| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Kommunalvalet närmar sig, vad anser partierna?

Kaunis Grani har bett partierna om svar på aktuella frågor inför valet. Svaren nedan.

Här frågorna:

1. Vad är den viktigaste frågan under kommande fullmäktigeperiod?

2. Vad kan fullmäktige göra för hälso- och socialvården i ett skede då vårdreformen går i mål?

3. Hur ställer ni er till det planerade stadshuskvarteret?

4. Vad kommer att vara fullmäktigeperiodens viktigaste investering (om stadsbanan inte räknas) och varför?

5. Vad skulle ni vara villiga att avstå ifrån i ett kommande ekonomiskt utmanande läge?

6. Klimatet debatteras livligt. Vad kan Grankulla göra för klimatet under nästa valperiod?

7. Hur ska man se till att företagarna i Grankulla klarar sig?

8. Varför ska man rösta på ert parti?

9. Har ni ett ”manifest” eller program för Grankullas del?

Och här svaren:

Avoin Puolue / Öppna Partiet

1. Stadens ekonomi, utmaningar med klimatförändringen och de olika generationernas välmåga i Grankulla på kort och lång sikt.

2. Säkra att hälso- och socialvården i Grankulla fungerar genom att tillämpa den bästa praxisen i branschen även efter att social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft. Grankulla skulle alldeles väl kunna vara en föregångare i att lönsamt utveckla hälsovårdstjänsternas kvalitet.

3. Positivt, men tidpunkten för när de förverkligas ska övervägas noga med tanke på ekonomin och budgeten. Vi behöver familjebostäder av olika storlek och tillräckligt med daghemsplatser.

4. Vi har ingen kristallkula så vi vill inte gissa.

5. Stadens planteringar och juldekorationer skulle vid behov kunna minskas. Överlappande verksamheter och onödig byråkrati ska slopas. Vid behov kan tidpunkten för investeringar ändras.

6. Vi vill upprätthålla Grankulla som trädgårdsstad. Uppvärmningskostnaderna per invånare är höga jämfört med andra städer. Jordvärme bör gynnas. Detaljplanen skulle kunna ändras så att vi kan bevilja rätt för exempelvis ägare till stora tomter och villor att ändra sin bostad så att en del av den skulle kunna säljas till nya boende.

7. Efterfrågan på företagarnas tjänster ökar när vi låter staden växa behärskat.

8. Vi avhåller oss från traditionell partipolitik där partiets ledning dikterar partimedlemmarnas beslut. Öppna Partiet utgår i sina beslut från vetenskap och fakta samt bästa praxis. Vi vill också utvärdera exempel på lösningar som fungerar utomlands och tillämpa dem i Grankulla.

9. Nej.

Keskusta / Centern

1. Centern tycker att det viktigaste är att förbereda sig för en ny era då social- och hälsovårdstjänster inte mer är på kommunens ansvar. Resurserna bör riktas på de faktorer som tryggar Grankullas livskraft och tjänster.

2. Social- och hälsovårdstjänsterna bibehålls som högklassiga och mångsidiga närtjänster i Grankulla genom att sätta de existerande tjänsterna i skick. Främjandet av hälsa och välmående fortsätter vara stadens uppgift och det behövs planer för de konkreta åtgärderna. Hälsovårdscentralen i skick, se www.keskusta.fi/uusimaa/kauniainen.

3. Stadshuskvarteret planeras för offentligt byggande som en helhet som främjar stadsbornas och företagarnas intressen. I all planering tar man hänsyn till stadens livs- och attraktionskraft samt tjänster.

4. Stadshusets sanering. Om det inte går att sanera bygger man i dess ställe ett kombinerat ekologiskt stadshus och kulturcentrum, ett allaktivitetshus i trä i grön omgivning.

5. Dubbla funktioner kartläggs och läggs ner. I första hand fastighetsunderhåll och -reparation istället för att riva och bygga nytt.

6. Ekologi och miljöperspektivet ska tas i beaktande i all budgetering och planering samt i allt förverkligande. För elever, ungdomar och företag skulle man kunna betona den gröna omställningen genom tävlingar eller projekt. Att avvärja klimatförändringen innebär att var och en måste bär ansvar för det de själva gör.

7. Staden borde ha företagsombudsmannatjänster och utrymmen för småföretag och uppstartsföretag. Under fullmäktigeperioden bör ett aktuellt företagar- och näringsprogram göras upp.

8. Centern bidrar med nytt perspektiv i beslutsfattandet. Genom mångsidig utredning av ärendena, konstruktiv diskussion och samförstånd kan ett livskraftigt Grankulla byggas upp. Det är gott att bo i en trivsam och trygg parkstad, att gå i skola, ha hobbyer och jobba.

9. Temat för Centern i Grankulla är Livskraftigt Grankulla Vårt kommunalvalsprogram: www.keskusta.fi/uusimaa/ kauniainen

Kokoomus / Samlingspartiet

1. Att social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter vara närtjänster för Grankullaborna, d.v.s. att dagens tjänster fortsätter i staden.

2. Att behålla social- och hälsovårdstjänsterna i staden genom förhandlingar med Esbo och andra kommuner i Västra Nyland. Grankulla kan betona i förhandlingarna att vi har en bra beredskap att ge tjänster på svenska och vid behov även på andra språk.

3. Partierna kom 2016 överens om målet för planeringen av kvarteret, men uppgörelserna har glömts bort ju längre tid det tagit. Samlingspartiets mål är en trädgårdsstad med ett levande och livskraftigt centrum. Med bra planering uppnås det här. Samlingspartiet i Grankulla hoppas på att komma till samförstånd om kvarterets planering med de övriga beslutsfattarna.

4. Det finskspråkiga lågstadiets tillbyggnad och nybygget av Kasabergsskolans A-flygel. Antalet finskspråkiga elever ökar hela tiden och Mäntymäkiskolan kan inte mer utvidgas på sin tomt.

5. Stadsbanan ger inget mervärde till Grankulla annat än genom att stationsområdena rustas upp och de måste rustas upp ändå. Grankulla skulle kunna avstå från sina onödiga fastigheter. Antalet utskott skulle kunna minskas och tjänstemannakåren bantas ner.

6. Genom att stödja koldioxidneutrala lösningar på energiproduktion för stadsbornas fastigheter och också stadens egna fastigheter Man kan genom planering påverka CO2- utsläppen betydligt på lång sikt. Att byta ut stadens servicefordon till eldrivna fordon samt mer gång- och cykelvägar. Den största nedskärningspotentialen vad gäller utsläpp i Grankulla finns i uppvärmningen av fastigheterna. Deras energieffektivitet bör effektiveras och stödjas.

7. För företagarna planeras lokaler till rimligt pris och staden visar exempel genom att i sina anskaffningar ta med stadens företagare i konkurrensutsättningen.

8. Samlingspartiet i Grankulla är ett parti som i första hand ser till stadsbornas intressen i beslutsfattandet. Vi är partiet för hållbar utveckling och hållbar ekonomisk utveckling. Vi ser till att Grankulla fortsätter vara världens lyckligaste ställe att bo och leva på. ONNELLINEN KAUNIAINEN, LYCKLIGA GRANKULLA!

9. Lyckliga Grankulla, länk https://www.kauniaistenkokoomus.fi/kuntavaalit-2021/vaaliohjelma/

KD

1. Frågor som gäller barnfamiljernas vardag.

2. Hälsotjänsterna måste stanna i Grankulla. Centrala frågor för Grankullaborna är att stödja hemvårdsstödet och en trygg vardag.

3. Vi förhåller oss positivt till dem. Det lönar sig inte mer att sanera den gamla byggnaden och betydelsen för staden av en så central plats är viktigt både ekonomiskt och imagemässigt. Man måste våga gå vidare i ärendet.

4. De största investeringarna blir två grundreparationer, Ungdomsgården uppskattningsvis 10 milj. € åren 2021–2022 och Kasabergsskolans A-flygel, uppskattningsvis 11 milj. € åren 2021–2025.

5. All överlappande administration. Stor konsultanvändning. Strikt avskildhet mellan språkgrupperna. Investeringar som inte är absolut nödvändiga.

6. Vi köper så mycket som möjligt närproducerade livsmedel till skolorna, stödjer byggande i trä och energieffektivitet i fastigheter.

7. I kommunens anskaffningar bör vi inom ramen för upphandlingslagen alltid avgöra hur vi kan gynna företagare i det egna området. Tajt samarbete mellan staden och företagarna.

8. Eftersom vi agerar efter sådana värden som bidragit till vårt folks bildning och uppskattning av individen.

9. Ett sådant här “manifest” har inte tills vidare gjorts upp.

Perussuomalaiset / Sannfinländarna

1. Stadens ekonomi bör stabiliseras istället för att höja skattesatsen överdrivet mycket. Beslutsfattandet bör utgå från heltäckande kalkyler och maxbudgeter. Man bör fästa mer uppmärksamhet vid om anskaffningar och projekt verkligen behövs och om de är jämlika.

2. Försöka påverka att social- och hälsovårdstjänsterna stannar i Grankulla och att stadsborna får så bra tjänster som möjligt. Stadsborna bör få så individuellt och preventivt stöd som möjligt för välmående och hälsosamma levnadsvanor.

3. I planeringen bör man ta i beaktande att Grankulla fortsätter vara en naturnära och parklik stad, samt att man tar hänsyn till invånarnas åsikter om det.

4. Skolbyggnader och grundreparationen av ungdomsgården.

5. Staden kan t.ex. avstå från obehövliga fastigheter, minska byråkratin och dubbla kommunala verksamheter, som beror på tvåspråkigheten, och även i övrigt effektivera organisationernas verksamhet och minska utgifterna.

6. I anskaffningarna bör man beakta miljökonsekvenser/koldioxidavtryck och gynna inhemska produkter.

7. Samarbete mellan staden, tjänstemännen, de förtroendevalda och områdets företagare. I planeringen bör tryggas tillgången till närtjänster och företagens verksamhetsförutsättningar. Den lokala anknytningen bör gynnas i anskaffningar.

8. Sannfinländarna försvarar stadsbornas grundrättigheter så kostnadseffektivt som möjligt: Rätt till bostad, hälsovård, arbete och trygghet. Sannfinländarna försvarar särskilt de stadsbor som inte själv kan sörja för sina intressen, den s.k. lilla människans intressen. Det viktigaste är att ta hand om stadsbornas ärenden på bästa möjliga sätt, inte att driva politik. Sannfinländarnas kandidater har kompetens på bred front och erfarenhet av aktuella frågor i staden.

9. Kommunvalsprogrammet för Sannfinländarna i Grankulla 2021: https://kauniainen.perussuomalaiset.fi/kuntavaaliohjelma-2021/

SDP

1. Småhusområden får inte ändras till höghusområden genom planändringar.

2. Man beslutar att hälsovårdscentralen och Villa Breda blir en social- och hälsocentral med fullständiga närtjänster.

3. Kommuninvånarnas åsikter ska tas i beaktande när beslut fattas om det.

4. Mäntymäkiskolans tillbyggnad på andra sidan gatan. Befolkningsmängden och antalet barn ökar.

5. Den kommunala skattesatsen bör kunna granskas som alternativ till att ta mer lån.

6. Staden kan ytterligare gynna kollektivtrafik och cykling. Staden har en plikt att hålla kommuninvånarna medvetna om både hot och möjligheter.

7. Långsiktigt påverka köpbeteende och gynnande av lokala tjänster.

8. Vi vill försäkra oss om att våra viktiga tjänster fortsätter vara kommunala.

9. Se Granin Demarit på Facebook.

SFP / RKP

1. Den viktigaste frågan under den kommande fullmäktigeperiod blir att sköta om stadens ekonomi så att vi också i fortsättningen kan upprätthålla landets bästa daghem och skolor samt en social- och hälsovård där våra invånare får den vård och omsorg de behöver.

2. Vi kan stärka vår egen hälsocentral genom ett gott samarbete med Esbo och utnyttja de goda och direkta kontakterna som SFP som ett regeringsparti har. Just i detta skede, då social- och hälsovårdsreformen bereds, är det viktigt att Grankullas röst hörs i landets regering. Fullmäktige kan göra satsningar på Grankullabornas välbefinnande samt på preventiva åtgärder. Den delen blir kvar i kommunerna. (Det här kräver samarbete mellan olika sektorer och aktörer. Föreningarnas roll är viktig.)

3. Stadshuskvarteret är den mest centrala tomten i hela staden. Därför vill vi att stadsborna får ta ställning till den utformade planen via en rådgivande folkomröstning i samband med landskapsvalet 2022.

4. Ungdomsgården, Svenska skolcentrets fasad och Kasabergets skolcentrum kommer att vara de största och viktigaste investeringarna under de kommande fyra åren. Daghemmen, skolorna och biblioteket kräver också ständigt underhåll för att vi ska kunna erbjuda ändamålsenliga och friska byggnader för våra invånare.

5. Förverkligandet av stadsbanan skulle vara förnuftigt att skjuta upp tills vi vet hur pandemin påverkar pendlingsbehovet i framtiden.

6. Vi måste gynna klimatsmarta lösningar i planering och byggande. Det här ska synas i våra kommande detaljplaner, genom tydligare planbestämmelser. Vi vill satsa på lättrafikleder och en smidig kollektivtrafik. Kommuninvånarna ska få en aktivare roll i klimatarbetet.

7. Företagarna ska erbjudas så goda verksamhetsförutsättningar som möjligt, genom god planering och ett gott samarbete mellan staden och företagen.

8. Vill du bibehålla Grankulla som en villastad där alla kan trivas, där våra barn får gå i dagis och skola på sitt eget modersmål och där invånarna får en god närservice, vård och omsorg ska du rösta på SFP.

9. http://www.sfpgrankulla.fi/wp-content/ uploads/2021/03/Valprogram-2021.pdf

Vihreät / De Gröna

1. Vi vill fokusera såväl på stadsmiljön som speciellt på ungdomarnas välmående genom att satsa på ungdomsarbete och förbättra bl.a. tillgängligheten till mentalvårdstjänster med låg tröskel.

2. Staden bör satsa preventivt på hälsocentralens kvalitet och konkurrenskraft, vilket vi redan länge efterlyst. På det viset har den en bra chans att bevaras även underställd ett eventuellt välfärdsområde.

3. En trivsam och grön stadsbild är särskilt viktig för oss. Vi förhåller oss minst sagt kritiskt till de nuvarande planerna.

4. Den finskspråkiga grundskolan behöver mer utrymmen. Att lösa det kommer att kräva betydande investeringar.

5. Det går inte att uppnå så stora inbesparingar utan att tumma på tjänsternas kvalitet. Om det i vågskålen finns högklassiga tjänster eller en höjning av skatteöret är vi för en liten höjning.

6. De överenskomna planerna för utsläppsminskningar ska genomföras enligt given tidtabell. Staden bör också sätta fart på investeringar i energieffektivitet i sina egna fastigheter. De är också ekonomiskt lönsamma åtgärder. Grankulla bör sträva efter att bli en HINKU-kommun.

7. Bäst stöder vi företagare genom att främja stadens dragningskraft som en plats där man trivs. Stadsbanan och kollektivtrafikens redan genomförda biljettreform spelar en stor roll här.

8. Vi är ett parti som konsekvent står på miljöns sida och vars värden man inte behöver fundera på.

9. Vårt valprogram finns på adressen: kauniaistenvihreat.fi

KÄÄNNÖS/ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ, JUHANI HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *