen. Programmet för deltagande och bedömning utarbetades hösten 2012 och kommer att uppdateras efter att de nya målen och projektets tidsschema har slagits fast.
Mer information: Matti Salminen

12. Helsingforsvägen 10 (Raamattuopisto), Ak 220
Målet är att ändra detaljplanen så att den utöver vidare utveckling av Raamattuopistos nuvarande verksamhet även gör det möjligt att avskilja en bostadstomt för flervåningshus. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2016. Målet är att lägga fram planutkastet i början av år 2017.
Mer information: Matti Salminen

Mer information om planläggningsprojekten

Arbetsfaserna i de aktuella planläggningsprocesserna kan följas på stadens webbsidor
på adressen http://www.grankulla.fi/detaljplaner
Planändringsområdena finns också på stadens kartservice på adressen:
http://kartat.kauniainen.fi/IMS/sv

Kontaktuppgifter

I frågor som gäller planering av markanvändningen kan man vända sig till:
markanvändningschef
Marko Lassila, tfn (09) 5056 202, fornamn.efternamn@grankulla.fi
markanvändningsingenjör Matti Salminen, tfn (09) 5056 204, fornamn.efternamn@grankulla.fi
fastighetsingenjör Johanna Määttälä, tfn (09) 5056 253,fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla
20.10.2016
Grankulla stad
Markanvändningsenheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *