Aluevaalit logot
| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Vad tänker partierna i Grankulla om välfärdsområdesvalet?

Välfärdsområdetsvalet närmar sig och Kaunis Grani har ställt sju frågor till partierna som ställer upp kandidater i Grankulla. Välfärdsområdets fullmäktige väljs vid valet den 23.1 nästa år. Här svaren som sänts till redaktion inom den givna tidsramen.

Här är frågorna:
1. Grankulla kan uppskattningsvis få en till två invalda i välfärdsområdesvalet. Hur ska Grankullas röst bli hörd i välfärdsområdets fullmäktige då hela regionen är en valkrets?
2. Inom statskunskapen talar man om strategiskt röstande, t.ex. att man över partigränserna satsar på att föra fram vissa toppkandidater. Kan ni tänka er att jobba över partigränserna i Grankulla inför och efter valet och i så fall på vilket sätt?
3. Vilka är de viktigaste frågorna ert parti vill driva?
4. Vad är det sämsta med reformen för Grankullas del?
5. Vad är det bästa med reformen för staden?
6. Varför ska man rösta på ert parti?
7. Vilket är ert budskap till Grankullaborna inför valet?

Svenska folkpartiet SFP
1. Varje invald fullmäktigeledamot ska naturligtvis arbeta för hela välfärdsområdets bästa, men det är klart att en ledamot från den egna kommunen bäst känner till ortens utmaningar och är lättare för invånarna att ta kontakt med.

2. Vi har starka namn som kandidater, men både inför och efter valet är bevakandet av Grankullas intressen säkert den gemensamma nämnaren över partigränserna. Utan samarbete blir det inga resultat.

3. Grankulla hälsocentral blir en av välfärdsområdets tvåspråkiga servicepunkter. Vi vill garantera en god och fungerande vård och omsorg på eget modersmål för alla invånare i välfärdsområdet. Vi vill jobba för bevarandet av närservicen i vardagen för speciellt seniorer och barnfamiljer.

4. Reformens finansieringsmodell slår hårt mot Grankulla då vi förlorar mer i skatteören än vad vården kostat oss hittills. Det betyder att vi blir starkt beroende av statsandelar i framtiden.

5. Finansiellt sett blir uppgörandet av ekonomiplaner enklare då de svårt förutsägbara vårdkostnaderna inte längre ingår i budgeten. Grankullaborna får ta del av en service med mer expertis och mindre sårbarhet som en större och mångsidigare organisation ger.

6. SFP driver Grankullabornas intressen och påverkar reformens genomdrivande i en positiv anda. Inget annat parti bevakar att servicen på svenska fungerar också i praktiken och att de svenskspråkiga särbehoven beaktas.

7. Det första områdesvalet är det viktigaste då riktlinjerna för verksamheten dras upp, så om du är intresserad av hurdan vård du får i framtiden och var den ges är det enda sättet att påverka genom att RÖSTA!

Samlingspartiet
1. Vi bör sträva efter samarbete med andra fullmäktigeledamöter. Samlingspartiet strävar efter att bli det största partiet. Uppnår vi det ger det oss en möjlighet att driva Grankullas behov och våra egna åsikter, inte bara ur partiets synvinkel utan också ur Grankullas.

2. Vi i Grankulla har långtgående traditioner av samarbete över partigränserna. För Samlingspartiet är det viktigt att social- och hälsovårdstjänsterna förblir närtjänster i Grankulla. Vi tror att vi till och med kommer att förbättra samarbetet med andra partier när vi jobbar för det gemensamma bästa.

3. Vi vill att alla invånare i Västra Nylands välfärdsområde har möjlighet att flexibelt få social- och hälsovårdstjänster enligt behov. FPA-ersättningarna bör höjas och den privata och tredje sektorn ska kunna utnyttjas i social-, hälsovårds- och omsorgstjänster. Utvidgade tjänstesedlar måste tas i bruk genast för att försnabba tillgången till vård. Anhörigvårdarnas stöd bör höjas.
Skolpsykologer och hälsovårdare ska fortsätta att finnas i skolorna. Det är viktigt att satsa på preventiv vård, bland annat genom terapigarantin som Samlingspartiet driver. Vi säger också nej till landskapsskatt.

4. Vi har en välfungerande vårdcentral och äldreomsorgen möjliggör att seniorer bor hemma länge. Om vi mister det här innebär det en betydande försämring jämfört med idag. Dessutom mister vi i ”reformen” 16 miljoner euro mer än vad vi använder idag för att producera social- och hälsovårdstjänster. Statsandelarna borde ersätta den här förlusten till staden för att vi ska kunna behålla andra tjänster på den nuvarande goda nivån. Dessutom tvingas Grankulla via skatteutjämning finansiera social- och hälsovårdstjänster i andra kommuner.

5. Vi ser inte i reformen något särskilt positivt för stadens del. Samlingspartiet jobbar för att samarbetet och processerna i reformen utvecklas så att Grankullas tjänster kan förbättras trots att de redan nu är på en bra nivå.

6. Samlingspartiet är det största partiet i området och kommer att verka för att den här enligt partiet dåliga reformen inte orsakar försämringar i den nuvarande kommunbaserade vårdmodellen. Samlingspartiet strävar efter att bevara närtjänster och att tjänsterna är rättvist och jämlikt tillgängliga samt vill vara med om att trygga ett fungerande samarbete mellan offentliga och privata sektorn. Arbetsmiljön bör vara trivsam och den ska betona och uppskatta arbetstagarnas expertis. Reformen borde ha gjorts med utgångspunkt i dagens fungerande kommuner, kommunförbund, privata sektor och tredje sektor, som producerar omsorgstjänster. Samlingspartiet stöder inte en ny “administrations-halmkrona” eller tung skuldsättning. Se punkt 3., Google: Kokoomus.fi aluevaaliohjelma

7. Nu gäller det att vara speciellt aktiv och enligt Grankullatradition rösta aktivt. Kalkylerna ger vid handen att Grankulla i bästa fall kan få två representanter i välfärdsområdesfullmäktige, men det förutsätter flitig röstning. Om vi inte får en representant i fullmäktige finns det ändå i Västra Nylands välfärdsområde nämnder och sektioner där frågor bereds för fullmäktigebeslut. Dessa organ kan till en viss del fatta självständiga beslut. En viktig sektion är i synnerhet den som beslutar om var hälsocentralerna i Västra Nyland ska finnas.

De gröna
1. Inom välfärdsområdet fungerar förutom fullmäktige också nämnder. Ledamöterna till nämnderna väljs bland fullmäktigekandidaterna. Grankullas röst kommer alltså att höras i många beredande organ förutom bara fullmäktigeförsamlingen.

2. Det kommer alldeles säkert att samarbetas över partigränserna inom välfärdsområdesfullmäktige. Många kandidater är också aktiva i stadsfullmäktige så vi känner varann och för aktiv dialog.

3. Välfärds- och hälsovårdstjänster skall erbjudas på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Social- och hälsovårdstjänsterna skall betjäna precis alla – på svenska, suomeksi och på andra språk. Tjänsterna skall vara nåbara för alla användargrupper också till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

4. Reformens omfattning och svåra förutsägbarhet. T.ex. är inte det slutliga skatteavdraget för kommunerna ännu fastslaget.

5. Vårdens tyngdpunkt kommer i framtiden att ligga på förebyggande verksamhet, social- och hälsovården kommer att finnas under samma tak. Barnkonsekvensbedömning och barnbudgetering tas i bruk.

6. Vi arbetar för tjänster i rätt tid på rätt ställe, gröna värderingar och utan att glömma en smidig vardag.

7. Vi skall rösta lika aktivt i som i andra val hittills och göra denna stora förändring till den bästa möjliga genom att rösta på Grankullas gröna kandidater.

Sannfinländarna
1. Varje fullmäktigeledamot har en chans att påverka gemensamma beslut. En enskild ledamot kan med ett välmotiverat ställningstagande påverka innehållet i fullmäktigebeslut. Välfärdsområdesfullmäktige kan dessutom tillsätta nämnder. https://soteuudistus.fi/hyvinvointialueen-johtaminen

2. Sannfinländarna i Grankulla samarbetar med alla partier över partigränserna genom att hålla kontakt med och samarbeta med andra partier och deras medlemmar. Huvudsaken är medborgarnas väl.

3. Kontinuiteten gällande Grankullabornas social- och hälsovårdstjänster ska tryggas också i framtiden. Grankullaborna bör få behålla sin egen vårdcentral samt goda social- och hälsovårdstjänster också i framtiden https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti-

4. Nivån på social- och hälsovårdstjänsterna i Grankulla kan försämras och utgiftsnivån öka. Det blir över mindre medel för andra tjänster i Grankulla.

5. Det är svårt att se några fördelar med reformen jämfört med dagsläget i Grankulla, men visst kan reformen leda till fördelar för vissa städer.

6. Sannfinländarna i Grankulla jobbar för att bevara tjänsterna i Grankulla och att de är så högklassiga som möjligt. Vi har bra och erfarna kandidater för det här jobbet.

7. Det handlar på lång sikt om ett viktigt val och en betydande förändring för Grankullas del. Bara genom att rösta kan du påverka. Utnyttja rösträtten nu!

SDP
1. Fullmäktige driver inte bara hemkommunens ärenden, utan jobbar för alla i Västra Nyland. Meningen är att optimera välfärdsområdets vårdsystem (lika tillgång till effektiva tjänster osv.) istället för systemen i varje kommun. Förhoppningsvis lyckas det så att tjänsterna förbättras för alla kommuners invånare utan att skattenivån behöver höjas. Grankullas invånare och de som använder Grankullas vårdtjänster samt deras behov och krav går lätt att definiera i fullmäktiges beslutsfattande. Vi påverkar via SDP:s egna expertgrupper på regionnivå.

2. Grankullaledamöter kan påverka hur frågor drivs tillsammans och med ledamöter som valts in från liknande orter. Samarbetet torde lättast gå att ordna främst med de partirepresentanter som redan på nationell nivå och i riksdagen har understött det regionala systemet som förverkligas.

3. Alla invånare (oberoende av boningsort, ålder mm.) får likvärdiga, tillräckliga och effektiva tjänster i rätt tid. Systemet bör också vara kostnadseffektivt. Grankulla vårdcentral och Villa Breda bör omvandlas till en social- och hälsovårdscentral med fulla tjänster där var och en har egenvårdare och -läkare och där man också får ofta behövliga specialistläkartjänster.

4. Det värsta för kommuninvånarna (utom de som har företagshälsovård) vore att det blir stora tillgänglighetsproblem i områdets vårdtjänster (t.ex. att få vård och vårdens kontinuitet) eller stora problem med kvaliteten. Bastjänsterna ska vara tillgängliga nära och i rätt tid. (Grankulla torde tvingas höja sin skattenivå, men det finns flera orsaker till det.)

5. Det bästa vore att Grankulla vårdcentral och Villa Breda utvecklas till en social- och hälsovårdscentral med fulla tjänster enligt egenvårdar- och egenläkarmodell. På det sättet kan också språkliga rättigheter tryggas. Och att de tjänster som förebygger sjukdomar och andra liknande problem och korrigerar problem i ett tidigt skede är tillräckliga och effektiva. Det minskar behovet av dyra social- och hälsovårdstjänster.

6. SDP vill ärligt förverkliga ett regionalt social- och hälsovårdssystem utan en dold agenda. Vi sossar i Grankulla gjorde klart före kommunalvalet att Grankulla vårdcentral och Villa Breda bör omvandlas till en social- och hälsovårdscentral med fulla närtjänster. Vi stöder inte att närtjänsterna koncentreras till stora social- och hälsovårdscentraler.

7. Uppskatta offentlig social- och hälsovård!


Centern
1. Välfärdsområdesfullmäktiges uppgift är inte bara att driva den egna kommunens intressen. I Västra Nyland behövs goda social-, hälsovårds-, och räddningstjänster. Invånarna och deras behov styr förverkligandet av reformen. En Grankullaledamots röst hörs bäst om hen vill och kan jobba som hela regionens ledamot, är samarbetsvillig och reformvänlig. Samtidigt kommer hen att driva Grankullas intressen. I Grankulla kan t.ex. en omfattande vårdcentral betjäna även invånarna i närområdena i Esbo.

2. Det är viktigt för väljarna att partiet är öppet i sin kommunikation om partiets målsättningar. Väljarna kan fatta beslut utifrån det både i Grankulla och hela Västra Nyland. Centern tycker det är viktigt med samarbete så alla krafter kan fokuseras på att förverkliga reformen så bra som möjligt.

3. I välfärdsområdesvalet slås framtidens riktlinjer fast för social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna, som är viktiga för oss alla. Centern vill på ett modernt sätt trygga tjänstenätverket så att det finns tillräckliga heltäckande närtjänster. Tjänstekedjorna ska vara smidiga både mellan bas- och specialvård samt mellan vården och socialtjänsten. Den privata sektorn, föreningar, små företag och enskilda tjänsteproducenter ska ha en äkta chans att erbjuda social- och hälsovårdstjänster. En levande kontakt till kommunerna bör bevaras. Centerns regionvalsprogram för Västra Nyland finns här: www.keskusta.fi/uusimaa/kauniainen.

4. Fördomar mot att verksamheten lyckas och en även befogad rädsla för ekonomin. Rika och lyckliga Grankulla klarar sig nog ekonomiskt, men det krävs nya lösningar.

5. Grankullas social- och hälsovårdstjänster utvecklas vidare till en omfattande social- och vårdcentral så att den även betjänar närområdena. Förberedelserna ska starta genast med hela personalens expertis. Stadens ekonomi kan planeras på ett nytt sätt och förutses bättre när ansvaret för en stor utgiftspost och oförutsedda utgifter flyttas över till välfärdsområdet. Betydelsen av stadens grunduppgifter betonas.

6. Centern vill bygga framtiden. Med utgångspunkten i människornas behov i regionen ser vi till att social-, vård- och räddningstjänsterna förblir närtjänster på ett modernt sätt. Varje kommun bör ha minst en social- och hälsovårdscentral, där man får närtjänster behändigt och snabbt. Nya välfärdsområdesfullmäktiges viktigaste uppgift blir strategisk planering, hur verksamheten, resurserna och ekonomin behärskas. För det behövs centerbeslutsfattare som kan samarbeta och är mångkunniga.

7. Det lönar sig att se långt in i framtiden! Vårdreformen blir inte klar genast. Därför behövs ivriga utvecklare både bland anställda och beslutsfattare samt samarbete mellan kommunerna. Det handlar om ett historiskt val. Väljarna har nu chans att besluta om den kommande utvecklingsriktningen!

ÖVERSÄTTNINGAR (SAMLINGSPARTIET, SANNFINLÄNDARNA, SDP, CENTERN):
PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *