| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Grankulla klarar sig bra i ny FinSote-undersökning

Psykisk påfrestning var vanligast i Träskända, Åbo och Helsingfors och ovanligast i Grankulla och Tusby. Det framgår av THL:s FinSote-undersökning, som regelbundet tar fram information om befolkningens välbefinnande, hälsa och serviceupplevelser.

 

 

Omkring var tionde vuxen upplever en betydande psykisk påfrestning. Allra vanligast var det bland 20–54-åringar, av vilka 14 procent upplevde en betydande psykisk påfrestning. Bland 55–74-åringarna var andelen 8 procent, sägs det i ett pressmeddelande.

– Med psykisk belastning avses upplevelser av belastning, oro, ångest och nedstämdhet som försvårar vardagen i hög grad. För en del finns till exempel en depressions- eller ångeststörning i bakgrunden. Belastning och psykiska symptom hos personer i arbetsför ålder bör uppmärksammas mer inom primärvården och företagshälsovården, och på arbetsplatserna och inom studierna bör man komma ihåg att stödja den psykiska hälsan, konstaterar forskningsprofessor Jaana Suvisaari på THL.

Av den vuxna befolkningen trodde var fjärde att hen av hälsoskäl inte kommer att orka arbeta inom sitt yrke till normal pensionsålder. Bland lågt utbildade personer var det dubbelt fler (33 %) som upplevde en försämrad arbetsförmåga än bland högutbildade (14 %).

Det fanns stora skillnader i den upplevda arbetsförmågan även mellan olika städer. Invånarna i Grankulla, Helsingfors, och Esbo gav den högsta bedömningen av sin arbetsförmåga, medan invånarna i Hyvinge och Rovaniemi gav den sämsta bedömningen. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner i Nyland, även om det geografiska avståndet är kort. Skillnaderna kan förklaras exempelvis med olika näringsstruktur eller olika tillgång till arbetshälsotjänster.

Cirka 8 procent av de vuxna kände sig enligt undersökningen ensamma hela tiden eller ganska ofta. I Rovaniemi och Nurmijärvi var ensamhet lite vanligare än i hela landet, medan ensamhet var ovanligare i Grankulla och Esbo. Det fanns ändå ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de deltagande städerna i fråga om upplevelsen av ensamhet.

Utbildningsnivån hade ett starkt samband med hur aktivt personer deltar i organisationers, sammanslutningars eller hobbygruppers verksamhet. Av de lågt utbildade deltog cirka 22 procent och av de högt utbildade cirka 34 procent.

Allt fler tjänster digitaliseras, men mindre än hälften av de äldre använde internet för att uträtta ärenden: 38 procent av kvinnorna över 75 år och 48 procent av männen över 75 år. Särskilt aktivt använde de äldre internet i Grankulla, Esbo och Nurmijärvi. E-tjänster användes minst i Kotka och Lahtis.

Den information som nu publicerades från FinSote-undersökningen kommer från Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Lahtis, Kotka, Rovaniemi, Jyväskylä, Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi och Tusby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *