Aluevaalit logot
| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Mitä puolueet Kauniaisissa ajattelevat aluevaaleista?

Aluevaalit lähestyvät. Kaunis Grani on koonnut seitsemän kysymystä puolueille, jotka asettavat ehdokkaita Kauniaisissa. Hyvinvointialueiden valtuustot valitaan vaaleissa 23. tammikuuta 2022. Tässä vastaukset, jotka ovat saapuneet toimitukseen määräaikaan mennessä.

Tässä ovat kysymykset:
1. Kauniainen saa arviolta yhdestä kahteen edustajaa hyvinvointialueen vaaleissa. Miten Kauniaisten ääni kuuluu hyvinvointialueen valtuustossa, kun koko alue muodostaa yhden vaalipiirin?
2. Valtiotieteessä puhutaan strategisesta äänestämisestä. Esimerkiksi niin että yhteistyötä korostetaan yli puoluerajojen nostamalla esiin kärkiehdokkaita. Voitteko kuvitella, että työskentelette Kauniaisissa yli puoluerajojen ennen ja jälkeen vaalien, ja jos niin, millä tavalla?
3. Mitkä ovat tärkeimmät kysymykset, joita teidän puolueenne haluaa ajaa?
4. Mikä uudistuksessa on pahinta Kauniaisten osalta?
5. Mikä uudistuksessa on parasta kaupungin kannalta?
6. Miksi pitää äänestää teidän puoluettanne?
7. Mikä on teidän viestinne kauniaislaisille ennen vaalia?

Ruotsalainen kansanpuolue RKP
1. Jokaisen valitun aluevaltuutetun tulee luonnollisesti työskennellä koko alueen parhaaksi, mutta toki oman kunnan edustaja tuntee parhaiten alueensa haasteet ja on helposti lähestyttävä asukkaille.

2. Meillä on vahvoja ehdokkaita nimettyinä, mutta varmasti ennen ja jälkeen vaalien tulee Kauniaisten etu olemaan yhteinen nimittäjä yli puoluerajojen.

3. Kauniaisten terveyskeskus tulee olemaan yksi hyvinvointialueen kaksikielisistä palvelupisteistä. Haluamme taata hyvää ja toimivaa hoivaa ja hoitoa omalla äidinkielellä kaikille alueen asukkaille. Haluamme työskennellä sen eteen, että lähipalvelut säilyvät erityisesti senioreille ja lapsiperheille.

4. Uudistuksen rahoitusmalli koittelee Kauniaisia lujasti, sillä menetämme enemmän veroäyrejä kun hoidon tuottaminen on meille tähän asti maksanut. Tämä tarkoittaa sitä, että meistä tulee vahvasti riippuvaisia valtionosuuksista tulevaisuudessa.

5. Taloudellisesta näkökulmasta taloussuunnitelmien tekeminen yksinkertaistuu, sillä hoitokustannukset ovat olleet vaikeasti ennustettavissa. Kauniaisten asukkaat pääsevät osalliseksi suurempaa asiantuntijaorganisaatiota, joka on monipuolisempi ja vähemmän haavoittuva.

6. RKP ajaa kaikkien kauniaislaisten etuja ja pitää huolen siitä, että uudistus ajetaan läpi positiivisessa hengessä. Mikään muu puolue ei valvo ruotsinkielisten palvelujen toteutumista käytännössä.

7. Ensimmäiset aluevaalit ovat ne tärkeimmät, sillä niissä määritellään toimintaperiaatteet ja linjaukset. Jos olet kiinnostunut siitä, millaista hoitoa tulet saamaan tulevaisuudessa, ÄÄNESTÄ!

Kokoomus
1. Meidän tulee pyrkiä tekemään yhteistyötä muiden valtuutettujen kanssa. Kokoomus tavoittelee suurimman puolueen asemaa ja sen saavuttaminen antaa meille mahdollisuuden tuoda Kauniaisten tarpeet ja omat näkemyksemme esille ei vain puoleen näkökulmasta vaan myös Kauniaisten puolesta.

2. Meillä on Kauniaisissa pitkät perinteet toiminnasta yli puoluerajojen. Kokoomukselle on tärkeätä, että Kauniaisissa säilyy sote-toiminnot lähipalveluna. Uskomme, että saamme jopa parannettua yhteistyötämme eri puolueiden kesken yhteisen edun vuoksi.

3. Haluamme, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kaikilla asukkailla on mahdollisuus saada sote-lähipalvelut joustavasti tarpeisiinsa. Kela-korvauksia tulee korottaa ja yksityistä sekä kolmatta sektoria pitää voida hyödyntää sote- ja hoivapalveluissa. Laajennetut palvelusetelit on otettava käyttöön nopeuttamaan hoitoon pääsyä. Omaishoidon tukea on lisättävä.
Koulupsykologien ja terveydenhoitajien tulee toimia koulujen yhteydessä edelleen. Ennalta ehkäisevään hoitoon panostaminen on tärkeää mm. Kokoomuksen ajamalla terapiatakuulla. Sanomme myös EI maakuntaverolle.

4. Meillä on hyvin toimiva terveyskeskus ja ikäihmisten hoiva mahdollistetaan pitkään kotihoitona. Jos nämä menetetään on se huomattava huononnus nykyhetkeen. Lisäksi menetämme ”uudistuksessa” 16 milj. euroa enemmän mitä käytämme tällä hetkellä sotepalveluiden tuottamiseen. Valtionosuuden pitäisi korvata tämä summa kaupungille, että voisimme ylläpitää muut palvelut nykyisellä hyvällä tasolla. Lisäksi Kauniainen joutuu verontasauksen kautta rahoittamaan muiden kuntien sotepalveluita.

5. Emme löydä uudistuksessa mitään erityistä hyvää kaupungin kannalta. Kokoomus tekee työtä sen eteen, että uudistuksessa yhteistyötä ja prosesseja kehitetään niin, että tulevaisuudessa myös Kauniaisten palvelut voivat parantua, vaikka ne ovat nyt jo hyvällä tasolla.

6. Kokoomus on alueella suurin puolue ja tulee vaikuttamaan siihen, että tämä puolueemme näkemyksen mukainen huono sote-ratkaisu, ei aiheuta heikennystä nykyiseen kuntapohjaiseen sote-malliin. Kokoomus pyrkii lähipalveluiden säilymiseen sekä palveluiden tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen saatavuuteen sekä haluaa olla varmistamassa, että toimiva yhteistyö syntyy julkisen ja yksityisen sektorin välille. Työympäristön tulee olla viihtyisä ja työntekijöiden asiantuntijuutta korostava ja arvostava. Uudistus olisi pitänyt tehdä kuntien ja nykyään toimivien kuntayhtymien ja yksityisten terveyspalveluiden sekä kolmannen sektorin hoiva-alan tuottajien pohjalta. Kokoomus ei kannata uuden “hallintohimmelin” toteutusta eikä raskasta velkaantumisen linjaa. Katso kohta 3., Google: Kokoomus.fi aluevaaliohjelma

7. Nyt on oltava erityisen aktiivinen ja äänestää kauniaislaiseen tapaan vilkkaasti. Laskelmallisesti parhaassa tapauksessa Kauniainen voi saada kaksi edustajaa aluevaltuustoon, mutta se edellyttää aktiivista äänestämistä. Vaikka edustajamme eivät valtuustoon asti yltäisikään, niin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella tulee olemaan lautakuntia ja jaostoja, joissa valmistellaan asiat aluevaltuuston päätettäväksi. Osittain nämä elimet tekevät myös itsenäisiä päätöksiä. Tärkeä jaos on erityisesti se, jossa valmistellaan terveysasemien sijainnit Länsi-Uudellamaalla.

Vihreät
1. Aluevaltuuston lisäksi alueella toimii lautakuntia, jonne valitaan ehdolla olleita henkilöitä edustamaan eri ryhmiä. Kauniaisten ääni pääsee siis kuuluviin eri valmistelevissa toimielimissä varsinaisen aluevaltuuston lisäksi.

2. Aivan varmasti Kauniaisissa tehdään yhteistyötä yli puoluerajojen aluevaltuustossa. Monet ehdokkaat ovat mukana myös kaupunginvaltuustossa, joten tunnemme toisemme ja käymme aktiivista vuoropuhelua.

3. Hyvinvointi- ja terveyspalveluja on tarjottava oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden on palveltava ihan kaikkia – på svenska, suomeksi ja muillakin kielillä. Palveluiden tulee olla saavutettavissa kaikille käyttäjäryhmille myös jalan, pyörällä ja julkisilla.

4. Uudistuksen suuruus ja ennalta arvaamattomuus, esim. lopullinen kuntakohtainen veroprosenttileikkaus ei ole vielä tiedossa.

5. Hoidon painopiste siirtyy ennaltaehkäisyyn, terveys-ja sosiaalipalvelut tulevat löytymään saman katon alta. Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi otetaan käyttöön. Henkilöstöpulasta on kantamassa vastuuta suurempi organisaatio.

6. Edistämme oikea-aikaisia palveluita oikeassa paikassa, vihreitä arvoja ja arjen sujuvuutta unohtamatta.

7. Äänestetään yhtä aktiivisesti kuin muissakin vaaleissa ja tehdään tästä isosta muutoksesta paras mahdollinen äänestämällä Kauniaisten vihreitä ehdokkaita!

Perussuomalaiset
1. Jokaisella valtuuston jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen päätökseen. Yksittäisen jäsenen hyvin perustelluilla kannanotoilla voi vaikuttaa valtuuston päätöksien sisältöön. Aluevaltuusto voi asettaa lisäksi lautakuntia. https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueen-johtaminen

2. Kauniaisten Perussuomalaiset tekevät yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa yli puoluerajojen pitämällä yhteyttä ja tekemällä yhteistyötä muiden puolueiden ja heidän jäsenien kanssa. Kauniaislaisten etu on pääasia.

3. Kauniaislaisten sote-palveluiden jatkuvuus on turvattava myös tulevaisuudessa. Kauniaislaisten tulee saada säilyttää oma terveysasema, sekä hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut myös jatkossa. https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti-

4. Kauniaislaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden taso voi heikentyä ja kustannustaso nousta. Kauniaisille jää vähemmän rahaa muihin palveluihin.

5. Uudistuksessa on vaikea nähdä selviä etuja verrattuna Kauniaisten nykytilanteeseen, mutta uudistus voi tuoda etuja joillekin kaupungeille.

6. Kauniaisten Perussuomalaiset tekevät työtä palveluiden säilyttämiseksi Kauniaisissa sekä palveluiden mahdollisimman hyvään laatuun. Meillä on hyvät ja kokeneet ehdokkaat tähän työhön.

7. Kyse on pitkällä tähtäimellä tärkeistä vaaleista ja merkittävästä muutoksesta koskien Kauniaista. Vain äänestämällä voi vaikuttaa. Käyttäkää äänioikeuttanne nyt!

SDP
1. Valtuutettu ei toimi kotikuntansa edunvalvojana vaan on Länsi-Uudenmaan ihmisten asialla. Pyrkimyksenä on optimoida hyvinvointialueen sote-järjestelmä (palvelujen yhtäläisen saatavuuden ja vaikuttavuuden jne suhteen) kuntakohtaisten järjestelmien sijasta. Toivottavasti se onnistuu niin, että alueen jokaisen kunnan asukkaiden palvelut paranevat veroastetta nostamatta. Kauniaisten asukkaiden ja sote-palvelujen käyttäjäsegmentti tarpeineen ja vaatimuksineen on hyvin hahmotettavissa aluevaltuuston päätöksenteossa. Vaikutamme SDP:n omien asiantuntijaryhmien kautta aluetasolla.

2. Kauniaisista olevat valtuutetut voivat vaikuttaa asioiden ajamisessa yhdessä ja samanlaisista paikkakunnista valittujen valtuutettujen kanssa. Yhteistyö järjestynee helpoimmin lähinnä niiden puolueiden edustajien kanssa, jotka ovat jo valtakunnan tasolla ja eduskunnassa kannattaneet toteutettavaa alueellista järjestelmää.

3. Tärkeimmät SDP:n ajamat asiat: kaikille asukkaille (asuinpaikasta, iästä ym. riippumatta) yhtäläiset, oikea-aikaiset, riittävät ja vaikuttavat palvelut. Järjestelmän pitää olla myös kustannustehokas. Kauniaisten terveyskeskuksesta yhdessä Villa Bredan kanssa pitää kehittää täyden palvelun sote-keskus, jossa jokaisella on omahoitaja ja -lääkäri ja josta saa myös usein tarvittavia erikoislääkäripalveluja.

4. Pahinta kauniaislaisille (paitsi työterveyshuollon käyttäjille) olisi, jos alueen sote-palvelujen saatavuudessa (esim. hoitoon pääsyssä ja hoidon jatkuvuudessa) tai laadussa on isoja ongelmia. Peruspalvelut pitää olla saatavissa läheltä ja oikea-aikaisesti. (Kauniainen joutunee nostamaan kuntaveroastetta, mutta siihen on useita syitä.)

5. Parasta olisi, että Kauniaisten terveyskeskuksesta yhdessä Villa Bredan kanssa kehitetään täyden palvelun sote-keskus omahoitaja- ja omalääkärimallin mukaan. Näin voidaan varmistaa myös kielelliset oikeudet. Ja että sairauksia ym ongelmia ennaltaehkäisevät palvelut ja ongelmia varhain korjaavat palvelut ovat riittäviä ja vaikuttavia, mikä vähentää kalliiden sote-palvelujen tarvetta.

6. SDP on aidosti toteuttamassa alueellista sote-järjestelmää – ilman piiloagendaa. Me Granin demarit esitimme selvästi ennen kuntavaaleja, että ”Kauniaisten terveyskeskus ja Villa Breda on muutettava täyden lähipalvelun sosiaali- ja terveyskeskukseksi”. Emme kannata lähipalvelujen keskittämistä isoihin sote-keskuksiin.

7. Arvosta julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa!

Keskusta
1. Aluevaltuustossa tehtävänä ei ole vain oman kunnan etujen ajaminen. Länsi-Uudenmaan alueelle tarvitaan hyvät sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palvelut. Asukkaat ja heidän tarpeensa ohjaavat uudistuksen toteutusta. Kauniaislaisen valtuutetun ääni kuuluu parhaiten, jos hän haluaa ja osaa toimia koko alueen valtuutettuna, on yhteistyökykyinen ja uudistushakuinen. Samalla hän tulee ajaneeksi myös kauniaislaisten etua. Esimerkiksi miten Kauniaisissa laaja-alainen sote-keskus voi palvella myös lähiasukkaita Espoon puolelta.

2. Avoin viestintä puolueiden tavoitteista on äänestäjille tärkeää. Äänestäjät kyllä osaavat tehdä niiden perusteella valintansa sekä Kauniaisissa että koko Länsi-Uudenmaan alueella. Keskusta pitää tärkeänä tehdä yhteistyötä, jotta kaikki voimavarat voidaan keskittää uudistuksen mahdollisimman hyvään toimeenpanoon.

3. Aluevaaleissa linjataan tulevaisuus jokaiselle tärkeistä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Keskusta haluaa turvata palveluverkon riittävän kattavina lähipalveluina nykyaikaisella tavalla. Palveluketjujen pitää olla sujuvia sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon että terveydenhoidon ja sosiaalihuollon välillä. Yksityissektorilla, järjestöillä, pienillä yrityksillä ja yksittäisillä palveluntuottajilla tulee olla aito mahdollisuus tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja. Elävä yhteys kuntiin on säilytettävä. Keskustan aluevaaliohjelma Länsi-Uudenmaan alueelle löytyy www.keskusta.fi/uusimaa/kauniainen.

4. Ennakkoluulot itse toiminnan onnistumisesta ja aiheellinenkin pelko taloudesta. Kyllä rikas ja onnellinen Kauniainen pärjää myös taloudellisesti, mutta uusia ratkaisuja tarvitaan.

5. Kauniaisten sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään edelleen laaja-alaiseksi Sote-keskukseksi niin että se palvelee myös lähialueita. Valmistelut on aloitettava heti koko henkilökunnan asiantuntemuksella. Kaupungin taloutta voidaan suunnitella uudella tavalla ja ennakoiden paremmin, kun suuri kuluerä, ja ennakoimattomat kulut, poistuu hyvinvointialueen vastuulle. Kaupungin perustehtävien merkitys korostuu.

6. Keskusta haluaa rakentaa tulevaisuutta. Turvataan sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelut lähipalveluina nykyaikaisella tavalla lähtökohtana alueen ihmisten tarpeet. Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, josta lähipalvelut saa sujuvasti ja nopeasti. Uuden aluevaltuuston on tärkein tehtävä on strateginen suunnittelu, miten toiminta, resurssit ja talous hallitaan. Siihen tarvitaan yhteistyökykyisiä ja monialaisia keskustalaisia päättäjiä.

7. Kannattaa katsoa kauas eteenpäin! Sote ei ole kerralla valmis. Siksi tarvitaan innostuneina kehittäjinä sekä työntekijöitä että päättäjiä ja yhteistyötä myös kuntien kanssa. Kyseessä on historialliset vaalit. Äänestäjällä on nyt mahdollisuus päättää tulevasta kehityssuunnasta!

ÖVERSÄTTNINGAR (SAMLINGSPARTIET, SANNFINLÄNDARNA, SDP, CENTERN):
PATRICIA HEIKKILÄ

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *