| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Pandemin drabbar jubilerande pensionärer

Pandemin har varit mycket krävande för pensionärerna. Det är få i Grankulla som blivit smittade, men isoleringen och känslan av otrygghet har tärt på krafterna och livslusten.

Det säger Filip Hamro-Drotz, som är ordförande för Grankulla svenska pensionärer, GSP.

– Vi har sporrat medlemmarna att aktivt vara i kontakt med någon eller några andra medlemmar – att försöka dämpa ofrivillig ensamhet.

Mitt i pandemin fyller föreningen 45 år och festen som skulle hållas i höst är inställd.

– Vi hade redan ett färdigt förberett musikaliskt större evenemang i oktober med även inbjudna artister, men vi ansåg att det tyvärr inte är möjligt att ordna detta p.g.a. epidemin. Jubileet firas nu med att utge en jubileumsskrift som distribueras till alla drygt 600 medlemmar.

Program inhiberades också i våras, men nu är verksamheten igång igen, begränsat.

– Flera traditionella aktiviteter med större deltagarantal, t.ex. fester måste lämnas bort och man kan säga att vi går på sparlåga. Men styrelsen har efter grundligt övervägande beslutat att åtminstone de regelbundna tisdagsmötena, till vilka uppskattade föredragshållare inbjuds, ska hållas. Traktering kan ej ordnas och förhandsanmälning behövs, men vi prövar oss positivt framåt.

Höstverksamheten bygger mycket på de 18 hobbygrupperna – de verkar i mindre kretsar och även utomhus.

– Det är med glädje jag kan notera ökad entusiasm i flera av grupperna, att även några nya grupper har bildats och att utfärder i små grupper kommer att ordnas till närområden, säger Filip Hamro-Drotz.

Pandemin har även medfört nya rutiner som kan utnyttjas även i framtiden.

– Eftersom antalet deltagare vid mötena måste vara strikt begränsat, högst 50 deltagare, då vi tidigare hade 100–150, har vi börjat strömma våra tisdagsmöten, vilket erbjuder medlemmarna möjligheten att genom sin egen dator kunna virtuellt, på realtid följa mötets gång. Detta är en stor nyhet hos oss, säger Filip Hamro-Drotz och påpekar att även styrelsen har hållit virtuella möten.

Det här kommer enligt honom sannolikt att fortgå för att ge flera medlemmar möjlighet att delta i verksamheten.

– Men den virtuella kontakten kommer inte att ersätta fysiska möten, endast vara ett komplement. Medlemmarna uppskattar att träffa varandra fysiskt närhelst möjligt och tryggt – det är en viktig del i en pensionärs liv, påpekar han.

Har pandemin fört något gott med sig?

– Det verkar som att känslan av gemenskap och solidaritet mellan enskilda medlemmar har stärkts, konstaterar han. Livskraftiga GSP har nu nått medelåldern och mår enligt ordförande riktigt bra tack vare en utmärkt sammanhållning bland medlemmarna. Verksamheten har genom åren mångfaldigats. Förutom fester och regelbundna tisdagsmöten har speciellt hobbygrupperna vuxit fram.

Hur ser du på föreningens framtid? Vad vill du satsa på?

– Vi har förmånen att leva i ett litet samhälle med nära och goda kontakter sinsemellan samt med stadens beslutsfattare, avstånden är korta och samförståndet lätt att nå. Jag vill framför allt satsa på att det utmärkta lagarbetet bland föreningens aktivt engagerade medlemmar fortgår. Därtill ska vi satsa på att samhället har en allt bättre, berättigad förståelse för de äldre som en verklig resurs i staden.

Filip Hamro-Drotz: Det behövs en personhiss till perrongen!

Samhällsfrågor engagerar

Filip Hamro-Drotz, som lett GSP i tre år, framhåller vikten av samarbete och intressebevakning. Tillsammans med den finska pensionärsföreningen har GSP aktiverat sig för att åtgärda nivåskillnaderna mellan perrong och tåg vid tågstationen.

Hur har det här framskridit?

– Det har på inget sätt framskridit, för vilket vi är verkligt ledsna. Vår begäran är absolut berättigad. Perrongarrangemangen i Grankulla är oacceptabla och utgör en risk för passagerarna – äldre och rörelsehämmade, men även personer med barnvagn eller tyngre bagage. Speciellt den västgående linjen sätter i praktiken sådana passagerare i en mycket svår situation, säger han.

– Förutom nivåskillnaderna till/från perrongen finns det inte säkra in/utgångar vid perrongen: branta trappor till/från tunneln och farlig övergång över spåren på cirka 200 meters avstånd. Det behövs en personhiss till perrongen!

Har ni planer på att oftare ta ställning i olika samhällsfrågor? Vad ligger närmast till hands i så fall?

– Ja, vid behov. Ofta är det frågan om praktiska problem. Vi har medverkat till att en allmän toalett har öppnats i köpcentret samt att staden på föredömligt sätt satsat på tryggheten på gatorna.

Möjligheten att besöka Villa Breda borde enligt honom förbättras: mera parkeringsplatser och bättre möjligheter till kollektiv transport inom Grankulla.

– Vi önskar även att staden verkar för att vitala samhällsfunktioner och service, t.ex. hälsostation, apotek, banker etc. består i Grankulla samt att kollektiva transporter för äldre mellan Grankulla och omgivande kommuner förbättras.

Hur ser du på samarbetet med de finskspråkiga pensionärerna? Har ni tillräckligt med gemensamma träffar?

– Vi har en öppen och bra kontakt mellan föreningarna – närmast på ordförande- och styrelsenivå. Vi har dock kommit överens om att envar förening fortsätter med sitt egna program – men håller varandra löpande informerade. Föreningarna kan få inspiration av den andra för sitt eget program. Angående intressebevakningen strävar vi dock efter att agera gemensamt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *