| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kolumnen: Bokslutet 2020 och det ekonomiska läget 2021

Grankulla stads slutliga överskott för räkenskapsperioden 2020 är cirka 1,7 miljoner euro, vilket är klart bättre än budgeterat.

Resultatet utan engångsposter är cirka 300 000 euro på plussidan, vilket är kring 2,9 miljoner euro bättre än uppskattningen i budgeten.

Att resultatet är bättre än budgeterat förklaras främst av statens väl tilltagna extra statsandelar kopplade till coronan. Statsandelarna utvecklades till att vara betydligt bättre än uppskattat tack vare coronastödet. Statsandelarna 2020 var cirka +4,3 miljoner euro när de i budgeten uppskattades vara –180 000 euro. Året innan var de nästan –1,9 miljoner.

Stadens totala beskattningsutfall var cirka 69,2 miljoner euro. Det var 3,6 miljoner mindre än Kommunförbundets prognos 12/2019 och cirka 1,6 miljoner euro mindre än prognosen i stadens budget. Men skatteutfallet var ändå betydligt bättre än vad både staden och Kommunförbundet vågade förutspå i början av sommaren. Då hade bland annat arbetslösheten i staden fördubblats på kort tid på grund av coronan.

Under åren 2016–2018 ökade stadens utgifter mycket måttligt. Den absoluta utgiftsökningen från bokslutet 2015 till 2018 var endast cirka 1,7 procent. 2019 ökade utgifterna med hela 4,5 procent jämfört med bokslutet 2018. I fjol skulle ökningstakten ha varit mycket måttlig om inte coronaepidemin slagit till. Utgiftsökningen 2020 var 3,3 procent, nästan hälften beror direkt eller indirekt på pandemin. Coronapandemin kommer att åtminstone påverka stadens utgifter och sannolikt också skatteinkomster i många år.

Man ska inte låta det hyfsade resultatet för 2020 dölja den större bilden och det faktum att det ekonomiska läget nu är långt ifrån bra. Fjolårets stora extra corona-andelar uteblir och staden tvingas stå för egna utökade utgifter för coronan och sannolikt även kompensera för de svåra ekonomiska förluster HUS och HRT drabbats av på grund av pandemin. Arbetslösheten ligger fortfarande över nio procent – före pandemin slog till var den kring fem procent. Utgångsläget för budgeten 2021, som fullmäktige har godkänt, är ett underskott på ungefär 3,8 miljoner euro. Det resultatet förutsätter ändå att staden får en utvecklingskostnadsersättning på 2,8 miljoner euro, men det är allt annat än säkert att det här förverkligas. Det verkliga underskottet kan i år gott och väl vara mer än fem miljoner euro, vilket är en ansenlig summa för en stad av Grankullas storlek.

Lockelsen att inför valet lova nya och bättre tjänster är alltid stor även om det ekonomiska läget sannolikt kräver nya sparåtgärder av staden. En av de största utmaningarna för kommande fullmäktige är hur vi trots strama ekonomiska ramar kommer att tillsammans med klubbar, föreningar och kommuninvånare kunna försäkra oss om att ungdomar och äldre, som lidit stort på grund av den utdragna pandemin, inte slås ut. Den offentliga sektorn kan inte heller ensam ta hand om allt och det här är ett ärende som varje Granibo kan hjälpa till med. Ingen får lämnas ensam, oavsett om det handlar om en ung, vuxen eller senior.

CHRISTOFFER MASAR

STADSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *