| - AKTUELLT

Grankulla stads bokslut för år 2016

Grankulla stads bokslut för 2016 kommer att uppvisa ett överskott på ca 7,1 miljoner euro. Resultatet enligt prognosen är det klart bästa på mer än tio år för en räkenskapsperiod. Den största enskilda orsaken till det utmärkta resultatet är exceptionellt stora markförsäljningsvinster, där bland annat försäljningen av Bredaporten 5 ingår. Markförsäljningen inbringade sammanlagt 9,1 miljoner euro i överlåtelsevinster, jämfört med en genomsnittlig årlig nivå på 1–2 miljoner euro under 2011–2014.

Markförsäljningsvinsterna förutspås överstiga 5 miljoner euro också under 2017, men är i stor utsträckning beroende av efterfrågan på småhustomterna vid Bredaängsgränden. Efter det kommer nivån att återgå till en årlig nivå på 1–2 miljoner euro. Utöver de stora markförsäljningsvinsterna inverkade ett antal poster av engångskaraktär på räkenskapsperiodens resultat, bland andra 0,3 miljoner euro i återbäring för den specialiserade sjukvården år 2015, rättelser av skatteredovisningarna 2015 (1 miljon euro), samt nedskärningen av semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet, som ger upphov till en inbesparing på ca 0,3 miljoner euro redan i bokslutet för 2016.

Utöver externa faktorer har resultatet också påverkats av Grankulla stads egna åtgärder för att utveckla verksamheten och de personalpolitiska lösningarna. Sektorerna har tack vare sträng hushållning lyckats bromsa utgiftsutvecklingen. Verksamhetsutgifternas utveckling under åren 2012–2015 har varit i genomsnitt 4 procent per år, jämfört med 2016 då vi lyckades hålla den på 0,9 procent.

Vad innebär då allt detta sammanlagt, har staden lagt sina ekonomiska bekymmer bakom sig? Svaret är dessvärre nej. Trots att resultatet är avsevärt bättre än väntat ligger Grankulla stads ekonomi ännu mycket långt ifrån strukturell balans. Utvecklingen är dock på väg åt rätt håll.

Resultatet i sig är utmärkt och bidrar till att öka på det ackumulerade överskottet som är bra att ha under de kommande årens utmaningar. Då man bedömer resultatet kan man dock inte bortse från att om maan räknar bort markförsäljningsvinsterna av engångskaraktär så visar resultatet ett underskott på ca 1,9 miljoner euro. Om man utöver markförsäljningsvinsterna också drar av posterna av engångskaraktär som räknades upp tidigare så visar resultatet redan ca 3,5 miljoner euro underskott. Helt bortsett från de ekonomiska utmaningar som vårdreformen kan föra med sig kommer den ekvation som bildas av de sjunkande statsandelarna (2017: statsandelarna ca 1,15 miljoner euro på minus), de minskade markförsäljningsvinsterna samt den allt högre avskrivningsnivån till följd av stora investeringar att leda till att staden även under de kommande åren måste bromsa upp ökningen i verksamhetsutgifterna.

Christoffer Masar
stadsdirektör

Denna text är ett uppdaterat sammandrag av meddelandet om bokslutsprognosen för 2016 som lades upp på stadens webbplats 2.3.2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *