| KAUPUNKI - STADEN

Kaupunginjohtaja: Ilman säästöjä menot nousevat vuosi vuodelta nopeammin kuin tulot

Kauniaisten kaupungin talous, kuten myös kuntien talous ylipäätään, on paljon
huonommassa kunnossa kuin aiemmin. Syitä ovat mm. sote-uudistus ja viime vuosien
kustannusten nopea nousu. Kysyimme kaupunginjohtaja Christoffer Masarilta miltä
tilanne näyttää juuri nyt ja myöhemmin tulevaisuudessa.

Jos mitään ei tehdä, alijäämän lasketaan kasvavan huomattavasti tulevien vuosien aikana. Miltä tilanne näyttää juuri nyt, kun on kyse kunnan taloudesta ja miltä se näyttää ensi vuonna? Mitä erityisiä säästötoimia on tehty ja millaisia suunnitelmia on olemassa kaupungin ensi vuoden budjetin tasapainottamiseksi?

– Tämän vuoden osalta arvioidaan, että tulos on vahvasti negatiivinen, vaikka vuoden
2023 tulos oli selvästi positiivinen (lähes 2,6 miljoonaa euroa). Syynä ovat sekä
voimakkaasti vähentyneet verotulot, joka on sote-uudistuksen jälkivaikutuksia, sekä
heikko väestönkasvu, mutta myös kustannusten nopea kasvu. Kustannukset ovat
nousseet yleisen inflaatiokehityksen takia, mutta kuntapuolella erityisesti siksi, että
viimeksi sovitut työmarkkinasopimukset olivat kalliita.

Tulevan vuoden ennusteista Masar sanoo, että ilman erillisiä säästötoimia, kustannukset
nousevat vuosi vuodelta nopeammin kuin tulot. Kauniaisten tulojen kehitys on hänen
mukaansa ikävä kyllä heikentynyt selvästi sote-uudistuksen takia, koska talous on
nykyään hyvin riippuvainen valtionosuuksista. Verotulojen kasvu ei tämän takia näy yhtä
paljon kaupungin taloudessa kuin aiemmin.

– Säästötoimissa fokuksen pitää valitettavasti olla henkilöstökuluissa, joka on meidän
selvästi suurin menoerä. Vähennämme asteittain työvoimaa eläköitymisten ja
työpaikkavaihdosten yhteydessä. Se tarkoittaa, että meidän täytyy lisätä tehokkuutta
siinä miten teemme työmme, emmekä voi enää tehdä kaikkea sitä mitä teemme nyt.
Kauniaisilla on myös suhteessa kaupungin kokoon hyvin suuri kiinteistökanta, joka
vaikuttaa sekä juokseviin kuluihin että investointien tarpeeseen. Säästötavoitteiden
suuruuden takia meidän täytyy tarkastella myös kaikkia muita kustannuksia
kriittisesti.

Miten tämä vaikuttaa kaupungin palveluihin? Mitkä ovat suurimmat vaikutukset
tänä ja ensi vuonna?

– Säästöpäätökset, jotka on tähän mennessä tehty eivät tule radikaalisti vaikuttamaan
palveluihin tänä vuonna. Mutta koska alijäämät ovat niin suuret, ei ole mahdollista
tulevina vuosina jatkaa palveluita aivan samalla tasolla kuin nyt. Kauniainen käyttää
ulkopuolisen asiantuntija-analyysin perusteella yli 10 miljoonaa euroa enemmän
palveluihin, verrattuna vertailukuntiin. Tämä koskee erityisesti sivistyspalveluita.
Haluamme jatkossakin panostaa näihin palveluihin, mutta se ei onnistu samassa
mittaluokassa kuin aiemmin. Käytännössä meillä on jatkossa vähemmän
henkilökuntaa ja vähemmän kiinteistöjä.

Valtuutetut kokoontuivat seminaariin jossa aiheena oli talous. Mitä terveisiä sieltä saatiin?

– Kaikki valtuustoryhmät ovat huolissaan talouden tilasta, mutta tarkka resepti siitä
kuinka talous tulisi tasapainottaa, vaihtelee ryhmien välillä. Virkamiehet ovat
vastikään lähettäneet kyselyn valtuustoryhmille, jossa pyydetään ryhmien
näkökantaa siihen, miten talous tulisi tasapainottaa ja mihin säästöt tulisi suunnata.
Vastauksia hyödynnetään tasapainottamisohjelman laadinnassa.

Suunnitellaanko verotulojen lisäämistä tai joitain muita tulolähteitä pitkällä tai
lyhyellä tähtäimellä?

– Näkemykset mahdollisista veronkorotuksista vaihtelevat huomattavasti
valtuustoryhmien välillä. Jotkut ryhmät vastustavat täysin veronkorotuksia, kun taas
toiset ryhmät ovat valmiimpia tasapainottamaan taloutta myös veronkorotusten
avulla. Mahdolliset veronkorotukset ja niiden ajankohta todennäköisesti määritellään
vielä tämän kevään aikana tasapainotusohjelman käsittelyn yhteydessä. Yksi
kysymys valtuustoryhmille koskee erityisesti veronkorotusten ja säästöjen välistä
suhdetta.

Masarin mukaan veronkorotusten lisäksi suurimmat mahdollisuudet tulojen kasvuun ovat
kaavoituksessa, jonka kautta on mahdollista lisätä verotuloja, tontinvuokria ja
myyntituloja, jotka uudet kaava-alueet ja näin ollen myös uudet asukkaat voivat tuoda.

– Kaavaprosessit ovat tunnetusti hitaita, joten ne tuovat tuloksia vasta pidemmällä
tähtäimellä.

Talousjohtaja Mikael Boström (vas.) ja kaupunginjohtaja Christoffer Masar. Säästötarve vuosina 2025-2027 on 4,3 miljoonaa euroa. Masar itse suosisi
veronkorotusten ja säästöjen yhdistelmää talouden tasapainottamiseksi.

Kaupunki on myös osallistanut asukkaat talouden tasapainotusprosessiin. Miksi?

– Kaupunki on olemassa asukkaita varten, ja siksi heidän on myös saatava sanoa
mielipiteensä siitä, miten taloutta tulisi tasapainottaa. Mehän hallinnoimme
asukkaiden verovaroja ja on tärkeää kuulla, mitä mieltä asukkaat ovat
priorisoinneista ja rahojen käytöstä.

Mitkä investoinnit priorisoidaan  taloudellisista haasteista huolimatta?

– Suurin yksittäinen investointi, joka alkoi tänä vuonna ja joka jatkuu muutaman
seuraavan vuoden, on kaupunkirata. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että tämä
investointi ei ole sellainen, johon kaupunki olisi omaehtoisesti ryhtynyt. Mutta yhtä
rehellisesti täytyy todeta, että hankkeeseen oli käytännössä lähestulkoon pakko
osallistua, kun sekä Espoon kaupunki että valtio vahvasti olivat hankkeen puolesta.
Investointi itsessään tuo kyllä tullessaan paljon parannuksia. Esimerkiksi Kauniaisten
aseman kohdalla laituria korotetaan, asemalle tulee hissit, Tunnelitien vanha silta
korvataan ja jatkossa on edelleen hyvät yhteydet Helsingin suuntaan jne., mutta
hintalappu on korkea.

Ylivoimaisesti suurimmat muut investoinnit liittyvät kouluin. Kunnan tärkeimmät tehtävät sote-uudistuksen jälkeen on varhaiskasvatus ja koulut.

– Terveet ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset koulut, joissa on tarpeeksi tilaa ovat
tärkeä osa Kauniaisten houkuttelevana asuinpaikkana pitämistä lapsiperheille myös
tulevaisuudessa. Ensin korvaamme nykyisen A-siiven Kasavuoren koululla uudella
siivellä, ja sen jälkeen siirrämme huomion uuteen suomenkieliseen alakouluun.

Miltä kaupungin pitkän ajan taloudellinen suunnitelma näyttää kestävyyden ja
kasvun varmistamiseksi? Miten kaupunki voi viiden vuoden kuluttua?

– Juuri nyt laadimme tasapainotusohjelmaa, jossa määritellään talouden
tasapainottamisen periaatteet. Käytännössä pyrimme siinä vahvistamaan, kuinka
paljon tasapainotuksesta tapahtuu verojen avulla ja kuinka paljon säästöjen kautta,
sekä yleisellä tasolla, mihin alueisiin säästöt kohdistuvat.

Miten Kaunainen ottaa huomioon ympäristö- ja kestävyysasiat taloudellisissa
päätöksissä ja suunnitelmissa? Vaikuttaako säästötoimet kaupungin ympäristöpanostuksiin? 

– Emme ole leikanneet 250 000 euron määrärahaa, jota käytämme vuosittain
energiatehokkuusinvestointeihin suurimmissa kiinteistöissämme. Suurempien
remonttien tai uudisrakennusten yhteydessä olemme myös aina huolellisia
ottaessamme huomioon energiatehokkuuden. Tämä on sekä taloudellisesti että
ekologisesti kestävää. Kaupunki jatkaa myös niiden toimenpiteiden toteuttamista,
jotka olemme asettaneet välitavoitteiksi ja toimenpiteiksi resurssiviisaassa
tiekartassamme kohti hiilineutraaliutta. Suuri osa näistä toimenpiteistä ovat sellaisia,
jotka eivät suoraan vaadi taloudellisia panostuksia, vaan enemmänkin
ympäristönäkökohtien huomioimista osana suunnitteluratkaisuja, viestintää ja
koulutusta.

Miltä näyttää tilanne kaupungin muuttoliikkeessä? Mitä keinoja pitää käyttää, jotta Kauniainen on haluttu paikkana asumiselle ja toiminnalle, vaikka taloudellisia haasteita on?

– Valtuutetut saivat talousseminaarissa tutustua hyvin laajaan analyysiin Kauniaisten
väestökehityksestä sekä ennusteisiin, kuinka asukkaiden määrä kasvaa
tulevaisuudessa. Analyysi oli siinä mielessä selkeä, että syy väestön negatiiviseen
kehitykseen vuosina 2022–2023, monen nopean kasvun vuoden jälkeen oli, ettei
tuona aikana kaupungissa valmistunut lähes yhtään uusia asuntoja. Kauniaisten
väestörakenne on sellainen, että kuolleisuus on hieman korkeampi kuin syntyvyys, ja
samalla asuntokuntien keskikoko vähenee jatkuvasti, mikä on kansallinen trendi.
Koska asuntokuntien lukumäärä kasvaa, vaikka väestönkasvua ei tapahdukaan,
kohtuullinen asuntotuotanto tarvitaan jo pelkästään nykyisen väestömäärän
ylläpitämiseksi.

Masarin mukaan Kauniaisten väestönkehitys ei ole pysähtynyt siksi, että kaupunki ei olisi
enää houkutteleva, vaan siksi, että ei ole löytynyt uusia asuntoja, johon muuttaa.

– Toisin sanoen meidän pitää saada vauhtia kaavoitukseen ja saada
uudisrakentaminen käyntiin. Tämä on tarpeen sekä strategisten
väestönkasvutavoitteidemme saavuttamiseksi, keskimäärin 0,75 % väestönkasvua
vuodessa, että taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Kaupunginjohtajan mukaan talous on ehdottomasti suurin tulevaisuuden haaste,
koska huono taloustilanne vaikuttaa lopulta lähes kaikkeen muuhun toimintaan.
Mutta mikä on myönteisin asia tulevaisuudessa?

– Myönteisintä on, että Kauniainen säilyttää jatkossakin erinomaisen maantieteellisen
sijaintinsa. Meillä on korkeasti koulutettu ja pääosin erittäin hyvinvoiva väestö ja
runsaasti aktiivisia yhdistyksiä. Vaikka meidän on pakko tehdä ikäviä priorisointeja,
Kauniainen jatkaa edelleen kaupunkina, jossa luonto on lähellä, arki toimii hyvin ja
elämä on turvallista, toteaa Christoffer Masar.

Lue myös: Säästetäänkö, korotetaanko veroja vai molempia?

KÄÄNNÖS: JUHANI HEIKKILÄ

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *