| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kuntavaalit lähestyvät, mitä mieltä puolueet ovat?

Kaunis Grani on pyytänyt vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin ennen vaaleja. Vastaukset alla.

Tässä kysymykset:

1. Mikä on tulevan valtuustokauden tärkein kysymys, jota haluatte ajaa?

2. Mitä valtuusto voi tehdä terveys- ja sosiaalipalveluiden eteen tilanteessa, jossa sote-uudistus menee maalin asti?

3. Miten suhtaudutte kaupungintalokorttelin suunnitelmiin?

4. Mikä tulee olemaan valtuustokauden suurin investointi (jos kaupunkirataa ei lasketa) ja miksi?

5. Mistä olisitte valmiita luopumaan eteen tulevassa taloudellisesti haastavassa tilanteessa? 6. Ilmastosta keskustellaan vilkkaasti. Mitä Kauniainen voin tehdä ilmaston hyväksi seuraavan vaalikauden aikana?

7. Miten pidetään huolta että Kauniaisissa yrittäjät pärjäävät?

8. Miksi juuri teidän puoluetta tulisi äänestää?

9. Onko teillä ”manifesti” tai ohjelma Kauniaisten osalta?

Ja vastaukset:

Avoin Puolue / Öppna Partiet

1. Kaupungin talous, ilmastomuutoksen haasteet ja sukupolvien hyvinvointi Kauniaisissa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

2. Kauniaisten terveys- ja sosiaalipalveluiden toimivuus tulee varmistaa soveltamalla alan parhaita käytäntöjä myös sote-uudistuksen astuttua voimaan. Kauniainen voisi hyvinkin olla edelläkävijä terveyspalveluiden laadun kehittäjänä kannattavasti.

3. Myönteisesti, mutta uudistusten toteutusten ajankohdista tulee harkitusti päättää taloustilanne ja budjetti huomioiden. Tarvitsemme erikokoisia perheasuntoja ja riittävästi päiväkotipaikkoja.

4. Kristallipalloa meillä ei ole, joten emme lähde arvaamaan.

5. Kaupungin istutuksia ja joulukoristeita voisi tarvittaessa karsia. Toimintojen päällekkäisyyksiä ja turha byrokratia tulee poistaa. Tarvittaessa investointien ajankohtia voi muuttaa.

6. Haluamme ylläpitää Kauniaisten puutarhakaupunkina. Lämmityskulut per asukas ovat korkeita muihin kaupunkeihin verrattuna. Maalämpöä tulisi suosia. Asemakaavan muutoksella voisimme myöntää esim. isojen tonttien ja omakotitalon omistajille oikeuden muuttaa asuinhuoneistoa siten, että osan voisi myös myydä uudelle asukkaalle/asukkaille.

7. Kysyntä yrittäjien palveluista lisääntyy kun annamme kaupunkimme kasvaa hallitusti.

8. Pidättäydymme perinteistä puoluepolitiikasta, jossa puolueen johtohenkilöt sanelevat puolueen jäsenten päätöksiä. Avoin Puolue perustaa päätöksiään tieteisiin ja faktaan sekä parhaisiin käytäntöihin. Haluamme myös arvioida esimerkkejä ulkomailta toimivista ratkaisuista ja soveltaa niitä Kauniaisten oloihin.

9. Ei ole.

Keskusta / Centern

1. Keskusta pitää tärkeimpänä valmistautumista uuteen aikakauteen, jolloin kunnan vastuulle ei kuulu enää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestäminen. Voimavarat täytyy kohdentaa niihin tekijöihin, joilla Kauniaisten elinvoima ja palvelut turvataan.

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut säilyvät lähipalveluina Kauniaisissa monipuolisina ja laadukkaina parantamalla palveluja jo nyt sote-kuntoon. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kaupungin tehtäväksi ja tarvitaan suunnitelmat käytännön toimenpiteiksi. Terveyskeskus kuntoon katso www. keskusta.fi/uusimaa/kauniainen uutiset.

3. Kaupungintalokortteli suunnitellaan julkista rakentamista varten kaupunkilaisten ja yritystoiminnan tarpeita palvelevana kokonaisuutena. Kaikessa suunnittelussa otetaan huomioon, miten turvataan kaupungin elinvoima, houkuttelevuus ja palvelut.

4. Kaupungintalo korjataan. Jos se on korjauskelvoton, tilalle rakennetaan ekologinen yhdistetty kaupungintalo- ja kulttuurikeskus, puurakenteinen monitoimitalo viherympäristöin.

5. Päällekkäisiä toimintoja kartoitetaan ja karsitaan. Kiinteistöjen huoltaminen ja korjaaminen on ensisijaista purkamiseen ja uudelleen rakentamiseen nähden.

6. Ekologisuus ja ympäristönäkökulmat tulee ottaa huomioon kaikessa budjetoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Koululaisille, nuorille ja yrityksille voitaisiin painottaa vihreää siirtymää kilpailuilla tai hankkeilla. Ilmastonmuutoksen torjuminen on tekoja, joista jokaisen on kannettava oma vastuunsa.

7. Kaupungissa tulisi olla yritysasiamiespalveluja sekä pienille ja start-up -yrityksille tiloja. Valtuustokaudella tulee laatia ajankohtainen Yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma.

8. Keskusta tuo uutta näkökulmaa päätöksentekoon. Päätettävän asian monipuolinen selvittäminen, rakentava keskustelu ja yhteisymmärrys ovat keinoja, joilla rakennetaan elinvoimaista Kauniaista. Viihtyisässä ja turvallisessa puutarhakaupungissa on hyvä asua, käydä koulua, harrastaa ja tehdä työtä.

9. Kauniaisten Keskustan teema on ELINVOIMAINEN KAUNIAINEN. Kuntavaaliohjelmamme on luettavissa www.keskusta.fi/uusimaa/kauniainen

Kokoomus / Samlingspartiet

1. Sote-palvelujen säilyminen kauniaislaisille lähipalveluna eli nykyisten palveluiden säilyminen Kauniaisissa.

2. Sote-palveluiden säilyminen lähipalveluna neuvotellen Espoon ja muiden Länsi-Uudenmaan eli ns. hyvinvointialueen kuntien kanssa. Kauniainen voi korostaa neuvotteluissa, että meillä on hyvä valmius antaa palvelua myös ruotsinkielellä sekä tarpeen vaatiessa myös muilla kielillä.

3. Puolueet sopivat v. 2016 korttelin kaavoituksen tavoitteista, mutta matkan pitkittyessä, sopimukset ovat unohtuneet. Kokoomuksen tavoitteena on puutarhakaupunki, jossa on elävä ja elinvoimainen keskusta ja hyvällä kaavoituksella tähän päästään. Kauniaisten Kokoomus toivoo, että pääsemme yhteiseen näkemykseen muiden päättäjien kanssa korttelin kaavoituksesta.

4. Suomenkielisen alakoulun uudisrakennus ja Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudelleen rakentaminen. Oppilasmäärä kasvaa suomenkielisellä puolella koko ajan eikä nykyistä Mäntymäen koulua enää voida laajentaa tontillaan.

5. Kaupunkirata ei tuo Kauniaisille lisäarvoa muuta kuin asemanseutujen kunnostamisen osalta ja ne olisikin kunnostettava kaupunkiradasta huolimatta. Kauniainen voi luopua tarpeettomista kiinteistöistään. Valiokuntia voi vähentää ja virkakoneistoa keventää.

6. Tukemalla kuntalaisten hiilineutraaleja ratkaisuja kiinteistöjen energian tuottamisessa ja kaupungin omissa rakennuksissa. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi CO2 päästöihin pitkällä tähtäimellä. Kaupungin palveluautojen sähköistämisellä ja kävely- sekä pyöräteiden lisäämisellä. Suurin potentiaali päästöjen vähentämisessä Kauniaisissa on rakennusten lämmityksessä, niiden energiatehokkuutta pitää parantaa ja tukea.

7. Yrittäjille kaavoitetaan kohtuuhintaisia toimitiloja ja kaupunki osoittaa esimerkkiä hankinnoissaan ottamalla oman kaupungin yrittäjät mukaan kilpailutuksessa.

8. Kauniaisten Kokoomus on puolue, joka ensisijaisesti katsoo kuntalaisten etua päätöksissään. Olemme kestävän kehityksen sekä kestävän taloudellisen kehityksen puolue. Pidetään Kauniainen edelleen maailman onnellisimpana paikkana asua ja elää. ONNELLINEN KAUNIAINEN, LYCKLIGA GRANKULLA!

9. Onnellinen Kauniainen, https://www.kauniaistenkokoomus.fi/kuntavaalit-2021/vaaliohjelma/

KD

1. Lapsiperheiden arjen kysymykset.

2. Terveyskeskuspalvelut tulee saada säilymään Kauniaisissa. Kotihoidontuen tukeminen ja turvallisen arjen toteutuminen Kauniaisten asukkaille ovat keskeisiä asioita.

3. Suhtaudumme niihin positiivisesti. Vanhan rakennuksen korjaaminen ei enää kannata ja noin keskeisen paikan merkitys on kaupungille tärkeää sekä taloudellisesti että imagollisesti. On uskallettava edetä asiassa.

4. Suurimpia investointeja tulevat olemaan kaksi peruskorjausta, Nuorisotalo, arvio 10 milj. €:a vuosina 2021–2022 ja Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi, arvio noin 11 milj. €:a vuosina 2021–2025.

5. Kaikista päällekkäisistä hallinnollisista toiminnoista. Konsulttien runsaasta käytöstä. Kieliryhmien tiukasta erillisyydestä. Investoinneista, joita ei ole ehdottoman pakko toteuttaa.

6. Ostamme mahdollisimman paljon lähialueen ruokatuotantoa kouluihin, tuemme puurakentamista ja kiinteistöjen energiatehokkuuden tukeminen.

7. Kunnan hankinnoissa tulee aina arvioida se, mitä voimme hankkia oman alueen yrittäjiltä, hankintalain antamissa puitteissa. Kaupungin ja yrittäjien tiivis yhteistyö.

8. Koska toimimme sellaisten arvojen pohjalta, jotka ovat tuoneet kansallemme sivistyksen ja yksilön arvostuksen.

9. Tällaista ”manifestia” ei ole ainakaan vielä tehty.

Perussuomalaiset / Sannfinländarna

1. Kauniaisten taloutta on tervehdytettävä veroprosentin ylenmääräisen korottamisen sijaan. Päätöksenteon tulee perustua kattaviin laskelmiin ja enimmäisbudjetteihin. Hankintojen ja hankkeiden tarpeellisuuteen sekä tasapuolisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

2. Pyrkiä vaikuttamaan siihen, että sosiaali- ja terveyskeskuspalvelut säilyvät Kauniaisissa sekä kuntalaiset saavat mahdollisimman hyvää sote-palvelua. Kuntalaisten terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia on tuettava mahdollisimman yksilöllisesti ja ennaltaehkäisevästi.

3. Kaavoituksessa on huomioitava Kauniaisten säilyminen luonnonläheisenä ja puistomaisena kaupunkina sekä siinä on huomioitava kuntalaisten näkemykset.

4. Koulurakennusten ja nuorisotalon peruskorjaukset.

5. Kaupunki voi esim. luopua tarpeettomista kiinteistöistä, vähentää byrokratiaa ja kaksikielisyydestä johtuvaa kunnan toimintojen päällekkäisyyttä sekä muutoin tehostaa organisaatioiden toimintaa ja pienentää kustannuksia.

6. Hankinnoissa tulee ottaa huomioon hankintojen ympäristönäkökohdat / hiilijalanjälki sekä suosia kotimaisia tuotteita.

7. Kaupungin, sen virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyö alueen yrittäjien kanssa. Kaavoitusratkaisuissa on turvattava lähipalveluiden saatavuus sekä yritysten toimintamahdollisuudet. Hankintapäätöksissä tulee huomioida paikallisuus.

8. Perussuomalaiset puolustavat kuntalaisten perusoikeuksia mahdollisimman kustannustehokkaasti: Oikeus asumiseen, terveydenhoitoon, työhön ja turvallisuuteen. Perussuomalaiset puolustavat erityisesti kuntalaisia, jotka eivät itse kykene huolehtimaan eduistaan ns. pienen ihmisen asialla. Tärkeimpänä on kuntalaisten asioiden hoito parhaalla mahdollisella tavalla eikä politiikan ajaminen. Perussuomalaisten ehdokkailla on laaja-alaista tietotaitoa ja kokemusta kunnassa esillä olevista ja päätettävistä asioista.

9. Kauniaisten perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2021: https://kauniainen.perussuomalaiset.fi/kuntavaaliohjelma-2021/

SDP

1. Kaavamuutoksilla ei saa muuttaa pientaloalueita kerrostaloalueiksi.

2. Päätetään, että terveyskeskus ja Villa Breda muutetaan täyden lähipalvelun sotekeskukseksi.

3. Asiasta päätettäessä on otettava huomioon kuntalaisten mielipiteet.

4. Mäntymäen koulun lisärakennus kadun toisella puolella. Väkiluku ja lasten määrä kasvavat.

5. Kuntaveroastetta tulee voida tarkastella vaihtoehtona velan otolle.

6. Kaupunki voi edelleen edistää joukkoliikennettä ja pyöräilyä. Kaupungilla on velvollisuus pitää asukkaat tietoisina sekä uhkista että mahdollisuuksista.

7. Ostokäyttäytymiseen ja paikallispalvelujen suosimiseen on vaikutettava pitkäjännitteisesti.

8. Haluamme varmistaa, että tärkeät lähipalvelumme säilyvät kunnallisina palveluina.

9. Katso Facebook Granin Demarit.

SFP / RKP

1. Tärkein kysymys tulevan valtuustokauden aikana on kunnan talouden hoitaminen niin, että meillä myös tulevaisuudessa ovat valtakunnan parhaat päiväkodit ja koulut sekä sosiaali- ja terveydenhoito, joka tarjoaa asukkaillemme heidän tarvitsemansa hoidon ja huolenpidon.

2. Voimme vankistaa omaa terveyskeskustamme hyvällä yhteistyöllä Espoon kanssa, ja hyödyntää niitä hyviä ja suoria yhteyksiä, joita RKP:llä on hallituspuolueena. Juuri tällä erää, kun valmistellaan sote-uudistusta, on tärkeää, että Kauniaisten ääni kuuluu maan hallituksessa. Valtuusto voi panostaa kauniaislaisten hyvinvointiin sekä ennalta ehkäiseviin toimiin. Tuo osa jää kuntien osalle. (Tämä edellyttää yhteistyötä erilaisten toimijoitten ja alojen kanssa. Yhdistysten osa on tärkeä.)

3. Kaupungintalokortteli on koko kaupungin keskeisin tontti. Siksi haluamme, että kaupunkilaiset saavat ottaa kantaa tehtyyn suunnitelmaan neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä maakuntavaalien yhteydessä vuonna 2022.

4. Nuorisotalo, ruotsinkielisen koulukeskuksen julkisivu ja Kasavuoren koulukeskus ovat suurimmat ja tärkeimmät investoinnit neljän seuraavan vuoden aikana. Päiväkodit, koulut ja kirjasto myös vaativat jatkuvaa huolenpitoa, jotta pystymme tarjoamaan tarkoituksenmukaisia ja hyväkuntoisia rakennuksia asukkaillemme.

5. Voisi olla järkevää siirtää kaupunkiradan toteuttamista tuonnemmaksi, kunnes tiedämme miten pandemia vaikuttaa työmatkaliikenteen tarpeisiin tulevaisuudessa.

6. Meidän pitää suosia ilmastoälykkäitä ratkaisuja suunnittelussa ja rakentamisessa. Tämä pitää näkyä tulevissa kaavoissa selvempinä kaavamääräyksinä. Panostamme kevyenliikenteen väyliin ja sujuvaan julkiseen liikenteeseen. Kunnan asukkaille annetaan aktiivisempi rooli ilmastotyössä.

7. Yrityksille tarjotaan niin hyviä toimintaedellytyksiä kuin on mahdollista hyvän suunnittelun ja hyvän yhteistyön avulla kaupungin ja yritysten kesken.

8. Jos haluat säilyttää Kauniaisten huvilakaupunkina, jossa kaikki voivat viihtyä, missä lapsemme voivat käydä koulua omalla äidinkielellään ja missä asukkaat saavat hyviä lähipalveluja, hyvää hoivaa ja huolenpitoa, äänestä RKP:tä.

9. http://www.sfpgrankulla.fi/wp-content/ uploads/2021/03/Vaaliohjelma-2021.pdf

Vihreät / De Gröna

1. Kaupunkiympäristön lisäksi haluamme erityisesti keskittyä nuorten hyvinvointiin panostamalla nuorisotyöhön ja parantamalla mm. matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta.

2. Kaupungin tulee ennakoivasti panostaa terveyskeskuksensa tasoon ja kilpailukykyyn, mitä olemme jo pitkään peräänkuuluttaneetkin. Näin sillä on hyvät mahdollisuudet säilyä myös mahdollisen hyvinvointialueen alaisuudessa.

3. Viihtyisä ja vihreä kaupunkikuva on meille erityisen tärkeä asia. Suhtaudumme nykyisiin suunnitelmiin vähintäänkin kriittisesti.

4. Suomenkielinen peruskoulu tarvitsee lisää tilaa. Tilakysymysten ratkaiseminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja.

5. Kovin suuria säästöjä ei ole realistista saavuttaa tinkimättä palveluiden laadusta. Jos vaakakupissa on laadukkaat palvelut tai veroäyrin korotus, kallistumme pienen korotuksen kannalle.

6. Toteutetaan sovitut päästöjä vähentävät suunnitelmat aikataulussaan. Kaupungin tulisi myös nopeuttaa energiatehokkuusinvestointeja kiinteistöissään. Nämä ovat myös taloudellisesti kannattavia toimenpiteitä. Kauniaisten tulee pyrkiä HINKU-kunnaksi.

7. Parhaiten tuemme yrittäjiä edistämällä kaupungin vetovoimaa paikkana, jossa viihdytään, Kaupunkiradalla ja jo toteutuneella HSL:n lippu-uudistuksella on tässä merkittävä roolinsa.

8. Olemme johdonmukaisesti ympäristön puolia pitävä puolue, jonka arvomaailmaa ei joudu arvuuttelemaan.

9. Vaaliohjelmamme löytyy osoitteesta: kauniaistenvihreat.fi

KÄÄNNÖS/ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ, JUHANI HEIKKILÄ

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *