| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Planläggningsöversikt 2017–2018

Planläggningsöversikten görs upp en gång om året och innehåller en beskrivning av de planprojekt som är aktuella i Grankulla och i Nylands förbund. De projekt som blir aktuella efter att planläggningsöversikten kommit ut kungörs i tidningen Kaunis Grani och på stadens webbplats, och intressenterna informeras om dem separat per brev.

LANDSKAPSPLANLÄGGNING

Nylands förbund är landskapets utvecklare, vars verksamhetsområde omfattar 26 kommuner och sträcker sig från huvudstadsregionen till Hyvinge i norr, Hangö i väst och Lovisa i öst. Nylands förbund planerar markanvändningen inom sitt verksamhetsområde som helhet, över kommungränserna, och utarbetar landskapsplaner. Landskapsplanen är en översiktlig plan över markanvändningen, som förmedlar de riksomfattande målen för områdesanvändning samt sammanjämkar lokala mål med mål på landskapsnivå. Planen tjänar som ledning när generalplaner och detaljplaner utarbetas.

AKTUELLA LANDSKAPSPLANER

Etapplandskapsplan 4 för nyland
Nylands landskapsfullmäktige godkände etapplandskapsplan 4 den 24 maj 2017. Landskapsstyrelsen beslutade den 21 augusti 2017 att planen med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen träder i kraft innan den vunnit laga kraft. Syftet med planen är att stödja en hållbar konkurrensförmåga och välfärd i Nyland. Planens målår är 2040.

Nylandsplanen 2050

Beredningen av den nya övergripande landskapsplanen för Nyland, Nylandsplanen 2050, inleddes i slutet av 2015. Kommentarer till det program för deltagande och bedömning som anknyter till planen samlades in 13.2−13.3.2017. I programmet informerar man om målen för planen och dess innehåll, kommande utredningar samt konsekvensbedömningen. Dessutom förklarar man hur det går att delta i utarbetandet av planen i olika planläggningsfaser.

För första gången utarbetas den övergripande landskapsplanen i två faser. Planen består av en översiktlig och långsiktig strukturplan som preciseras av regionala etapplandskapsplaner, som svarar mot olika behov i regionerna. Avsikten är att planen godkänns i landskapsfullmäktige under hösten 2018.
Ytterligare information: www.uudenmaanliitto.fi/sv/regionplanering.

Planen för Östersundomområdet
Mer information finns på www.grankulla.fi/planlaggningsoversikt.

HELSINGFORSREGIONENS MBT 2019-PLANERING

I MBT-avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner för åren 2016–2019 har parterna kommit överens om att fortsätta med den gemensamma planeringen av markanvändning, boende och trafik med utgångspunkt i de tidigare planerna. Planeringen av MBT 2019 som inletts i regionen har som mål att uppdatera, fördjupa och konkretisera de befintliga planerna. I MBT 2019-planen beskrivs hur regionen bör utvecklas under åren 2019–2050.

Planeringen inleddes på hösten 2016 då ett ramprogram gjordes upp. Ramprogrammet ger en koncis beskrivning av de viktigaste utgångspunkterna för planeringen av MBT 2019, av planeringsprocessen och hur den är upplagd samt de teman som framför allt ska fördjupas. Vissa utredningar som anknyter till beredningen av MBT 2019 är redan klara, och avsikten är att besluta om de planeringsramar som styr den fortsatta planeringen redan i år. MBT 2019-planen är tänkt att bli klar på våren 2019.
Mer information finns på www.hsl.fi/mal.

AKTUELLT I GRANKULLA
Utvecklingsbilden för markanvändning och boende 2015

Utvecklingsbilden är en översiktlig strategisk beskrivning av den framtida markanvändningen samt de faktorer som inverkar på den och de ändringar markanvändningen orsakar. Utvecklingsbilden uttrycker fullmäktiges syn på utveckling av staden. I utvecklingsbilden beaktas bl.a. befolkningsutvecklingen, hållbarheten och utvecklingsbehoven i servicen, arbetsplatsernas utveckling, befintliga markanvändningsplaner, den omgivande områdesstrukturen, eventuella projekt samt allmänna samhälleliga trender.

Utvecklingsbilden gäller för åren 2015–2040. På så sätt överensstämmer den tidsmässigt med den nuvarande gemensamma planeringen i huvudstadsregionens kommuner. Stadens befolkningsmål är 10 000 invånare fram till 2020 och 12 000 invånare fram till 2040. Avsikten är att iaktta hela huvudstadsregionens tillväxtmål, som är 1 procent per år. Målet är att bevara Grankullas livskraft och behärskade tillväxt samt inverka positivt på stadens åldersstruktur och göra bostadsutbudet mångsidigare, med beaktande av stadens särdrag.

Fullmäktige godkände utvecklingsbilden för markanvändning och boende 2015 den 21 september 2015. Detaljplaneringen av de objekt som ingår i utvecklingsbilden inleds genom gängse beslutsprocesser. Utvecklingsbilden uppdateras nästa gång i början av fullmäktigeperioden 2021–2024.

Markdispositionsplanen för Grankulla

I markdispositionsplanen presenteras Grankullas principer för utveckling av samhällsstrukturen och markanvändning, fastslås utgångspunkter och mål för planläggningen samt anvisas områden för olika funktioner. Markdispositionsplanen (MASU 2) godkändes i fullmäktige 13.12.2004.

Avsikten är att undersöka behovet och möjligheterna att ändra principerna i ovan nämnda markdispositionsplan, granska hur tidsenliga de gällande detaljplanerna är och vilka ändringsbehov de föranleder samt bereda uppdaterade principer för hur ovan nämnda ärenden ska överföras till detaljplaneringen genom beslutsprocessen.

Aktuella detaljplaner och planändringar

1. ÅBOLEDENS OMRÅDE
Lämpliga alternativ för markanvändning undersöks, varefter målen för planändringen sätts upp.
Mer information: Marko Lassila

2. GAMLA ÅBOVÄGEN 42 / ISHALLENS OMRÅDE, AK 214
Målet är att möjliggöra en andra ishall i området. Planeringen fäster särskild vikt vid områdets naturvärden och trafikarrangemang och vid att planen anpassas till omgivningen. Utkastet till ändring av detaljplanen för ishallens område var framlagt 8.11–8.12.2016. Under förslagsfasen undersöks också möjligheten att varaktigt placera en fotbollshall i området. Målet är att lägga fram planförslaget under våren 2018.
Mer information: Matti Salminen

3. EKKULLAOMRÅDET, AK 222
Avsikten är att huvudsakligen ändra området till ett kvartersområde för flervåningshus. Samtidigt kartläggs de kringliggande områdenas rekreations- och naturvärden samt möjligheten att ändra Åbovägens trafikområde till gatuområde. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2016. Målet är att lägga fram planutkastet under våren 2018.
Mer information: Matti Salminen

4. EN DEL AV KVARTER 1052, BÅTLÄNNINGSGRÄNDEN, AK 215
Syftet är att se över byggrätten och antalet byggplatser i kvarter 1052. Förslaget till ändring av detaljplanen var framlagt 21.1–20.2.2014. Efter det har området där ändringar ska göras lösgjorts från ett större planområde som i övrigt har vunnit laga kraft. För att förslaget till ändring av detaljplanen ska kunna föras vidare för godkännande måste förhandlingarna om markanvändningsavtalen fortsätta.
Mer information: Marko Lassila

5. STATIONSVÄGEN 17–19, AK 227
Syftet är att ändra detaljplanen så att tomtens östra del blir kvartersområde för flervåningshus. Samtidigt undersöks de behov av justering av detaljplanen som föranleds av hälsocentralen. Inledandet av detaljplaneändringen kungjordes 28.9.2017. Programmet för deltagande och bedömning utarbetas när planeringsarbetet börjar. Målet är att lägga fram planutkastet under 2018.
Mer information: Matti Salminen

6. BRANDKÅRSVÄGEN 9, AK 216
Syftet är att ändra den nuvarande brandstationstomten till en tomt för flervåningshus. Den gamla brandstationen på tomten föreslås bli skyddad. Inledandet av detaljplaneändringen kungjordes 19.9.2005. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på hösten 2005 och reviderades 27.4.2017. Målet är att lägga fram planutkastet på hösten 2017.
Mer information: Matti Salminen

7. EN DEL AV KVARTER 49, BREDAVÄGEN 15–17, AK 217
Syftet är att huvudsakligen ändra området till område för flervåningshus. Utkastet till ändring av detaljplanen var framlagt 27.9–27.10.2016. Målet är att lägga fram planförslaget under hösten 2017.
Mer information: Matti Salminen

8. EN DEL AV KVARTER 92 SAMT GATU- OCH REKREATIONSOMRÅDEN, AK 218
Målet är att göra detaljplanen genomförbar på adresserna Norra Mossavägen 1–3 och Norra Heikelvägen 10–12 genom att beakta områdets naturvärden och kulturhistoriska värden. Kvartersområdet för allmänna byggnader ändras till boende. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2016. Målet är att lägga fram planutkastet under vintern 2017–2018.
Mer information: Matti Salminen

9. STADSHUSOMRÅDET, AK 221
Målet är att ändra detaljplanen för tomt 16 i kvarter 8 (Grankullavägen 10) och tomt 3 i kvarter 210 (Junghansgränden 3) så att tomterna primärt används för boende och för placering av tjänster och stadens förvaltningslokaler. I samband med detaljplaneändringen undersöks också dimensionerna för tomt 2 i kvarter 210 (Junghansgränden 1) och placeringen av funktioner på tomten, samt reserveringarna och funktionerna för rekreations- och gatuområden. Därtill uppdateras planbeteckningarna och planbestämmelserna för tomterna 12 och 13 i kvarter 8 (Junghansgränden 4 och 6). Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2016. Målet är att lägga fram planutkastet på hösten 2017.
Mer information: Marko Lassila

10. KVARTER 200 OCH PARKOMRÅDEN, AK 206
Målet är att se över bruksändamålet för kvarter 200 samt undersöka möjligheterna att omstrukturera byggrätterna och byggnadsytorna med beaktande av områdets kulturhistoriska värden och landskapsvärden. Samtidigt undersöks möjligheterna att förbättra grönområdet söder om Grankullavägen. Programmet för deltagande och bedömning utarbetades hösten 2012 och kommer att uppdateras efter att de nya målen och projektets tidsschema har slagits fast. Tidsschemat för projektet är tills vidare öppet.
Mer information: Matti Salminen

11. HELSINGFORSVÄGEN 10 (RAAMATTUOPISTO), AK 220
Målet är att ändra detaljplanen så att den utöver vidare utveckling av Raamattuopistos nuvarande verksamhet även gör det möjligt att avskilja en bostadstomt för flervåningshus. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2016. Tidsschemat för projektet är tills vidare öppet.
Mer information: Matti Salminen

Mer information om planläggningsprojekten

Arbetsfaserna i de aktuella planläggningsprocesserna kan följas på stadens webbsidor på adressen www.grankulla.fi/detaljplaner. De projektvisa webbsidorna för planläggningsprojekt kan också nås direkt med hjälp av plansignumen, t.ex. http://www.grankulla.fi/Ak221.
Planändringsområdena finns också på stadens kartservice på adressen http://kartat.kauniainen.fi/sv.

Kontaktuppgifter

I frågor som gäller planering av markanvändningen kan man vända sig till:
markanvändningschef

Marko Lassila, tfn 050 382 9313
(fornamn.efternamn@grankulla.fi)
markanvändningsingenjör
Matti Salminen, tfn 050 411 1851
(fornamn.efternamn@grankulla.fi)

Grankulla 10.10.2017
Grankulla stad
Markanvändningsenheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *