| KAUPUNKI - STADEN

Kaavoituskatsaus 2018–2019

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä Uudenmaan liitossa vireillä olevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksen ilmestymisen jälkeen vireille tulevista hankkeista kuulutetaan Kaunis Grani-lehdessä ja kaupungin Internet-sivuilla sekä ilmoitetaan erikseen osallisille kirjeitse.

MAAKUNTAKAAVOITUS Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toimialue käsittää 26 kuntaa ja ulottuu pääkaupunkiseudulta pohjoisessa Hyvinkäälle, lännessä Hankoon ja idässä Loviisaan. Uudenmaan liitto suunnittelee toimialueensa maankäyttöä kokonaisuutena yli kuntarajojen ja laatii maakuntakaavat.

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa osoitetaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä sovitetaan yhteen maakunnallisia ja paikallisia tavoitteita. Maakuntakaava toimii ohjeena yleis- ja asemakaavoja laadittaessa.

VIREILLÄ OLEVAT MAAKUNTAKAAVAT

Uusimaa-kaava 2050

Uudenmaan uuden kokonaismaakuntakaavan, Uusimaa-kaavan 2050, valmistelu käynnistettiin vuoden 2015 lopulla. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä keväällä 2018.

Uusimaa-kaava koostuu kolmen seudun vaihekaavoista, joilla vastataan seutujen erilaisiin tarpeisiin. Kaavat laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Seutujen vaihekaavoja ohjaavana taustavisiona toimii Uudenmaan rakennesuunnitelma, joka kattaa koko Uudenmaan ja siinä esitetään kokonaiskuva maakunnan aluerakenteesta vuonna 2050.

Valmisteluaineiston palautteen pohjalta Uudenmaan rakennekaava on muutettu oikeusvaikutuksettomaksi rakennesuunnitelmaksi. Kaava on tarkoitus hyväksyä maankuntavaltuustossa vuonna 2019.

Lisätietoja www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu.

Östersundomin alueen kaava

Östersundomin alueen maakuntakaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea. Kaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen teemat, ja se on osa Uudenmaan toista vaihemaakuntakaavaa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 12.6.2018. Hyväksymispäätöksestä on valitettu. Maakuntahallitus on esittänyt kaavan tulemaan voimaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITTELU

Kauniaisten kaupunki on mukana pääkaupunkiseudun yhteisessä maankäytön suunnittelussa. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012–2015 edellyttämän maankäyttösuunnitelman 2050:n (MASU 2050) sekä seudun asuntostrategian 2025 ja liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n pohjalta neuvoteltiin MAL-sopimus 2016– 2019. Siinä on hahmoteltu pidemmän aikavälin kehitystä (2040 ja 2050+) siten, että turvataan seudun yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen mukainen tulevaisuus.

Kauniaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen 13.6.2016. Helsingin seudun kuntien sekä valtion välisessä MAL-sopimuksessa vuosille 2016–2019 on sovittu, että seudulla jatketaan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteissuunnittelua edellisten suunnitelmien pohjalta. Seudulla toteutettavan MAL 2019 -suunnittelukierroksen tavoitteena on päivittää, syventää sekä konkretisoida olemassa olevia suunnitelmia. MAL 2019 -suunnitelmassa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2019–2050. MAL 2019 -suunnitelman on määrä valmistua keväällä 2019.

Lisätietoja www.hsl.fi/mal.

AJANKOHTAISTA KAUNIAISISSA

Maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015

Kehityskuva on kaupunginvaltuuston näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ilmentävä yleispiirteinen ja strateginen kuvaus alueiden tulevasta maankäytöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä maankäytön aiheuttamista muutoksista. Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palvelujen kestävyys ja kehitystarpeet, työpaikkojen kehitys, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä aluerakenne ja mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset trendit. Kehityskuvan ajanjaksona ovat vuodet 2015–2040, jolloin ajanjakso sopeutuu nykyiseen pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen suunnitteluun.

Kaupungin väestönkasvun tavoitteena on 10 000 asukasta vuoteen 2020 ja 12 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tavoite noudattaa Kauniaisten kaupunkistrategian ja pääkaupunkiseudun yhden prosentin vuosittaista kasvutavoitetta. Tavoitteena on säilyttää Kauniaisten elinvoimaisuus ja hallittu kasvu sekä vaikuttaa positiivisesti Kauniaisten ikärakenteeseen ja monipuolistaa asuntotarjontaa Kauniaisten erityis- ja ominaispiirteet huomioiden.

Valtuusto hyväksyi 21.9.2015 Maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:n. Kehityskuvakohteiden asemakaavoitus tulee vireille normaalin päätöksenteon kautta. Kehityskuva päivitettäneen seuraavan kerran valtuustokauden 2021–2024 alussa.

Kauniaisten maankäytön yleissuunnitelma

Maankäytön yleissuunnitelmassa on esitetty Kauniaisten yhdyskuntarakenteen kehitystä ja maankäyttöä koskevia periaatteita, asetettu lähtökohtia ja tavoitteita asemakaavoitusta varten sekä osoitettu eri toimintoja varten varatut alueet. Maankäytön yleissuunnitelma (MASU 2) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.12.2004. Tavoitteena on tutkia em. MASUn periaatteiden muutostarpeita ja -mahdollisuuksia, voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta sekä niistä aiheutuvia muutostarpeita ja valmistella päivitetyt periaatteet päätöksentekoon niiden siirtämiseksi asemakaavoitukseen.

 

VIREILLÄ OLEVAT ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

1. Turunväylän alue

Alueelle tutkitaan soveltuvaa maankäyttöä, minkä jälkeen laaditaan kaavamuutoksen tavoitteet.

2. Vanha Turuntie 42 / Jäähallin alue, Ak 214

Tavoitteena on mahdollistaa toisen jäähallin sekä jalkapallohallin toteuttaminen alueelle. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota alueen luontoarvoihin ja liikennejärjestelyihin sekä suunnitelman ympäristöön sovittamiseen. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 8.11.–8.12.2016. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville keväällä 2019.

3. Urheilutie 17, Ak 230

Tavoitteena on muuttaa jo vuosia päiväkotikäytössä olleen tontin käyttötarkoitus yleisten rakennusten korttelialueeksi ja järjestellä rakennusoikeus ja -alat uudelleen. Samalla tutkitaan katu-, liikenne- ja puistoalueiden käyttötarkoituksia ja ulottuvuuksia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan, kun suunnittelutyö käynnistyy. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville vuonna 2019.

4. Tammikummun alue, Ak 222

Tavoitteena on muuttaa alue pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Samalla tutkitaan lähialueisiin liittyvät virkistys- ja luontoarvot sekä Turuntien liikennealueen muuttaminen katualueeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu kesällä 2016. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville vuonna 2019.

5. Osa korttelia 1052, Venevalkamankuja, Ak 215

Tavoitteena on tarkastella rakennusoikeuden ja rakennuspaikkojen määrää korttelissa 1052. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 21.1.–20.2.2014, jonka jälkeen asemakaavan muutosalue on irrotettu omaksi hankkeeksi laajemmasta kaava-alueesta, joka on muilta osin saanut lainvoiman.  Asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittely edellyttää maankäyttösopimusneuvottelujen jatkumista.

6. Asematie 17–19, Ak 227

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että tontin itäosa muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Samalla tutkitaan terveyskeskuksen toimintojen edellyttämät asemakaavalliset tarkistustarpeet. Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 28.9.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan, kun suunnittelutyö käynnistyy. Hankkeen aikataulu on toistaiseksi avoin.

7. Palokunnantie 9, Ak 216

Tavoitteena on nykyisen paloaseman tontin muuttaminen asuinkerrostalokäyttöön. Tontilla sijaitseva vanha paloasema esitetään suojeltavaksi. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 15.3.2018–13.4.2018. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville talvella 2018–2019.

8. Osa korttelia 49, Bredantie 15–17, Ak 217

Tavoitteena on muuttaa alue pääosin asuinkerrostalokäyttöön. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 22.2.2018–23.3.2018. Tavoitteena on saattaa kaavaehdotus hyväksyttäväksi talvella 2018–2019.

9. Asematie 10–14, Ak 229

Tavoitteena on tarkistaa asemakaavaa siten, että se mahdollistaa alueen maankäytön tehostamisen ympäristö huomioiden. Käyttötarkoitus säilyy asuinkerrostalokäytössä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan, kun suunnittelutyö käynnistyy. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville vuonna 2019.

10. Osa korttelia 92 sekä katu ja virkistysalueet, Ak 218

Tavoitteena on saattaa asemakaava toteuttamiskelpoiseksi osoitteissa Pohjoinen Suotie 1–3 ja Pohjoinen Heikelintie 10–12 huomioimalla alueen kulttuurihistorialliset- sekä luontoarvot. Yleisten rakennusten korttelialue muutetaan asumiseen. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 15.3.2018–13.4.2018. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville vuonna 2019.

11. Pohjoinen Heikelintie 23-25, Ak 228

Tavoitteena on järjestellä tontin rakennusoikeus ja -alat uudelleen. Samalla tutkitaan alueeseen liittyvien katu- ja puistoalueiden ulottuvuuksia ja käyttötarkoituksia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan, kun suunnittelutyö käynnistyy. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville talvella 2018–2019.

12. Kaupungintalon alue, Ak 221

Tavoitteena on muuttaa korttelin 8 tontin 16 (Kauniaistentie 10) ja korttelin 210 tontin 3 (Junghansinkuja 3) asemakaava ensisijaisesti asumiseen sekä palveluja ja kaupungin hallintotilat mahdollistavaksi. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös korttelin 210 tontin 2 (Junghansinkuja 1) ulottuvuus ja toimintojen sijoittuminen sekä virkistys- ja katualueiden aluevaraukset ja toiminnot. Lisäksi korttelin 8 tonttien 12 ja 13 (Junghansinkuja 4 ja 6) kaavamerkinnät ja -määräykset päivitetään. Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 11.1.–28.2.2018. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville talvella 2018–2019.

13. Kortteli 200 sekä puistoalueet, Ak 206

Tavoitteena on tutkia korttelin 200 käyttötarkoitusta sekä tarkastella rakennusoikeuksien ja -alojen uudelleenjärjestämistä alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot huomioiden. Samalla tutkitaan Kauniaistentien eteläpuolisen viheralueen kehittämistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu syksyllä 2012 ja se tullaan päivittämään uusien tavoitteiden asettelun jälkeen yhdessä hankkeen aikataulun määrittelyn kanssa. Hankkeen aikataulu on toistaiseksi avoin.

14. Helsingintie 10 (Raamattuopisto), Ak 220

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että kaava mahdollistaa Raamattuopiston nykytoimintojen kehittämisen lisäksi asuinkerrostalorakentamisen. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville syksyllä 2018 ja kaavaehdotus vuoden 2019 aikana.

 

Kaavoitushankkeiden seuranta

Vireillä olevien asemakaavojen vaiheita voi seurata kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa: http://www.kauniainen.fi/asemakaavat. Kaavoitushankkeiden hankekohtaiset sivut löytyvät myös suoraan kaavatunnuksilla esim. http://www.kauniainen.fi/Ak221.

Kaavamuutosalueet ovat nähtävillä myös kaupungin karttapalvelusta osoitteessa:

http://kartat.kauniainen.fi

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *