| KAUPUNKI - STADEN

Kaavoituskatsaus 2023–2024

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä Uudenmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksen ilmestymisen jälkeen vireille tulevista hankkeista kuulutetaan Kaunis Grani -lehdessä ja kaupungin Internet-sivuilla sekä ilmoitetaan erikseen osallisille kirjeitse.

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä sovitetaan yhteen maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita. Maakuntakaava toimii ohjeena yleis- ja asemakaavoja laadittaessa.

Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaava 2050 kattaa lähes koko Uudenmaan alueen. Uusimaa-kaava koostuu kolmen seudun vaihemaakuntakaavoista; Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan seudun ja Länsi-Uudenmaan seudun vaihemaakuntakaavat. Kaavakokonaisuus tuli voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä maaliskuussa 2023. Helsingin seudun vaihemaakuntakaava, johon Kauniainen kuuluu, on siis myös kokonaisuudessaan lainvoimainen.

Uusimaa-kaavan aikatähtäin on vuodessa 2050, eli se kertoo, millaista maakunnan aluerakennetta tavoittelemme siihen mennessä. Uudenmaan ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa jopa 550 000 asukkaalla ja 290 000 työ-paikalla.

Uusimaa-kaavan 2050 päätavoitteet ovat:

  • kasvun kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino
  • ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnonvarojen ja luonnon kestävä käyttö
  • hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen
  • kestävä kilpailukyky

Lisätietoja: www.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaava

Helsingin seudun MAL 2023 -suunnittelu

Helsingin seudulla on meneillään valtion ja 15 kunnan yhteinen MAL 2023 -suunnittelu eli maankäytön, asumisen ja liikenteen uusin suunnittelukierros. MAL-suunnittelua tehdään neljän vuoden sykleissä.

Edellinen MAL-suunnitelma, MAL 2019, loi pohjan nykyiselle MAL 2023 -työlle, jossa seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistarpeita nyt tarkennetaan ja syvennetään.

MAL 2023 -työssä laaditaan seudullinen ja strateginen maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuus, joka sisältää suunnitelman seudun maankäytön kehityksestä, asuntotuotantotavoitteista ja muista asuntopoliittisista toimenpiteistä sekä kaikki liikennemuodot sisältävän lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. MAL 2023 –suunnitelmaluonnos on ollut lausuntokierroksella keväällä 2023 ja etenee syksyllä 2023 päätöksentekoon.

Lisätietoja: www.hsl.fi/mal

Maankäytön suunnittelu Kauniaisissa

Maankäytön ja asumisen kehityskuva 2023–2040

Kehityskuva on kaupunginvaltuuston näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ilmentävä yleispiirteinen ja strateginen kuvaus alueiden tulevasta maankäytöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä maankäytön aiheuttamista muutoksista.

Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palvelujen kestävyys ja kehitystarpeet, työpaikkojen kehitys, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä aluerakenne ja mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset muutokset.

Valtuusto hyväksyi 19.6.2023 (§ 37) Maankäytön ja asumisen kehityskuvan 2023-2040.

Kauniaisten maankäytön yleissuunnitelma

Maankäytön yleissuunnitelmassa on esitetty Kauniaisten yhdyskuntarakenteen kehitystä ja maankäyttöä koskevia periaatteita, asetettu lähtökohtia ja tavoitteita asemakaavoitusta varten sekä osoitettu eri toimintoja varten varatut alueet. Maankäytön yleissuunnitelma (Masu 2) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2004.

Kaavoituskohteet

Kaupunkistrategiassa priorisoidut kaavahankkeet

1. Suomenkielinen koulu (Uimahallin alue)
Tavoitteena on mahdollistaa suomenkielisen koulun sekä uimahallin sijoittaminen alueelle. Lisäksi tarkastellaan virkistysalueiden aluevaraukset ja päivitetään asemakaavamerkinnät ja -määräykset näiden osalta. Kaupunginhallitus päätti 2.10.2023 asemakaavamuutoksen käynnistämisestä.

2. Kaupungintalon alue, Ak 221
Tavoitteena on muuttaa korttelin 8 tontin 16 (Kauniaistentie 10)
ja korttelin 210 tontin 3 (Junghansinkuja 3) asemakaava ensisijaisesti asumiseen sekä palveluja ja kaupungin hallintotilat mahdollistavaksi. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös korttelin 210 tontin 2 (Junghansinkuja 1) ulottuvuus ja toimintojen sijoittuminen sekä virkistys- ja katualueiden aluevaraukset ja toiminnot. Lisäksi korttelin 8 tonttien 12 ja 13 (Junghansinkuja 4 ja 6) sekä korttelin 210 tontin 1 (Leankuja 2)
kaavamerkinnät ja -määräykset päivitetään. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 11.1.–28.2.2018. Yhdyskuntavaliokunta palautti 7.6.2022 suunnitelman valmisteltavaksi. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville vuoden 2024 aikana. 

3. Asemanseutu, Ak 243
Tavoitteena on tutkia asuin- ja liikekerrostalon sekä maanalaisten pysäköintitilojen sijoittamista alueelle. Lisäksi kaavamuutoksessa tarkastellaan asemarakennuksen käyttötarkoitus sekä yleisten alueiden jäsentely ja käyttömahdollisuudet ja eri toimintojen yhteensovittaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2022. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville vuoden 2024 aikana.

4. Gresantie 1–5 (Bensowin alue), Ak 206
Tavoitteena on muuttaa korttelin 200 itäosan käyttötarkoitus asumiseen. Samalla tarkistetaan korttelin länsiosan käyttötarkoitus nykytoimintojen kehittämisen mahdollistavaksi. Lisäksi päivitetään suunnittelualueen virkistysalueiden osalta aluevaraukset sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkastellaan suunnittelualueen rakennusten ja pihapiirien suojeluarvoja ja osoitetaan tarvittavat suojelumääräykset. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä keväällä 2023. Tavoitteena on saattaa kaavamuutos hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2024.

5. Bensowinkujan itäpuoli, Ak 236
Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että alueelle on mahdollista sijoittaa paloasemarakennus sekä asuinrakentamista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu alkuvuodesta 2021.

6. Palokunnantie 9, Ak 216
Tavoitteena on nykyisen paloaseman tontin muuttaminen asuinkerrostalokäyttöön. Tontilla sijaitseva vanha paloasema esitetään suojeltavaksi. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 11.6.–11.8.2020.

Muut vireillä olevat kaavahankkeet

7. Vanha Turuntie 42 (Jäähallin alue), Ak 214
Tavoitteena on mahdollistaa alueelle toinen jäähalli, pysyvän jalkapallohallin toteuttaminen sekä tutkia alueen urheilutoimintoja tukevien liikunta-, varasto- ja sosiaalitilojen toteuttamista alueelle. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota alueen luontoarvoihin ja liikennejärjestelyihin sekä suunnitelman ympäristöön sovittamiseen. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä kesän 2023 aikana. Tavoit-teena on saattaa kaavamuutos hyväksyttäväksi vuoden 2024 aikana.

8. Urheilutie 12 ja 17, Ak 229
Tavoitteena on muuttaa aiemmin kaupungin päiväkotikäytössä olleen ja jatkossa yksityisessä päiväkotikäytössä olevan tontin käyttötarkoitus yleisten rakennusten korttelialueeksi ja järjestellä rakennusoikeus ja -alat uudelleen. Samalla tutkitaan katu-, liikenne- ja puistoalueiden käyttötarkoituksia ja ulottuvuuksia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan, kun suunnittelutyö käynnistyy.

9. Bredantie 15–17, Ak 217
Tavoitteena on muuttaa alue pääosin asuinkerrostalokäyttöön. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 22.2.–23.3.2018. Kaavamuutos on tarkoitus saattaa hyväksyttäväksi vuoden 2024 aikana.

10. Kauniaisten liikekeskusta, Ak 234
Asemakaavan muutos laaditaan ensisijaisesti toteavana eli sen tavoitteena on päivittää keskustan aluevaraukset ja määräykset vastaamaan toteutunutta maankäyttöä. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.3.–14.4.2020. Tavoitteena on saattaa kaavaehdotus hyväksyttäväksi vuoden 2024 aikana.

11. Turunväylän alue
Alueelle tutkitaan soveltuvaa maankäyttöä, minkä jälkeen kaupunginhallitus voi päättää asemakaavoituksen käynnistämisestä.

12. Asematie 18
Tavoitteena on tarkastella tontin soveltuvuutta täydennys-rakentamiseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan, mikäli kaupunginhallitus päättää asemakaavamuutoksen käyn-nistämisestä.

13. Teinikuja 2, Ak 231
Tavoitteena on tutkia tontille korvaavaa asuinrakentamista. Hankkeen yhteydessä länsipuolinen puistoalue nimetään ja sen kaavamääräykset päivitetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu keväällä 2019. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2023.

14. Tammikummun alue, Ak 222
Tavoitteena on tarkastella asuinrakentamisen sijoittamista alueelle. Samalla tutkitaan lähialueisiin liittyvät virkistys- ja luontoarvot sekä Turuntien liikennealueen muuttaminen katualueeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2016.

15. Vanha Turuntie 27–29, Ak 238
Tavoitteena on tarkastella rakennusoikeuden ja rakennuspaikkojen määrää alueella. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 21.1.–20.2.2014, jonka jälkeen asemakaavan muutosalue on erotettu omaksi hankkeekseen. Asemakaavan muutoksen laadinta on toistaiseksi keskeytynyt.

16. Pohjoinen Heikelintie 23–25, Ak 228
Tavoitteena on tarkastella rakennusoikeuden ja rakennuspaikkojen määrää alueella. Samalla tutkitaan alueeseen liittyvien katu- ja puistoalueiden ulottuvuuksia ja käyttötarkoituksia. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 4.4.–6.5.2019. Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittely edellyttää maankäyttösopimusneuvottelujen jatkumista.

17. Kasavuoren koulukeskus, Ak 239
Tavoitteena on mahdollistaa Kasavuoren koulukeskuksen mahdolliset laajennustarpeet. Samalla tutkitaan tontin rajausta suhteessa sitä ympäröiviin viher- ja katualueisiin. Lisäksi tarkastellaan katu- ja liikennealueiden aluevarauksia ja päivitetään asemakaavamerkinnät ja -määräykset näiden osalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu syksyllä 2021.

18. Asematie 17–19, Ak 227
Tavoitteena on tutkia alueen itäosan täydennysrakentamista.
Samalla tutkitaan terveyskeskuksen edellyttämät asemakaavalliset tarkistustarpeet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan, kun suunnittelutyö käynnistyy.

Kaavoitushankkeiden seuranta

Vireillä olevien asemakaavojen vaiheita voi seurata kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa: www.kauniainen.fi/kaavoitushankkeet. Kaavoitushankkeiden hankekohtaiset sivut löytyvät myös suoraan kaavatunnuksilla esim. www.kauniainen.fi/Ak221. Kaavamuutosalueet ovat nähtävillä myös kaupungin karttapalvelusta osoitteessa: https://kartat.kauniainen.fi

Yhteystiedot

Maankäytön suunnitteluun liittyvissä asioissa voi kääntyä seuraavien henkilöiden puoleen:
Maankäyttöpäällikkö Minna Penttinen, 050 382 9313 (etunimi.sukunimi@kauniainen.fi)
Maankäyttöinsinööri Nina Forsberg, 050 411 1851 (etunimi.sukunimi@kauniainen.fi)
Maankäyttöinsinööri Aicha Löf, 040 563 4076 (etunimi.sukunimi@kauniainen.fi)

Kauniaisissa 16.11.2023
Kauniaisten kaupunki
Maankäyttöyksikkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *